languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Learn Hebrew Online

Learn French with Frantastique

Useful Taiwanese phrases

A collection of useful phrases in Taiwanese with Romanization and some recordings. The Romanization system used here is Pe̍h-ōe-jī. See the Taiwanese language page for more details.

To see these phrases in many other languages click on the English versions.

Key to abbreviations: sg = said to one person, pl = said to more than one person.

English 台語 / Tâi-gí (Taiwanese)
Welcome 歡迎光臨 (hoan-gêng kong-lîm)
Hello
(General greeting)
你好 (lí-hó) - sg
恁好 (lín-hó) - pl
Hello (on phone) 喂 (ôe)
Have you eaten?
(Common greeting)
你食飽未? (lí chia̍h pá bōe/bē)
你有食飽無?(lí ū chia̍h pá bô?)
used by a host to a guest to mean
'Am I making you comfortable?
Am I fulfilling my duties to you as a host?'

你食飽無 (lí chia̍h pá bô)
(lit. "Are you full?" / "Have you eaten?")
Reply: I have eaten ("I am full") 食飽啊 (chia̍h pá ah)
How are you? 你好否? (lí-hó-bò)
(I'm) fine, thanks, and you?
(I'm) not bad, thanks, and you?
(我)真好, 多謝, 你呢?
((góa) chin-hó, to-siā, lí ne?)
(我)佅孬, 多謝, 你呢?
((góa) bē-bái/bōe-bái, to-siā, lí ne?)
Long time no see 真久無看你 (chin-kú bô khòaⁿ lí)
誠久無看你 (chîaⁿ-kú bô khòaⁿ lí)
足久無看你 (chiok-kú bô khòaⁿ lí)
What's your name? 請問,你貴姓? (chhiáⁿ-mn̄g, lí kùi-sèⁿ?)
你叫啥物名? (lí kiò sáⁿ-mih/síaⁿ-mih miâ?)
My name is ... 我姓 ... (góa sèⁿ ...)
我叫 ... (góa kiò ...)
Where are you from? 你是佗位的人? (lí sī tó-ūi ê lâng?)
I'm from ... 我是...人 (góa sī ...lâng)
Pleased to meet you 真歡喜及你熟似 (góa chin hoaⁿ-hí ki̍p lí se̍k-sāi)
Good morning
(Morning greeting)
敖早 (gâu-chá)
Good afternoon
(Afternoon greeting)
午安 (gō-an)
Good evening
(Evening greeting)
暗安 (àm-an)
晚安 (bóan-an)
Good night 暗安 (àm-an)
晚安 (bóan-an)
Goodbye
(Parting phrases)
再見 (chài-kiàn)
Good luck 好運 (hó-ūn)
Cheers! Good Health!
(Toasts used when drinking)
乾杯! (kan poe/pe!)
呼乾啦! (ho͘ ta là!)
Have a nice day 祝你今仔日真好的日子
(chiok lí kin á ji̍t/li̍t chin hó ê ji̍t chí)
祝你今仔日真好天
(chiok lí kin á ji̍t/li̍t chin hó thiⁿ)
Bon appetit /
Have a nice meal
食福 (chia̍h hok) - Eat well, enjoy good food
食卡飽 (chia̍h kah pá) - Eat till satisfied
食氣 (chia̍h khì) - Eat up
Bon voyage /
Have a good journey
順行 (sūn-kiâⁿ)
順風 (sūn-hong)
Do you understand? 你聽有無? (lí thiaⁿ-ū-bô?)
I understand 聽有 (góa thiaⁿ-ū)
I don't understand 我聽無 (góa thiaⁿ-bô)
I don't know 我毋知影 (góa m̄ chai-iáⁿ)
我毋捌 (góa m̄ pat)
Please speak more slowly 請講佫卡慢 (chhìa kóng kóh khah bān)
Please say that again 請閣講一擺 (chhiáⁿ koh-kóng chi̍t-pái)
Please write it down 請寫起來 (chhìa sía khí lâi)
Do you speak Taiwanese? 你會曉講台語無? (lí ē-hiáu kóng tâi-gí bô)
Yes, a little
(reply to 'Do you speak ...?')
會曉, 一屑仔 (ē-hiáu, chi̍t-sut-á)
會曉, 一點仔 (ē-hiáu, chi̍t-tiám-á)
How do you say ... in Taiwanese? 台語啥物講? (tâi-gí sáⁿ-mih/síaⁿ-mih kóng?)
How much is this? 若多錢?(lōa-chōe/chē chîⁿ)
Sorry 失禮 (sit-lé)
歹勢 (pháiⁿ-sì/phái-sè)
對不起 (tùi-put-khí)
Please 請 (chhiáⁿ)
Thank you 多謝 (to-siā)
感謝 (kám-siā)
撈力 (ló làt)
Reply to thank you 免客氣 (bián kheh-khì)
熟似 (se̍k-sāi)
Where's the toilet? 便所佇佗位? (piān-so tī tó-ūi?)
This gentleman will pay for everything 這位先生欲請你 (chit-ūi sian-seⁿ/sian- siⁿ/sian-sé beh/boeh chhiáⁿ lì)
This lady will pay for everything 這位女士欲請你 (chit-ūi lí-sū/lú-sū beh/boeh chhiáⁿ lì)
Would you like to dance with me? 你愛欲和我跳舞無? (lì ài-beh/boeh hām góa thiàu-bú bô?)
I miss you 我真數念你 (góa chin siàu-liām lì)
I love you 我愛你 (góa ài lì)
Get well soon 趕緊恢復 (kóaⁿ kín hoe ho̍k)
Go away! 去! (khì)
走! (cháu!)
Leave me alone! 勿關我! (mài koan góa!)
Help! 救命! (kiù-miā!)
Fire! 火! (hóe/hé!)
Stop! 停! (thêng!)
Call the police! 叫警察! (kiò kéng-chhat)
Christmas and New Year greetings 聖誕節快樂 (sèng-tàn-chat/chiat khòai-lo̍k)
新年快樂 (sin-nî khòai-lo̍k)
恭喜發財 (kiong-hí hoat-châi)
Easter greetings 復活節快樂
(ho̍k-o̍ah-chat/chiat khòai-lo̍k)
Birthday greetings 生日快樂 (seng/seⁿ-ji̍t khòai-lo̍k)
One language is never enough 一種語言永遠無夠
(chi̍t-chéng gí-giân éng-óan bô-kàu)
My hovercraft is full of eels
Why this phrase?
我的氣墊船充滿了鱔魚
(góa ê khì-tiām-chûn chhiong-móa liáu sian-hî)