Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Nederlands (Dutch)


Delftse bijbel (1477)

 1. MEr dat lant was eens lippen ende van geliker spraken.
 2. Ende doe sij togen van oosten. doe vonden sij een velt int lant van semaar: ende sij woenden daer in
 3. Ende die een seide totten anderen. Coemt maken wi quarelen ende laetse ons backen mitten vuere. Ende sij hadden tegel voer steen. ende lime voer moerter: ende sij seiden.
 4. Coemt maken wij ons een stede. ende enen toorn die totten hemel gereyke: ende vieren wi onsen naem eer wij ghedeylt worden in allen landen.
 5. Ende die here quam neder om die stede te besien. ende die toorne die adams kinder stichten: ende seide.
 6. Siet dit volc is een. ende een lippe is in hem allen Ende sij beghinnen dit te maken: ende sij en sullen niet oflaten van haren ghepeysen voer dat sijse voldaen hebben mitten wercken.
 7. Hier om coemt ga wi neder ende scheiden haer tonghen: soe dat elck niet en hore sijns naesten stemme.
 8. Ende aldus scheidese die here van dier stat in allen landen: ende sij lieten die stede te stichten.
 9. Ende hier om wort haer name vander stat gheheeten babel: want daer wort ghescheiden die lippe van allen landen Ende van daer soe scheidese god op dat aensicht van allen lantscappen.

Leuvense bijbel (1548)

 1. MAer het lant was al van eender talen ende van eender spraken.
 2. Ende doen sij vanden Oosten vertrocken, soe hebben sij een velt vonden, int lant van Sennaar, ende sij hebben daer ghewoont,
 3. Ende die een seyde totten anderen sijnen naesten, Coemt laet ons steenen van eerde maken, ende die metten viere backen, Aldus hebben sij die ghebacken eerde voor harde steenen ghehadt, ende lijm voor moortel,
 4. ende si hebben geseyt, Coemt laet ons een stadt maken ende eenen torre, wiens hoochde den hemel raken mach, ende laet ons onsen naem vermaert maken, eer dat wi van malcander verscheyden worden, in alle die landen,
 5. Doen es die Heere neder ghecomen dat hy die stadt ende dien torre sien soude, welck Adams kinderen maecten,
 6. ende hy seyde, B Siet het es al een volck ende sij sijn al van eender talen, ende sij hebben dit begonst te maken, ende sij en sullen niet ophouden van haren ghedachten tot dat sij die metten wercken volbracht hebben,
 7. Hier om coemt, ende laet ons nederwaerts gaen ende laet ons daer haer sprake verwerren, alsoe dat een yeghelijck sijns naesten stemme niet en hoore,
 8. Ende alsoe heeftse die Heere ghesceyden van dier plaetsen, in allen landen, ende sij hebben opghehouden te timmeren die stadt,
 9. ende daer om es die naem van haer ghenoemt Babel, om dat die sprake van allen lantscappen daer verwerret es, ende van daer heeftse die Heere verstroyt ouer daenschijn van allen landen.

Deux-Aesbijbel (1562)

 1. ALle de wereldt hadde een tonghe ende sprake. a
 2. Doe sy nu togen tegent Oosten, vonden sy een vlack lant, in den lande Sinear, ende woonden aldaer.
 3. Ende spraken onder malcander: Wel op, latet ons tiechelsteenen strijcken, ende bernen: ende namen tiechelsteen tot steenen, ende leem tot kalck,
 4. Ende spraken: Wel op, latet ons eene stadt ende torren bouwen, diens opperste tot aen den Hemel reycke, dat wy ons eenen name maken: want wy worden misschien verstroyt in allen landen.
 5. Doe quam de Heere neder, dat hy saghe de stadt ende den torren, die de menschen kinderen bouweden.
 6. Ende de Heere sprack: Siet, het is eenerley volck ende eenerley sprake onder hen alle, ende hebben dat begonnen te doen: sy sullen niet aflaten, van allen dat sy voorgenomen hebben te doen.
 7. Welop, latet ons neder varen, ende hare sprake aldaer verwerren, dat gheener des anderen sprake en versta.
 8. Also verstroyde se de Heere van daer in alle landen, dat sy moesten ophouden de stadt te bouwen.
 9. Daeruan heet haren naem Babel, dat de Heere aldaer verwerret hadde, aller landen sprake, ende haer verstroyt van daer in alle landen.

Statenvertaling (1637)

 1. ENde de gantsche aerde was van eenerley sprake, ende eenerley woorden.
 2. Maer het geschiedde, als sy tegen't Oosten togen, dat sy eene leechte vonden inden lande Sinear, ende sy woonden aldaer.
 3. Ende sy seyden een yeder tot sijnen naesten; Kom aen, laet ons tichelen strijcken, ende wel doorbranden: ende de tichel was hen voor steen, ende 't lijm was hen voor leem.
 4. Ende sy seyden; Kom aen, laet ons voor ons eene Stadt bouwen, ende eenen Toren, diens opperste inden Hemel zy, ende laet ons eenen name voor ons maken: op dat wy niet misschien over de gantsche aerde verstroyt en worden.
 5. Doe quam de HEERE neder, om te besien de Stadt ende den Toren, die de kinderen der menschen bouwden.
 6. Ende de HEERE seyde: Siet, sy zijn eenerley volck, ende hebben alle eenerley sprake, ende dit ist, dat sy beginnen te maken: maer nu, en soude hen niet afgesneden worden al wat sy bedacht hebben te maken?
 7. Kom aen, laet ons neder varen, ende laet ons hare sprake aldaer verwerren: op dat een yegelijck de sprake sijnes naesten niet en hoore.
 8. Also verstroydese de HEERE van daer over de gantsche aerde: ende sy hielden op de stadt te bouwen.
 9. Daerom noemdemen haren name Babel; want aldaer verwerrede de HEERE de sprake der gantscher aerde, ende van daer verstroydese de HEERE over de gantsche aerde.

Lutherse vertaling (1648)

 1. MAer ’t hadde al de werelt eenerley tale ende sprake.
 2. Doe sy nu trocken tegen ’t Oosten, vonden sy een effen lant, in ’t lant Sinear, ende woonden aldaer.
 3. Ende spraken onder malkanderen: Wel-op, laet ons tichel-steenen strijcken ende branden. Ende namen tichelen tot steenen, ende leem tot kalck.
 4. Ende spraken: Wel-op, laet ons eene stadt ende toren bouwen, diens spitse tot aen den Hemel reycke, dat wy ons eenen name maken; want wy worden misschien verstroyt in alle landen.
 5. Doe voer de HEERE neder, dat hy sach de stadt ende toren, die de menschen kinderen bouwden.
 6. Ende de HEERE sprack: Siet, het is eenerley volck, ende eenerley sprake onder hen allen, ende hebben dat begost te doen, sy en sullen niet aflaten van al dat sy voor-genomen hebben te doen.
 7. Wel-op, laet ons neder-varen ende hare sprake aldaer verwerren, dat d’een des aenderen sprake niet en verstae:
 8. Alsoo verstroydese de HEERE van daer in alle landen, dat sy moesten op-houden de stadt te bouwen.
 9. Daer af heet haer name, Babel; om dat de HEERE aldaer verwerret hadde aller landen sprake, ende haer verstroyt van daer in alle landen.

Nederlands Bijbelgenootschap (1951)

 1. De gehele aarde nu was één van taal en één van spraak.
 2. Toen zij oostwaarts trokken, vonden zij een vlakte in het land Sinear, waar zij zich verstigden.
 3. En zij zeiden tot elkander: Welaan, laten wij tichelen maken en die goed bakken. En de tichel diende hun tot steen en hat asfalt diende hun tot leem.
 4. Ook zeiden zij: Welaan, laten wij ons een stad bouwen met een toren, waarvan de top tot den hemel reikt, en laten wij ons een naam maken, opdat wij niet over de gehele aarde verstrooid worden.
 5. Toen daalde de Here neder om de stad en den toren, die de mensenkinderen bouwden, te bezien,
 6. en de Here zeide: Zie, het is één volk en zij allen hebben één taal. Dit is het begin van hun streven; nu zal niets van wat zij denken te doen voor hen onuitvoerbaar zijn.
 7. Welaan, laat Ons nederdalen en daar hun taal verwarren, zodat zij elkanders taal niet verstaan.
 8. Zo verstrooide de Here hen vandaar over de gehele aarde, en zij staakten den bouw van de stad.
 9. Daarom noemt men haar Babel, omdat de Here daar de taal der gehele aarde verward heeft en de Here hen andaar over de gehele aarde verstrooid heeft.

Statenvertaling (1977)

 1. En de ganse aarde was van enerlei spraak en enerlei woorden.
 2. Maar het geschiedde, als zij tegen het oosten togen, dat zij een laagte vonden in het land Sinear; en zij woonden aldaar.
 3. En zij zeiden een ieder tot zijn naaste: Kom aan, laat ons tichelen strijken, en wel doorbranden! En de tichel was hun voor steen, en het lijm was hun voor leem.
 4. En zij zeiden: Kom aan, laat ons voor ons een stad bouwen, en een toren, welks opperste in den hemel zij, en laat ons een naam voor ons maken, opdat wij niet misschien over de ganse aarde verstrooid worden!
 5. Toen kwam de HEERE neder, om te bezien de stad en den toren, die de kinderen der mensen bouwden.
 6. En de HEERE zeide: Ziet, zij zijn enerlei volk, en hebben allen enerlei spraak; en dit is het, dat zij beginnen te maken; maar nu, zoude hun niet afgesneden worden al wat zij bedacht hebben te maken?
 7. Kom aan, laat Ons nedervaren, en laat Ons hun spraak aldaar verwarren, opdat iegelijk de spraak zijns naasten niet hore.
 8. Alzo verstrooide hen de HEERE van daar over de ganse aarde; en zij hielden op de stad te bouwen.
 9. Daarom noemde men haar naam Babel; want aldaar verwarde de HEERE de spraak der ganse aarde, en van daar verstrooide hen de HEERE over de ganse aarde.

International Bible Society Dutch Bible (2007)

 1. In die tijd spraken alle mensen één taal.
 2. De bevolking groeide en trok in oostelijke richting. Toen ontdekte men in het land Sinear een grote vlakte, waar het goed wonen was. Veel mensen trokken daarheen en het werd een dichtbevolkt gebied.
 3. (3-4) De bewoners van die vlakte waren van plan een grote stad te bouwen. In die stad moest een grote tempeltoren komen te staan, die tot in de hemel reikte. Een eeuwig monument voor de bouwers. "Op die manier krijgen we een centrale plaats voor onze mensen, zodat we niet steeds verder hoeven te zwerven", meenden zij. En zo begon de bouw van de stad. Er werden grote hoeveelheden stenen gebakken en als cement gebruikten zij asfalt.
 1. (5-6) Toen de HERE de bouw van de stad en de toren zag, zei Hij: "Kijk eens wat zij al bereiken nu ze nog maar aan het begin van hun samenwerking staan. Voor dit volk met zijn ene taal zal voortaan niets meer onmogelijk zijn!
 1. Laten Wij afdalen en hun verschillende talen geven, zodat zij elkaar niet meer begrijpen!"
 2. Op die manier verspreidde God de mensen over de hele aarde en zij stopten met de bouw van de stad.
 3. Daarom werd die stad Babel (Verwarring) genoemd. Dat was de plaats, waar de HERE verwarring onder de mensen stichtte door hun verschillende talen te geven en over de hele aarde te verspreiden.

Information about Dutch | Useful Phrases | Silly Phrases | Colours | Numbers | Time | Family words | Weather words | Tongue twisters | Tower of Babel | Learning materials | My podcast about Dutch |

Tower of Babel in Germanic languages

Afrikaans, Alsatian, Anglo-Saxon / Old English, Bavarian, Danish, Dutch, English, Faroese, Frisian, German, Gothic, Gronings, Icelandic, Low Saxon / Low German, Norwegian, Palatine German, Pennsylvania German, Swabian, Swedish, Swiss German, Värmlandic, Yiddish

Other Tower of Babel translations

By language | By language family

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

SpanishPod101 - learn Spanish for free

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com