The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Tower of Babel

Svenska (Swedish)


Fem Moseböcker på fornsvenska (Genesis in Old Swedish)

Nw war eth mæle innan iorderikis oc talar næmroth / wi maghom rædas at æn komme slik flodh som war j waars fadhurs daghom / farom til oc byggiom swa høghan stadh at høgxta tornet nalkis himblenom / allom totte thz raad oc brænde taghar ther nær oc giordho tegil / oc haffdo thz før stena / j the lande hittis swa segh iordh at hona løsir enkte rægn ællir vatn / oc the iordh haffdo the før lim.

Thænne samme næmrot war swa mykil daare at han trøste sik maaga varda iæm valdugan j himblom som han var a iordhinne

Nw som the bygdo fastas oc stadhen væxte dighir oc høghir / tha talar var hærra til ænglanar

Sen hulkir dara oc huilka dara gærdh the gøra oc trøsta sik at fulkomna sin wilia

Nw viliom wi skilia them mz thy at enghin thera wndirstande ännars maal. oc swa fik huar slækt sina thungo tha haffdo the swa mykit giort før æn the skildos.

[top]


Gusta Vasas Bibel (1541)

 1. OCh all werlden hadhe enahanda tungo och måål.
 2. Tå the nu drogho öster vth, funno the en plaan vthi Sinear land, och boodde ther,
 3. och sadhe til hwar annan, Kommer, låter oss slå teghel och brenna. Och togho teghel för steen, och ler för kalk,
 4. och sadhe, Kommer låter oss byggia en stadh och itt torn, huess högd skal reckia vp j himmelen, at wy måghe göra oss itt nampn, för ty, wij warde til ewentyrs sprijdde vthi all land.
 5. Tå steegh HERREN nedher at han skulle see stadhen och tornet som menniskionnes barn bygde.
 6. Och HERREN sadhe, Sij, thet är enahanda folk, och enahanda måål j bland them alla, och haffua thetta begynt at göra, the warda icke afflåtandes aff alt thet the haffua sigh företaghit at göra,
 7. Kommer, låter oss stijgha nedher och förbijstra ther theras tungomåål, så at ingen skal förstå then annars måål.
 8. Och så skingradhe HERREN them tädhan j all land, så at the återwende byggia stadhen,
 9. och ther före kalladhes hans nampn Babel, ty at HERREN ther förbijstradhe all landz tungomåål, och sprijdde them tädhan vthi alla land.

Source: http://project2.sol.lu.se/fornsvenska/Nysvenska/C.R05-GVB.html

[top]


Charles XII Bible / Karl XII:s bibel (1703)

 1. OCh all werlden hade enahanda tungo och måål.
 2. Tå the nu drogo öster vth/ funno the en plaan vthi Sinear land/ och bodde ther.
 3. Och sade til hwar annan: kommer/ låter oß slå tegel och bränna. Och togo tegel för steen/ och leer för kalck.
 4. Och sade: kommer låter oß byggia en stadh och ett torn/ hwilkets högd skal räckia vp i himmelen/ at wij måge giöra oß ett namn/ förty wij warde til äfwentyrs spridde vth i all land.
 5. Tå steg HERren neder/ at han skulle see staden och tornet/ som menniskiones barn bygde.
 6. Och HERren sade: sij/ thet är enahanda folck/ och enahanda måål ibland them alla/ och hafwa thetta begynt at giöra/ the warda icke aflåtande af alt thet the hafwa sigh företagit at giöra.
 7. Kommer/ låter oß stiga neder och förbistra ther theras tungomål/ så at ingen skal förstå then andras måål.
 8. Och så skingrade HERren them tädan i all land/ så at the återwände byggia staden.
 9. Therföre kallades hans namn Babel/ ty at HERren ther förbistrade all landz tungomål/ och HERren spridde them tädan vth i all land.

Source: Karl XII:s bibel 1703 svenska Babel

[top]


Bibeln eller Den Heliga Skrift (1917)

 1. Och hela jorden hade enahanda tungomål och talade på enahanda sätt.
 2. Men när de bröto upp och drogo österut, funno de en lågslätt i Sinears land och bosatte sig där.
 3. Och de sade till varandra: »Kom, låt oss slå tegel och bränna det.» Och teglet begagnade de såsom sten, och såsom murbruk begagnade de jordbeck.
 4. Och de sade: »Kom, låt oss bygga en stad åt oss och ett torn vars spets räcker upp i himmelen, och så göra oss ett namn; vi kunde eljest bliva kringspridda över hela jorden.»
 5. Då steg HERREN ned för att se staden och tornet som människobarnen byggde.
 6. Och HERREN sade: »Se, de äro ett enda folk och hava alla enahanda tungomål, och detta är deras första tilltag; härefter skall intet bliva dem omöjligt, vad de än besluta att göra.
 7. Välan, låt oss stiga dit ned och förbistra deras tungomål, så att den ene icke förstår den andres tungomål.»
 8. Och så spridde HERREN dem därifrån ut över hela jorden, så att de måste upphöra att bygga på staden.
 9. Därav fick den namnet Babel, eftersom HERREN där förbistrade hela jordens tungomål; därifrån spridde ock HERREN ut dem över hela jorden.

Source: https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Mosebok+11&version=SVL


[top]

Svenska Folkbibeln (1998)

Babels torn och språkförbistringen

 1. Hela jorden hade ett enda språk och samma ord.
 2. Men när människorna bröt upp och drog österut, fann de en lågslätt i Sinars land och bosatte sig där.
 3. De sade till varandra: "Kom, så slår vi tegel och bränner det!" Teglet använde de som sten, och som murbruk använde de jordbeck.
 4. Och de sade: "Kom, så bygger vi oss en stad och ett torn som har spetsen uppe i himlen. Låt oss göra oss ett namn, så att vi inte sprids ut över hela jorden."
 5. Då steg Herren ner för att se på staden och tornet som människorna byggde.
 6. Herren sade: "Se, de är ett enda folk och de har ett enda språk. Detta är deras första tilltag, och härefter skall ingenting vara omöjligt för dem vad de än beslutar sig för.
 7. Låt oss stiga ner och förbistra deras språk, så att den ene inte förstår vad den andre säger."
 8. Så spred Herren ut dem därifrån över hela jorden, och de måste upphöra att bygga på staden.
 9. Den fick namnet Babel, eftersom Herren där förbistrade[a] hela jordens språk, och därifrån spred han ut dem över hela jorden.

Source: https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Mosebok+11&version=SFB

[top]


Nya Levande Bibeln (2000)

Babels torn

1. Vid den tiden talade människorna ett enda språk.

2. När befolkningen ökade och människorna spred sig österut upptäcktes en slätt i Babylonien, som snart blev befolkad.

3-4. Folket som bodde där började tala om att bygga en stor stad med ett torn, som skulle nå upp till himlen - ett ståtligt, evigt monument över dem själva.Detta kommer att sammansvetsa oss, och hindrar oss från att bli kringspridda över hela världen, sa de. De började att tillverka stora mängder av bränt tegel och att samla jordbeck till murbruk.

5. Men när Gud kom ned för att se staden och tornet, som de höll på att bygga,

6. sa han: Om de kan klara av detta när de just har börjat utnyttja sin språkliga och politiska enhet, tänk bara på vad de ska kunna göra längre fram! Inget kommer att bli omöjligt för dem!

7. Kom, låt oss gå dit ner och ge dem olika språk, så att de inte kan förstå varandra!

8. Genom sitt handlande spred Gud ut dem över hela jorden, och då upphörde byggandet av staden.

9. Det är därför som den kallas Babel, som betyder förvirring, för det var där som Herren förvirrade dem genom att ge dem många språk och på detta sätt skingra dem över hela jorden.

Source: https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Mosebok+11&version=SVL

[top]


Svenska Folkbibeln (2015)

Babels torn och språkförbistringen

 1. Hela jorden hade ett enda språk[a] och samma ord.
 2. Men när människorna bröt upp och drog österut, fann de en lågslätt i Shinars land och bosatte sig där.
 3. De sade till varandra: ”Kom, så slår vi tegel[b] och bränner det!” Teglet använde de som sten, och som murbruk använde de jordbeck.
 4. Och de sade: ”Kom, så bygger vi oss en stad och ett torn med spetsen uppe i himlen[c]! Låt oss göra oss ett namn, så att vi inte sprids ut över hela jorden.”
 5. Då steg Herren ner för att se på staden och tornet som människorna byggde.
 6. Herren sade: ”Se, de är ett enda folk och de har ett enda språk. Detta är deras första tilltag, och härefter ska ingenting vara omöjligt för dem vad de än beslutar sig för.
 7. Låt oss stiga ner och förbistra deras språk, så att den ene inte förstår vad den andre säger.”
 8. Så spred Herren ut dem därifrån över hela jorden, och de slutade bygga på staden.
 9. Den fick namnet Babel, eftersom Herren där förbistrade[d] hela jordens språk, och därifrån spred han ut dem över hela jorden.

Source: https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Mosebok+11&version=SFB15

[top]


Information about Swedish | Useful phrases | Silly phrases | Numbers | Colours | Family words | Time | Weather words | Idioms | Tongue twisters | Tower of Babel | Books about Swedish on: Amazon.com and Amazon.co.uk [affilate links]

Learn Swedish with SwedishPod101.com

Tower of Babel in Germanic languages

Afrikaans, Alsatian, Anglo-Saxon / Old English, Bavarian, Danish, Dutch, English, Faroese, Frisian, German, Gothic, Gronings, Icelandic, Low Saxon / Low German, Norwegian, Palatine German, Pennsylvania German, Swabian, Swedish, Swiss German, Värmlandic, Yiddish

Other Tower of Babel translations

By language | By language family

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

iVisa.com

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com