Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Naadh (Nuer)


Luak Ba-bɛl in bäär

 1. Ɛn wa̱nɔ nɛy diaal wi̱i̱ muɔ̱ɔ̱n la ruackɛ kɛ thok kɛl.
 2. Kä mëë ci naath ɣöth kui̱c känyä ca̱ŋ cukɛ dhɔr mi car car jek ro̱o̱l Ci-nar, cukɛ cu cieŋ thi̱n.
 3. Kä cukɛ cu ruac kamnikiɛn i̱, “Bia, ta̱thnɛ rɔ tuɔpni kä banɛ kɛ cu bul.” Kä cukɛ duëlkiɛn täth kɛ tuɔpni kɛnɛ mun in la ruɛ̈thkɛ ni duël.
 4. Ɛ jɛn, cukɛ cu wee i̱, “Bia, kuanɛ rɔ ben lät kä wec kɛnɛ luak mi bäär mi bi wi̱cdɛ cop ni puɔ̱rä. Banɛ rɔ̱ moc kɛ kɛ̈k kɛ ɣöö /canɛ bi̱lɛ riaw rɛy ɣɔaa.”
 5. Ni ɛn wa̱nɔ cu Kuoth Nhial ben piny kɛ ɣöö bɛ wec kɛnɛ luak ëë ci naath ɛ täth ben gui̱l.
 6. Kä mëë cɛ jɛ ben nɛn, cuɛ cu wee i̱, “Nɛ̈nɛ jɛ, kɛn kɛ nɛy ti do̱r kɛl, kä kɛn diaal ruackɛ kɛ thok kɛl. Kä nɛmɛ ɛ jɛn tuk lätnikiɛn tin bi tuɔɔk, kä thilɛ mi bi kɛ lɛ dhal.
 7. Kuanɛ wä, banɛ thukiɛn wä nyon a /ca rɔ̱ bi̱lɛ liŋ kamnikiɛn.”
 8. Ɛn wi̱ni cu Kuoth Nhial kɛ cu riaw kä rɛy ɣɔaa kɛɛliw, kä cukɛ la̱t wecdiɛn päl.
 9. Kɛ kui̱ ɛmɔ cua wec ɛmɔ cɔl i̱ Ba-bɛl kɛ ɣöö ɛ jɛn gua̱a̱th ëë ci Kuoth Nhial ji̱ wec muɔ̱ɔ̱n diaal thukiɛn nyon thi̱n. Kä niɛ wi̱ni cu Kuoth Nhial kɛ jak kä bikɛ däk rɛy ɣɔaa kɛɛliw.

Source: https://www.bible.com/bible/2155/GEN.11.NUSNHB

Another version of this text

 1. Täämɛ piny kɛɛliw thokdɛ kɛl kɛɛ rieet ti tɔt.
 2. Ɣo̲th nath kä käny ca̲ŋ cukɛ mun mi car car jek ro̲o̲l Caynaar, kä cukɛ pua̲t thi̲n.
 3. Cu kɛn ɛ la̲r ro, "Kuanɛ ro la̲t thuɔpni, bi kɔn kɛ bul a bikɛ ciɛk." Cukɛ thuɔpni täth kɛ ɤöö thilɛ kɛ pääm, cukɛ duɔ̲ɔ̲r mi cɔal i baytumɛn ka̲n mi dɔp kɛn ɛ ni thuɔpni, kɛ ɤöö thilɛ kɛ dɔp dɔp mi lät kɛn ɛ thuɔpni.
 4. Kä cu kɛn ɛ lar, "Kuanɛ ro lät kä wec mi di̲i̲t, kɛnɛ duel mi bi wi̲cdɛ räth ni puɔ̲ɔ̲rä, kä banɛ ro moc mi baa kɛk kɔn, tuŋ bɛ mää mi banɛ ro däk kä piny tɔ."
 5. Kä cu Jaopa ben piny, bɛ wec kɛnɛ duel tëë caa la̲t ɛ gaat nath ben nɛn.
 6. Cu Jaopa jɛ lar, "Nɛ̈nɛ jɛ, nɛy titi cikaa do̲r kɛl , kä ci thoodiɛn a kɛl. Kä nɛmɛ ɛ ni jɛn in nhiam in kɔn kɛn ɛ tok kɛ lätni, kä thilɛ dɔdiɛn mi bi kɛn ɛ car i bi kɛn ɛ la̲t mi bi kɛ lɛ dhal.
 7. Bɛ̈ɛ̈, wanɛ piny, banɛ thoodiɛn wä nyon kɛ ɤöö 'ci ramɔ thok raamɔ bi lɛ liŋ."
 8. Kä mëë wëë tey inɛ cu Jaopa kɛ däk kä piny wi̲c muɔ̲ɔ̲n kɛɛliw, kä cukɛ la̲t wec ba̲ny piny.
 9. Kɛ kui̲c ɛmɔ cuɔ ciötdɛ cɔl i Bɛybol kɛ ɤöö ci Jaopa thok kɛl ëë te kɛ naath rɛy ɤɔaa kɛɛliw nyon ɛn guäth ɛmɔ. Cu Jaopa kɛ coo däk kä piny.

Source: https://dlib.indiana.edu/collections/nuer/bible/ch11.utx.html

Information about Nuer | Numbers | Tower of Babel

Tower of Babel in Nilo-Saharan languages

Acholi, Aringa, Baka, Dholuo, Kalenjin, Kumam, Lango, Mbay, Ngambay, Nuer, Sar, Teso, Uduk, Zarma

Other Tower of Babel translations

By language | By language family

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

The Fastest Way to Learn Japanese Guaranteed with JapanesePod101.com

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com