Useful Taiwanese phrases

A collection of useful phrases in Taiwanese with Romanization and some recordings. The Romanization system used here is Pe̍h-ōe-jī. See the Taiwanese language page for more details.

Click on the English phrases to see them in many other languages.

Key to abbreviations: sg = said to one person, pl = said to more than one person.

English 台語 / Tâi-gí (Taiwanese)
Welcome 歡迎光臨 (hoan-gêng kong-lîm)
Hello 你好 (lí-hó) - sg
恁好 (lín-hó) - pl
Hello (on phone) 喂 (ôe)
Have you eaten?
(Common greeting)
你食飽未? (lí chia̍h pá bōe/bē)
你有食飽無?(lí ū chia̍h pá bô?)
used by a host to a guest to mean
'Am I making you comfortable?
Am I fulfilling my duties to you as a host?'

你食飽無 (lí chia̍h pá bô)
(lit. "Are you full?" / "Have you eaten?")
Reply: I have eaten ("I am full") 食飽啊 (chia̍h pá ah)
How are you? 你好否? (lí-hó-bò)
(I'm) fine, thanks, and you?
(I'm) not bad, thanks, and you?
(我)真好, 多謝, 你呢?
((góa) chin-hó, to-siā, lí ne?)
(我)佅孬, 多謝, 你呢?
((góa) bē-bái/bōe-bái, to-siā, lí ne?)
Long time no see 真久無看你 (chin-kú bô khòaⁿ lí)
誠久無看你 (chîaⁿ-kú bô khòaⁿ lí)
足久無看你 (chiok-kú bô khòaⁿ lí)
What's your name? 請問,你貴姓? (chhiáⁿ-mn̄g, lí kùi-sèⁿ?)
你叫啥物名? (lí kiò sáⁿ-mih/síaⁿ-mih miâ?)
My name is ... 我姓 ... (góa sèⁿ ...)
我叫 ... (góa kiò ...)
Where are you from? 你是佗位的人? (lí sī tó-ūi ê lâng?)
I'm from ... 我是...人 (góa sī ...lâng)
Pleased to meet you 真歡喜及你熟似 (góa chin hoaⁿ-hí ki̍p lí se̍k-sāi)
Good morning 敖早 (gâu-chá)
Good afternoon 午安 (gō-an)
Good evening 暗安 (àm-an)
晚安 (bóan-an)
Good night 暗安 (àm-an)
晚安 (bóan-an)
Goodbye 再見 (chài-kiàn)
Good luck 好運 (hó-ūn)
Cheers/Good health! 乾杯! (kan poe/pe!)
呼乾啦! (ho͘ ta là!)
Have a nice day 祝你今仔日真好的日子 (chiok lí kin á ji̍t/li̍t chin hó ê ji̍t chí)
祝你今仔日真好天 (chiok lí kin á ji̍t/li̍t chin hó thiⁿ)
Bon appetit 食福 (chia̍h hok) - Eat well, enjoy good food
食卡飽 (chia̍h kah pá) - Eat till satisfied
食氣 (chia̍h khì) - Eat up
Bon voyage 順行 (sūn-kiâⁿ)
順風 (sūn-hong)
Do you understand? 你聽有無? (lí thiaⁿ-ū-bô?)
I understand 聽有 (góa thiaⁿ-ū)
I don't understand 我聽無 (góa thiaⁿ-bô)
I don't know 我毋知影 (góa m̄ chai-iáⁿ)
我毋捌 (góa m̄ pat)
Please speak more slowly 請講佫卡慢 (chhìa kóng kóh khah bān)
Please say that again 請閣講一擺 (chhiáⁿ koh-kóng chi̍t-pái)
Please write it down 請寫起來 (chhìa sía khí lâi)
Do you speak Taiwanese? 你會曉講台語無? (lí ē-hiáu kóng tâi-gí bô)
Yes, a little 會曉, 一屑仔 (ē-hiáu, chi̍t-sut-á)
會曉, 一點仔 (ē-hiáu, chi̍t-tiám-á)
How do you say ... in Taiwanese? 台語啥物講? (tâi-gí sáⁿ-mih/síaⁿ-mih kóng?)
How much is this? 若多錢?(lōa-chōe/chē chîⁿ)
Sorry 失禮 (sit-lé)
歹勢 (pháiⁿ-sì/phái-sè)
對不起 (tùi-put-khí)
Please 請 (chhiáⁿ)
Thank you 多謝 (to-siā)
感謝 (kám-siā)
撈力 (ló làt)
Reply 免客氣 (bián kheh-khì)
熟似 (se̍k-sāi)
Where's the toilet? 便所佇佗位? (piān-so tī tó-ūi?)
This gentleman will pay for everything 這位先生欲請你 (chit-ūi sian-seⁿ/sian- siⁿ/sian-sé beh/boeh chhiáⁿ lì)
This lady will pay for everything 這位女士欲請你 (chit-ūi lí-sū/lú-sū beh/boeh chhiáⁿ lì)
Would you like to dance with me? 你愛欲和我跳舞無? (lì ài-beh/boeh hām góa thiàu-bú bô?)
I miss you 我真數念你 (góa chin siàu-liām lì)
I love you 我愛你 (góa ài lì)
Get well soon 趕緊恢復 (kóaⁿ kín hoe ho̍k)
Go away! 去! (khì)
走! (cháu!)
Leave me alone! 勿關我! (mài koan góa!)
Help! 救命! (kiù-miā!)
Fire! 火! (hóe/hé!)
Stop! 停! (thêng!)
Call the police! 叫警察! (kiò kéng-chhat)
Merry Christmas and Happy New Year 聖誕節快樂 (sèng-tàn-chat/chiat khòai-lo̍k)
新年快樂 (sin-nî khòai-lo̍k)
恭喜發財 (kiong-hí hoat-châi)
Happy Easter 復活節快樂 (ho̍k-o̍ah-chat/chiat khòai-lo̍k)
Happy Birthday 生日快樂 (seng/seⁿ-ji̍t khòai-lo̍k)
One language is never enough 一種語言永遠無夠
(chi̍t-chéng gí-giân éng-óan bô-kàu)
My hovercraft is full of eels
Why this phrase?
我的氣墊船充滿了鱔魚
(góa ê khì-tiām-chûn chhiong-móa liáu sian-hî)

Corrections and additional phrases provided by David L Chen (陳立偉)

Chinese Translation
中文翻譯
of names and phrases

If you would like to make any corrections or additions to this page, or if you can provide recordings, please contact me.

Other collections of Taiwanese phrases

http://wikitravel.org/en/Taiwanese_phrasebook

Learn Taiwanese with Glossika Mass Sentences

Information about Taiwanese | Taiwanese phrases | Tower of Babel in Taiwanese | My Taiwanese learning experiences | Taiwanese learning materials

Phrases in Sinitic languages

Cantonese, Hakka, Mandarin, Shanghainese, Taiwanese

Phrases in other languages


Learn Chinese Characters with the Omniglot Chinese app | Language Jobs at Jobseeker.co.uk
Special offer on SaySomethingInSpanish | Hosted by Kualo