Article 1 of the UDHR

Language family: Tai-Kadai

The Tai-Kaidai languages includes 95 languages spoken in southern China and Southeast Asia by about 85 million people. This language family is also known as Daic, Kadai, Kradai or Kra-Dai.

Gelao (Kláo)

Chix zox key zifyour, an hu tsunxyanr thungs chianrlif nu phinrten. Tsoxnur nes lishinf thungs leyxo, laiv kuanxshif to tseyr ti cinxsenr shiangxtaif

Khün (ᨴᩱ᩠ᨿᨡᩨ᩠ᨶ)

ᨾᨶᩩᩔ᩼ᨴ᩠ᨦᩢᩉᩖᩣ᩠ᨿᨠᩮ᩠ᨯᩨᨾᩣᨾᩦᨻ᩠ᨦᩈᩁᩓᩢᨹ᩠ᨿ᩵ᨦᨻ᩠ᨿᨦᨠ᩠ᨶᩢ ᨶᩱᨠᩥᨲ᩠ᨲᩥᩈ᩠ᨠᩢ ᩓᩢᩈᩥᨴ᩠ᨵᩥ ᨲ᩵ᩣ᩠ᨦᨣᩳ᩶ᨣᩢᨾᩦᨾᨶᩮᩣᨵᨾ᩠ᨾ᩼ᩓᩢ ᨣ᩠ᩅᩁᨷᨭᩥᨷ᩠ᨲᩢᨲᩳ᩵ᨠ᩠ᨶᩢᨯᩢ᩠ᩅ᩠ᨿᨣ᩠ᩅᩣ᩠ᨾᨹ᩠ᨿ᩵ᨦᨻ᩠ᨿᨦᨠ᩠ᨶᩢ

Lao (ພາສາລາວ)

ມະນຸດເກີດມາມີສິດເສລີພາບ ແລະ ສະເໝີໜ້າກັນໃນທາງກຽດຕິສັກ ແລະ ທາງສິດດ້ວຍມະນຸດມີສະຕິສຳປັດຊັນຍະ(ຮູ້ດີຮູ້ຊົ່ວ)ແລະມີມະໂນທຳຈື່ງຕ້ອງປະພຶດຕົນຕໍ່ກັນໃນທາງພີ່ນ້ອງ.

Transliteration

Manut thuk khôn kœ̄t māmīkẏat sâk sī, sitthi, sēlī phôp læ khwôm smœ̄ phôp thàw thẏam kân. Thuk thuk khôn mīhēt phôn læ khwômkhit khwôm hian swàn tôw khɔ̄̄ṅ phai khɔ̄ṅ mân, tǣ̀vồ manut thuk thuk khôn khwan paphʉt tàṁ kân khʉ̄ kân kâp pianốy nɔ̄́ṅ kân.

Thai (ภาษาไทย)

เราทุกคนเกิดมาอย่างอิสระ เราทุกคนมีความคิดและความเข้าใจเป็นของเราเอง เราทุกคนควรได้รับการปฏิบัติในทางเดียวกัน.

Transliteration

Rao túk kon gèrt maa yàang ìt-sà-à, rao túk kon mee kwaam kît láe kwaam kâo jai bpen kŏng rao ayng. Rao túk kon kuan dâi ráp gaan bpà-dtì-bàt nai taang dieow gan.

Transliteration by http://www.thai2english.com/online/

Hear a recording of this text by Jo S.

Zhuang (Vaƅcueŋƅ) - Latin alphabet (1955 version)

Bouч bouч ma dəŋƨ laзƃɯn couƅ miƨ cɯyouƨ, cinƅyenƨ cəuƽ genƨli bouчbouч biŋƨdəŋз. Gyɵŋƽ vunƨ miƨ liзsiŋ cəuƽ lieŋƨsim, ɯŋdaŋ daiƅ gyɵngƽ de lumз beiчnueŋч ityieŋƅ.

Zhuang (Vahcuengh) - Latin alphabet (1986 version)

Boux boux ma daengz lajmbwn couh miz cwyouz, cinhyenz caeuq genzli bouxboux Bingzdaengj. Gyoengq vunz miz lijsing caeuq liengzsim, wngdang daih gyoengq de lumj beixnuengx ityiengh.

Old Zhuang script (sawndip)

Sample text in Zhuang (sawndip)

If you would like to make any corrections or additions to this page, or if you can provide recordings, please contact me.

Other language families

Afroasiatic, Languages of North America, Languages of South America, Austro-Asiatic, Austronesian, Caucasian, Dravidian, Hmong-Mien, Indo-European: Baltic, Celtic, Germanic, Indo-Iranian, Italic/Romance, Slavic, Other, Quechuan, Mongolic, Niger-Congo, Nilo-Saharan, Sino-Tibetan, Tai-Kaidai, Tungusic, Turkic, Uralic, Yukaghir, Isolates, Sign Languages, Pidgins and Creoles, International Auxiliary Languages (IALS), Alternative writing systems, Constructed/fictional languages and alphabets, Index

Index of UDHR translations

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

Learn a Language with gymglish

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

If you're looking for home or car insurance in the UK, why not try Policy Expert?

[top]