languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Learn French with Frantastique

Babel

The Tower of Babel (Chhòng-sè-kì / Genesis 11: 1-9)

Bân-lâm-oe / Southern Min (Amoy dialect)

Sin-kū-iok ê Sèng-keng (Amoy Romanized Bible) - 1933

  1. Hit-sî thiⁿ-ē ê kháu-im, giân-gú, lóng chi̍t-iūⁿ.
  2. In sóa--khì tang--sì ê sî-chūn, tī Si-ná tōe tú-tio̍h chi̍t-phiàn ê pîⁿ-iûⁿ, chiū tòa tī-hia.
  3. In tāi-ke chham-sióng kóng, "Lâi ah, lán tio̍h chòe chng, sio hō͘ i se̍k. In ū chng thang thòe chio̍h, koh ū chio̍h-iû thang thòe he-thô͘.
  4. Koh kóng, "Lâi ah, lán tio̍h khí siâⁿ kap thah, thah-téng tú-thiⁿ, ūi lán li̍p chi̍t ê miâ, bián-tit lán sì-sòaⁿ tī choân-tōe."
  5. Iâ-hô-hoa kàng-lîm, beh khòaⁿ sè-kan lâng só͘ khí ê siâⁿ kap thah.
  6. Iâ-hô-hoa kóng, "Khòaⁿ ah, chiah ê peh-sìⁿ lóng ha̍p-it, giân-gú ia̍h chi̍t-iūⁿ; hiān-kim í-keng khí-chhiú chòe chit ê sū; í-aū in só͘ beh chòe ê, bô chi̍t-hāng ōe kìm-chí.
  7. Lâi ah, lán lo̍h--lâi-khì,tī-hia phah-loān in ê kháu-im, hō͘ in giân-gú tāi-ke bōe siong-thong."
  8. Tùi án-ni, Iâ-hô-hoa hō͘ in tùi-hia sì-sòaⁿ tī choân-tōe; in chiū thêng-kang, bô khí hit ê siâⁿ.
  9. Só͘-í hit ê siâⁿ miâ-kiò Pa-pia̍t, in-ūi Iâ-hô-hoa tī-hia phah-loān thiⁿ-ē ê giân-gú; Iâ-hô-hoa hō͘ lâng tùi-hia sì-sòaⁿ tī choân-tōe-chiūⁿ.

Southern Min pages on Omniglot


Tower of Babel in Sinitic languages

Cantonese, Classical Chinese, Dungan, Hakka, Mandarin, Min (Eastern), Min (Southern), Taiwanese

Other Tower of Babel translations

By language | By language family


Cheap Web Hosting