The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

The Tower of Babel

Sara Mbay (Mbay)

Kuj kïngal kï deg ðan Babelt

  1. Ngéndï døningt tube takeld i kïða, a elïn ta kï kumtag kï kïða.
  2. Lon deg þãin awïn kï lo þa kàdt ye, ngahn lo mad kï todïla kam døning Sinëart, na høn londï tit.
  3. Elïn na anan: Ad j'awïn, j'ørrïn brik, na kï tïngan kam purrt. Brik gan ne goot mbal, na bitum gan ne goot simã.
  4. Elïn gog tø anan: Ad j'awïn, kï ðan þebo mad kï kuj mad kïngal'n døa a ød dørã, kad tøjko døt, kïtøkad tïnda tîjïn kø dø døningt kïtaagbe al.
  5. Taa ne, Bïraþe ðisï kïtø koo þebo kï kuj kïngal kïdõ'n ngan Adam ðan,
  6. na Bïraþe el an: Oon, în girrdeg kïkïðabe, na takeld i kïða tø. Na nya 'nten la mbãgirr ða ye. Tajigla nya mad kï køgd dø tølkon nya'n ndan kamdt kad ðan goto.
  7. Ad kï ðisï, j'aw kï bur takeld, kad oon dø ta lo na al.
  8. Titbe la Bïraþe tïnda tîdïn dø døningt kïtaagbe, ad nyan ta ða þebo.
  9. Kïtø 'nten la kunïn ne tø lo'n non Babel ye, kïtø nõbe la Bïraþe bur takel ngéndï døningt kïtaagbe nat. Na i nõbe ho la Bïraþe tïnda deg tîd dø døningt kïtaagbe ye.

Source: YaÞ (Genesis). Bible Mbaï. Bible Society of Chad, 1980.

Mbay is a member of the Bongo-Bagirmi branch of the Nilo-Saharan language family spoken in Chad and the Central African Republic.

More information about Mbay
http://en.wikipedia.org/wiki/Mbay_language
http://www.ethnologue.com/language/myb

Tower of Babel in Nilo-Saharan languages

Acholi, Adhola, Alur, Aringa, Baka, Dholuo, Kalenjin, Kumam, Lango, Mbay, Ngambay, Nuer, Sar, Teso, Uduk, Zarma

Other Tower of Babel translations

By language | By language family

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

Learn a Language with gymglish

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com