The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

The Tower of Babel

Madjingay (Sar)

Kújə́ kə́ ngāl̄ ɓururu

  1. Dan ń noō tə́ ní de gə̄ malang kə́ dɔ nang tə́ a ɔrə̄n̄ i ta kə́ kógə̄ḿ beē, adə̄ kum najə̄ kɔr̄də́ i kógə̄ḿ beē.
  2. Dan ń nin̄ ḭḭn̄ i gír ɓē tə́ ní, aw̄ əngen̄ ndágə loo kógə̄ḿ nang kə́ Sinear tə́ rāān̄ ɓē tū tə́.
  3. Nin̄ ədan̄ naā dɔ dáńdə́ tə́ na kə n-ɔrə̄n̄ bəríkə kə n-tə́ngān̄ horoó. Bəríkə rāā rɔ̄n i kūbə̄rū mbal̄ tə́, ba bitum tá rāā rɔ̄n i bɔr tə́.
  4. Gō tə́ anī ədan̄ naā ɓáý to̰ na kə n-rāān̄ ɓē bo kógə̄ḿ ō, kújə́ kə́ ngāl̄ ɓururu kə́ dɔn ɔdə no rā̰ ō, kadə̄ rīdə́ kə ɓārəń ō, kə n-tə̄ndānəń naā kə n-tḭ̄ḭ̄n̄ kə̄ loo gə̄ tə́ dɔ nang tə́ aĺ ō.
  5. Kɔ́ɔ̄ɓē risə dɔ nang tə́ yā ka̰a̰ ɓē bo ō, kújə́ kə́ ngāl̄ ɓururu ń de gə̄ a rāān̄ ní ō.
  6. Anī ni-əda na: Nin̄ malang i gír de kə́ kógə̄ḿ beē gə̄ ō, a ɔrə̄n̄ i ta kə́ kógə̄ḿ beē ō, tá yá̰á̰ ń əlan̄ gír rāā ní n toó ní, yá̰á̰ kə́ yā kɔgə̄də́ rāā yá̰a̰ malang ń a númə̄n̄ yā rāā ní a gətóo.
  7. Jə-risə j-aw̄ jə-tə́laī ta yādə́ naā tə́, ādə̄ oōn̄ ta yā naā to̰ alé.
  8. Kɔ́ɔ̄ɓē tə̄ndā tḭ̄ḭ̄də́ naā tə́ loo ń noō tə́, adə̄ aw̄n̄ kə̄ loo gə̄ tə́ malang dɔ nang tə́ ba lōōn̄ gír rāā ɓē ní tə́ kɔ̄ɔ́.
  9. I tām̄ najə̄ ń noō tə́ n əndānəń rī ɓē ní na i Babel ní. Tɔdɔ̄ Kɔ́ɔ̄ɓē tə́la ta yā de kə́ dɔ nang tə́ gə̄ malang naā tə́ i loo ń noō tə́ ō, ni tə̄ndā tḭ̄ḭ̄də́ kə̄ loo gə̄ tə́ dɔ nang tə́ malang i loo ń noō tə́ ō.

Source: Bible Sar (Version Catholique). Alliance Biblique du Chad. Bible Society of Chad, 2010.

Sar is a member of the Bongo-Bagirmi branch of the Nilo-Saharan language family spoken in southern Chad.

More information about Sar
http://en.wikipedia.org/wiki/Sar_language
http://www.ethnologue.com/language/mwm

Tower of Babel in Nilo-Saharan languages

Acholi, Dholuo, Kalenjin, Kumam, Lango, Mbay, Ngambay, Nuer, Sar, Teso, Uduk, Zarma

Other Tower of Babel translations

By language | By language family


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

If you need to type in many different languages, the Q International Keyboard can help. It enables you to type almost any language that uses the Latin, Cyrillic or Greek alphabets, and is free.

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Learn a nuevo language while you browse with toucan

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.