Article 1 of the UDHR

Language family: Sino-Tibetan

There are over 400 Sino-Tibetan languages spoken by over a billion people in East Asia, Southeast Asia and parts of South Asia.


Brahmaputran languages

Bodo (बर’) - Devanagari alphabet

गासै सुबुं आनो उदांयै मान सनमान आरो मोनथाय लाना जोनोम लायो। बिसोरो मोजां- गाज्रि सान्नो हानाय गोहो आरो सोलो दं। बिसोरो गावखौनो गाव बिदा फंबाय बायदि बाहाय लायनांगौ।

Bodo (বোড়ো) - Assamese alphabet

গাসৈ সুবুঙানৗ উদাংয়ৈ মান সনমান-আৰৗ মৗনথায় লানা জৗনৗম লায়ৗ। বিসৗৰৗ মৗজাং-গাজ্ৰি সান্নৗ হানায় গৗহৗ আৰৗ সৗলৗ দং। বিসৗৰৗ গাও খৌনৗ গাও বিদা ফংবায় বায়দি বাহায় লায়নাংগৌ।

Transliteration

Gāswi subuṅg ānŵ udāṅgywi mān sanmān ārŵ mŵnthāy lānā jŵnŵm lāyŵ. Bisŵrā mŵzāṅg-gājri sānnŵ hānāy gŵhŵ ārŵ sŵlŵ doṅg. bisŵrŵ gāo khwunŵ gāo bidā phoṅgbāy bāydi bāhāy lāynāṅgŵu.

Bodo - Latin alphabet

Gaswi subung anw udangwi man sanman arw mwnthai lana jwnwm layw (jayw). Biswrw mwjang-gajri sannw hanai gwhw arw swlw dong. Biswrw gaokhwunw gao bida phongbai baidi bahai lainangwu.

Kokborok (ককবরক)

বেবাক বুরোক নাঙলাই বোরোক তেই মানথাই বাই ফুয়োকজাকৗই অছাইঅ। ব’র’ক সিমুঙ তেই রৗঙমুঙনি হামারি বাই কুপলুঙ তেই বৗতা বুফেয়ুঙ কৗথামুঙনি উানসুকমুঙ বাই খরোকসা তেই খোরোকসানো ছুবালাইনা নাঙগো।

Transliteration

Bebak borok nanglai borom tei manthai baih phiyokjakgwi achaio. Bohrok simung tei rwngmungni hamari baih kuplung tei bwta-buphayung kwthamungni wansukmung baih khoroksa tei khoroksano chubalaina nango.


Chinese (Sinitic) languages

Beijing dialect

人人生而自由,挨尊严和权利上一刬平等。他们趁理性和良心,并应以一个座 儿的精神相对待。

Cantonese (廣東話)

Traditional characters (繁體中文)

人人生出嚟就係自由嘅,喺尊嚴同權利上一律平等。佢哋具有理性同良心,而且應該用兄弟間嘅關係嚟互相對待。

Simplified characters (简体中文)

人人生出嚟就系自由慨,喺尊严同权利上一律平等。渠哋具有理性同良心,而且应该用兄弟间慨关系嚟互相对待

Transliteration (Yale Romanization)

Yàhnyàhn sàangchēutlàih jauhhaih jihyàuh ge, hái jyùnyìhm tùhng kyùhnléih seuhng yātleuht pìhngdáng. Kéuihdeih geuihyáuh léihsing tùhng lèuhngsàm, yìhche yìnggòi yuhng hìngdaihgāan ge gwàanhaih laih wuhsēung deuidoih.

Hear a recording of this text by Cantophilia

Classical Chinese

人人生者
均有權法
有知情仁
必為人弟

Transliteration (Mandarin pronunciation)
Rén rén shēng zhě
jūn yǒu quán fǎ
yǒu zhī qíng rén
bì wéi rén dì

Translated by the Magistri Classical Chinese Tutor

A version of this text in the Small Seal script (小篆 [xiǎozhuàn]) provided by Correy Murray.

Article 1 of the UDHR in Classical Chinese

The Old Chinese and Middle Chinese transcriptions are based on the reconstruction by Zhengzhang Shangfang (郑张尚芳).

Gan (赣语 / 江西话)

人人生而自由,在志向跟权利上一律平等。渠们赋有理性跟良心,并理当以弟兄义气相对待。

Transliteration

Ngin ngin sang e ciiu, cai zi son gen kuanli song itlit piangdeng. Giemen fuiu lising gen liangsin, bing li dong i tixiang ngi ci siong ditai.

Guiyang dialect

人人生而自由,在尊严和权利上一律是平等的。他们赋有理性和良心,并应以 兄弟关系的精神相互对待。

Hakka (客家话)

人人生而自由,在尊严同权利上一律平等。佢丁人赋有理性同好心田,并应以兄弟关系个精神相对待。

Transliteration

Ngin-ngin sang yi cii-iu, coi zun-ngiam tung kienli song id-lid pin-den. Gi den ngin fu-iu li-xin tung ho-xim tien, bin en i hiung-ti guan-he ge jin-siin xiong dui-tai.

Harbin dialect

人人生而自由,在尊严和权利之上一律平等。他们赋有理性和良心,并应以哥 们弟兄的精神相对待。

Hokkien

人人生而自由,在尊严合权利上一律平等。因赋有脾胃合道行,并着以兄弟关系的 精神相对待。

Jin (晋语)

人人生而自由,在尊严和权利上一律平等。他们赋有理性和良心,并应以弟兄 关系的精神相对待

Jinnan / Shandongese

是人都生而自由,在尊严和权利上一律平等。他们赋有理性和良心,并应以弟 兄关系的精神相对待。

Judeo-Chinese

עִ֣׳ין־עִ֣׳ין ז֣׳וֹע שַ֣עלִי זִ֔ייִו, כָבֿ֔וֹד יַא זְכֿ֔וּת קָ֣ן אִ֣ילִּיט בַ֣׳נטְע. בִ֝יבִי ג֔׳וּיִו לִ֝יסְ׳ע יַ֝א לָ֣׳עסִים, עִ֣׳י אִ֣יעטָע י֔וֹע חָ֣׳נדֵ֝י־קָ֣נגְֿי קָא צֵ֣׳עזִ׳ין גֿ֣וּסָ׳ע טְיד֝וֹי.

Transliteration

Ngîn-ngîn ziông shæ̂nglə zìjə, khavòt jǽ zəxùt kân ŷllət biæ̂ntəng. Bíbi giùjə lýsiəng jǽ liângsəm, ngî ŷntəng jóng xiândə-kânhə ka tsiêngziən hûsiəng tôidə.

Mandarin Chinese (普通話 / 漢語 / 國語 / 華語)

Traditional characters (繁體中文)

人人生而自由﹐在尊嚴和權利上一律平等。他們賦有理性和良心﹐並應以兄弟關係的精神互相對待。

Mandarin Chinese (普通话 / 汉语 / 国语 / 华语)

Simplified characters (简体中文)

人人生而自由,在尊严和权利上一律平等。他们赋有理性和良心,并应以兄弟关系的精神互相对待。

Transliteration (Hànyŭ Pīnyīn / 漢語拼音 / 汉语拼音)

Rénrén shēng ér zìyóu, zài zūnyán hé quánlì shàng yīlù píngděng. Tāmen fùyǒu lǐxìng hé liángxīn, bìng yīng yǐ xiōngdì guānxì de jīngshén hùxiāng duìdài.

Hear a recording of this text

Minjiang (岷江话)

Renren sen xialai de si ziyou li, zai zunlian ho quanli sang yelue pinden. Tamen fuyou lixin ho liangxin, hai yingai na xiongdi guanxi li jinsen fuxiang duidai.

Minjiang is a dialect of Sichuanese spoken in Sichuan, Chongqing, Guizhou and Yunnan provinces in southern China.

More information
https://en.wikipedia.org/wiki/Minjiang_dialect
https://zh.wikipedia.org/wiki/岷江话

Shanghainese (上海闲话 / Zanhe-ëwo)

人人生而自由,拉尊严脱仔权利上一律平等。伊拉有理性脱仔良心,并应以兄弟关系个精神相对待。

Transliteration

Nyin nyin sen r yeuzy, lah nyietsen thehtsy jioeli zaon ihlih binten. I lah yeu lisin thehtsy liansin, bin in i shiondi kuaeci geh tsinzen sian tede.

Taiwanese (臺語 / Tâi-gí)

人皆生而自由;在尊嚴及權利上均各平等。人各賦有理性良知,誠應和睦相處,情同手足。

Transliteration (Pe̍h-ōe-jī)

Lâng-kai seng jî chū-iû, chāi chun-giâm ki̍p khoân-lī siōng koh pêng-téng. Lâng koh hù-iú lí-sèng liông-ti, sêng-èng hoê bo̍k saⁿ chhù, chêng tông chhiú chiok.

Taiwanese Hakka (Sixian dialect)

儕儕生而自由﹐在尊嚴摎權利上一概平等。佢兜富有理性摎良心﹐並該當以兄弟關係个精神互相對待。

Transliteration

sǎ-sǎ sén ǐ cii-iǔ, cai zún-ngiǎm láu kiěn-li song ìd koi pǐn-dèn. gǐ-déu fu-iú lí-xin láu liǒng-xím, bin gói-dóng í híung-ti guán-he ge jín-sǐin fu-xíong dui-tai.

Taiwanese Hakka (Hailu dialect)

儕儕生而自由﹐在尊嚴摎權利上一概平等。佢等富有理性摎良心﹐並應當用兄弟關係个精神互相對待。

Transliteration

sa-sa sèn rhi cii-rhiu, cai zùn-ngiam làu kien-li shong rhid kói pin-dén. gi-nén fǔ-rhìu lì-sǐn làu liong-sìm, bǐn rhǐn-dòng rhung hìung-ti guàn-hě gǎi zìn-shin fǔ-sìong dǔi-tai.

[top]


Greater Magaric languages

Eastern Parbate Kham (खाम भाषा) - Bhujel dialect

सक्त ब्याक्ती लमको प्रतिष्ठा एवेत अधिकारको आधारहाङ जम्मजात स्वतन्त्र एवेत विवेक लेवेत वाङो गेना एवेत आत्वोत धे प्रति भातुत्वक ब्यवाहार रामै परना।


Kiranti languages

Bantawa (बान्तावा)

झाराक मनाचि सावालोङ कि तोक्मायुओ सावादा मपुकहिदा नुतोकपोक कि अकहामओ मयुङ। खोचि खारु खोन्कि सिन्पोकएनान मताओ युङ खोन्कि अकछादाङका निमनाचिदा दक्छाबुवावात्नि याङमाचि मदोत।

IPA transcription

ɟʰaːraːka manaːci saːwaːloŋa ki tokmaːjuo saːwaːdaː mapukahidaː nutokapoka ki akahaːmao majuŋa. kʰoci kʰaːru kʰonki sinpoksenaːna mataːo juŋa kʰonki akacʰaːdaːŋakaː nimanaːcidaː dakcʰaːbuwaːwaːtni jaːŋamaːci madota.

Chamling (चाम्लिङ्)

झारा मिनाचीमो प्रतिष्ठा हेमा अधिकारमो आधारदा मामाखोरीनाका मिटायेपाङो स्वतन्त्र हेमा समान मितिरे। खुचीमो तयाँ तिरेनोम झारापिदा खुन्योको खारु मुयो।

Transliteration

Jhārā minācīmī pratiṣthā hemā adhikārmo ādhārdā māmākhorīnākā miṭāyepāṅo swatantra hemā samān mitire. Khucīmo tayāṁ tirenom jhārāpidā khunyoko khāru muyo.

Dhimal (धिमाल)

हिदिबुङ खामालाइ प्रतिस्ठा आरो आधिकारको आधारता जोलोमसोङ स्वतन्त्र र बराबर हिखे। ओबालाइ बुद्धि बिबेक चुम्तेङ लोका हिखे र ताइताइमिता दाइओन ताइ खामालको बेभार पालि गोइखे।

Transliteration

Hidibung khāmālāi pratisthā āro ādhikārko ādhārtā jolomsong swatantra ra barābar hikhe. Obālāi buddhi bibek cumteng lokā hikhe ra tāitāimitā dāuona tāi khāmālko bebhāra pāli ɡoikhe.

Yakkha (याक्खा)

घाक ओथोक चि चोननुङ नुङ तोक्लागा युक्थाम्बे वामानासोलोक निङवायोक नुङ इकले ङ्वाम्याहा। उङचि निङवा नुङ साघु तोक्साङन्दा यानेसाहा साहा ङवाम्याहा न्हाङ एको हेकोनाबे फुनुन्छागा बेभार चोक्माहा।

[top]


Kuki-Chin-Naga languages

Ao

Meimchir ajak temeten aser tashi kasa nüji nung asor. Parnok dak bilemtettsü shisatsü aser tangatetba kasa agüja aliba jagi külem adianu rongnung tanela ka nung lungjema alitsüla.

Karbi

Monit hijan angbong kibi kethe kangtui kangdai pu ave. Arnam monit aphan kamathathek ajakong kipi. Lasi ning isivet pen dorapsi kachinghon chijinso pen donang ji.

A recording of this text by Ripu Rahang

Manipuri (ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯟ) - Meitei script

ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯄꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯤꯡꯇꯝꯃꯤ, ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯖꯖꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯛ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯂꯧꯖꯩ ꯫ ꯃꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯋꯥꯈꯜ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯁꯦꯡꯏ, ꯑꯐ ꯐꯠꯇ ꯈꯪꯏ, ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯆꯤꯟ ꯃꯅꯥꯎꯒꯨꯝꯅ ꯂꯣꯏꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯫

Manipuri (মেইতেই লোন্‌) - Bengali script

মিওইবা খুদিংমক পোকপা মতমদা নিংতম্মী, অমদি ইজ্জৎ অমসুং হক মান্ননা লৌজৈ । মখোই পুম্নমক ৱাখল লৌশিং শেঙই, অফ ফত্তা খঙই, অদুনা অমনা অমগা লোইনবদা মচীন মনাওগুম্না লোইনগদবনি ।

Transliteration

Mioiba khudingmak pokpa matamda ningtammi amadi ijjat amasung hak mānnana leijei, makhoi pumnamak wākhal loushing shengi, apha phatta khangi, aduna amaga amaga loinabada machin manāogumna loinagadabani.

[top]


Newaric languages

Thangmi (थामी)

साक्खा मि प्रतिष्ठा ङा हिक्काको आधारङा नि वित्तिकाई स्वतन्त्र ङा थादु। तोबाङ बुद्धि ङा विवेक नामा केल्योङ्दु थादु ङा दि बेगाले नामा हु हु को व्यवहार नोङ्को माईदु।

Transliteration

Sākkhā mi pratiṣthā ṅā hikkāko ādhārṅā ni wittikāī swatantra ṅā thādu. Tobāṅ buddhi ṅā wiwek nāmā kelyoṅdu thādu ṅā di begāle nāmā hu hu ko wyawhār noṅko māīdu.

[top]


Tacanan languages

Ojjaña esejja ojjaña oyaja yojjaya cuayani quiapame oyajayojjaya quiapame ojjaña eseya quiapame quia tai jjashauabataiquiani ecueya epejji jayo jjaya ojjaña jajji ojjañajaassi eseyajayojja.

[top]


Tamangic languages

Chhantyal (छन्त्याल)

झाउनी म्हीमा जर्मिवाढिकिन् सुँइखुसो मनितारी नी हौलारी मेसोवासे ताम्। थोवाँए ज्ञान नी तिङगम्स खासिवा तासिवा ताम्। थोवाँस आलेङसाए सोच क्हासिर सुँइसुइनास गाँरावा तामसुङ लावापरिम्।

Transliteration

jhāunī mḥīmā jarmiwāṭikin sũikhusī manitārī nī haulārī mesowāse tām. thowā̃e gyān nī tiṅagams khāsiwā tāsiwā tām. thowā̃s āleṅsāe soc kḥāsir sũisuinās gārāwā tāmsuṅ lāwāparim.

Eastern Tamang (तामाङ‎) - Devanagari script

बेनान म्हीकादे प्रतिष्ठा थेन याङतामला आधाररी केमाहेन्सेन स्वतन्त्र थेन च्योच्यो ताला। थेनीकादे बुद्धि थेन विवेक किन्दासी खाबा ताला ओम गीसेमगीला गुङरी डीक्पा ह्रिक्पा लातोसेदा मुला।

Eastern Tamang (རྟ་དམག‎) - Tibetan script

བེན།ན་ མཱི།ཀ།དེ པྲཏིཥྛ། ཐེན་ ཡ།ངཏ།མལ། ཨ།ན།ར་རཱི ཀེམ།ཧེནྶེན་ སྭ་ཏནྟྲ ཐེན་ ཙོཙོ ཏ།ལ།. ཐེནཱིཀ།དེ བུདྣི ཐེན་ ཝིཝིཀ་ ཀིནྡ།སཱི ཁ།བ། ཏ།ལ། ཨོམ་ གཱིསེམ་གཱིལ། གུང་རཱི ཌཱིཀྤ། ཧྲིཀྤ། ལ།ཏོསེད། མུལ།.

IPA transcription

benanʌ mʰikade prʌtisʈʰa tʰenʌ yaŋʌtamʌla adʰarʌri kemahensenʌ sʷʌtʌntrʌ tʰenʌ tsʲotsʲo tala. tʰenikade buddʰi tʰenʌ wiwekʌ kindasi kʰaba tala omʌ ɡisemɡila ɡuŋʌri ɖikpa rʰikpa latoseda mula.

Thakali (थकाली)

ह्योम म्हिचा न्हव ल्हाङ्न स्वतन्त्रते म्हैकु अधिकाररी प्रेप्प्रे त। थमचा विवेक ते म्हन्व समचे युक्त तचिव त। भातृत्वए समकिन्सि टि्हचे सोतवप्रे क्हे क्हिम्जन ललम्याङ।

Transliteration

Hỵom mihcā nahw lāhṅn swatantrate mahiku adhikārrī preppre ta. Thamac ā wiwek te mahnwa samace yukta taciw ta. Bhātritwae samkinsi ṭihce sotwapre keh kihmjan lalamyāṅ

[top]


Tibeto-Burman languages

Burmese (ဗမာစကား)

လူတိုင်းသည် တူညီ လွတ်လပ်သော ဂုဏ်သိက္ခာဖြင့် လည်းကောင်း၊ တူညီလွတ်လပ်သော အခွင့်အရေးများဖြင့် လည်းကောင်း၊ မွေးဖွားလာသူများ ဖြစ်သည်။ ထိုသူတို့၌ ပိုင်းခြား ဝေဖန်တတ်သော ဉာဏ်နှင့် ကျင့်ဝတ် သိတတ်သော စိတ်တို့ရှိကြ၍ ထိုသူတို့သည် အချင်းချင်း မေတ္တာထား၍ ဆက်ဆံကျင့်သုံးသင့်၏။

Transliteration

lutuing:sany tu-nyi lwatlapsau: gun.sikhka.hprang. lany:kaung:| tu-nyi-lwatlapsau: ahkwang.-are:mya:hprang. lany:kaung:| mwe:hpwa:la.su-mya: hpracsany|| htuisutui.hnai puing:hkra: wehpantatsau: nyanhnang. kyang.wat si.tatsau: cittui.hri.kra.rwe htuisutui.sany ahkyang:hkyang: mettahta:rwe hcakhcamkyang.sum:sang.e||

Transliteration by Otavio

Hear a recording of this text by Lynnie T. Htoo

Dzongkha / Bhutanese (རྫོང་ཁ)

འགྲོ་བ་མི་རིགས་ག་ར་དབང་ཆ་འདྲ་མཏམ་འབད་སྒྱེཝ་ལས་ག་ར་ གིས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་སྤུན་ཆའི་དམ་ཚིག་བསྟན་དགོ།

Transliteration

’Gro-ba-mi-rigs-ga-ra-dbaṅ-cha-’dra-mtam-’bad-sgyew-las-ga-ra-gis-gcig-
gis-gcig-lu-spun-cha’i-dam-tshig-bstan-dgo /

Hani (Haqniqdoq)

Aqsol liq yoqdeivq yoqpyuq bo, meeqyaovq ssolnei colpyuq qiq kov dei. Davqtavcolssaq neenyuq bel neema meeq ya siq, laongaoq meilnaol nadul meil e gaq ssol hhyul hha bavqduv nia.

Hakha (Laiholh)

Mi vialte hna cu zalong te, ai tluk te le upat tihzah awktlak le thiltilhawhnak tinvo a ngei in a chuak mi kan si dih. Minung cu a chia a tha thleidang khomi ruahnak le theihthiamnak ziaza tha a ngeimi kan si caah pakhat le pakhat dawtnak he i pehtlaihnak le i hawikawmhnak ngeih ding kan si.

Jirel

गाङे मि प्रतिष्ठा ताङ अधिकारते आधारला जन्मजात स्वतनन्रता ताङ समान ओङगाी । थेवेकी वुद्धि ताङ विवेक लाकीन वाबा ओङ्गो थेमे जेन मिताङ आज्यो न्वाते ब्याबहार खिता फाप्व्योत ।

Transliteration

Gaange mi pratissṭaa taang adhikaarate aadhaaralaa janmajaat svatannrataa taang samaan ongagaao. Thevekii vuddhi taang vivek laakin vaabaa onggo theme cen mitaang aacyo nvaate byaabahaar khitaa phaapvyot.

Karen (Western Pwo)

ၦကိၪဂၩ ဂဲၫထဲၩ့လၩ့ဖျဲၪလၧ ဆၧပျီၩဖျ့ၪမီၪ့ဎီၩ့ အဆၧလၩဆၧဖၩ့အဖၩ့မွဲဂ့ၩႇ ၅ဆၧပျီၩဖျ့ၪမီၪ့ဎီၩ့ အခံွးအရ့ၩဖၧၩ့မဲွဂ့ၩနီၪလီၫႉ ၦၥံၪလဖၪြကၨၪအီၪလၧ ဆၧၥ့ၪယၪ နၪၥ့ၪ လၧအအၪ့နၩ့ဘဲၩ့ဖၪဆၧဒဲ ၥၪလၧအၥ့ၪယၫတခ့ၪဖဝၪတၪႇ ၦၥံၪလဖၪ ြကၨၪဖံၪထံၩဖံၪၥိၪလၧ ဆၧအဲၪဆၧကံွၩအဖၧၩ့နီၪလီၫႉ

Karen (S'gaw - ကညီကျိာ်)

ဟီၣၲခိၣချၢ ပှၤကိးဂၤဒဲး အိၣၲဖဲျၣၲထီၣၲသဘ့ျဒီး ဒ်သိးသိးလၢ အသူးအသ့ၣ်ဒီး အခွဲးအယၥၲတဖၣၲလီၤႋ အဝဲသ့ၣ် ဘၣၲတၢၲဟ့ၣၲသါ အီၤ လတၢၲကူၣၲသ့သးဆးဒီး သးလၢအနီၤဖး တၢၲဂ့ၤဒီးတၢၲအၢအ ဆၢန့ၣၲလီၤႉ အဃိႇ တဂၤဒီးတဂၤ ြကၢးရ့လိၥၲမၣၲ လိၥၲအသး လၢ ဒီပုၢၲဝဲၢၲအသူၣၲအသးန့ၣၲလီၤႉ

Lhomi (ल्होमी‎)

वाङज्य धाङ् मि थोङ् छयीलेक्ल तेन कुरीक्कराङ् आमे ढोप्पनी राङ्मेने धाङ् वाङ्ज्यदी डस्सी डस्सी खुन्न योङ्गेन् बेत् । उब घायेत् स्यिरप् रिक्प ढोप्पे नाङ्नीराङ् खुन्न किगेन् बेत् । उगी भियनी च्यिक्ताङ् च्यिक्ल आज्यी नुमु तोदो मिङ्बुगी धम्जीक् स्योक्कोकेन् बेत् ।

Transliteration

Waangajng dhaang mi thong chayiilekla tena kuriikkaraang aame ḍhiippanii raangmen dhaang waangjyii ḍassii ḍassii khunna yonggen bet. Uba ghaayrt syirap rikpa ḍoppe naangniiraang khunna kigen bet. Uge bhiyanii cyiktaang cyikla aajyii numu todo mingbugii dhamjiik syokkoken bet.

Magar (मगर ढुट‎)

पट्ट भर्मीको मनीटा, लोयाटाङ फून्चलीन स्वतन्त्र बरोबर ले। इसको अक्कीलको दामन राहाचवाटै लाहालाहाङ आस्काटकठा भोइयो बेहोर जाट्को पर्ले।

IPA transcription

patta bʰrmi̤ko mani̤tʌ, lojʌtʌŋ pʰuntsalin swatantra baro̤bar le. isko əkkilko dʌman rʌhʌtsawʌtɛ lʌhʌlʌhʌŋ ʌskʌtaktʰa bʰehor dzʌtko parle̤.

Mising

Tani: takamém ésar téyogpé onamé. Odokké anyíng-tupsík émla: mo:písém ganggabsula turnaném tani: takamém ru:nébí orpansubitag. Bulum méngkin-kangkiném bitag émpila akoné-akoném bíro-bírma:ng émpé mé:danla gídm-ka:dum sunamém ipa:yé.

Mizo (Mizo ṭawng)

Mi zawng zawng hi zalèna piang kan ni a, zahawmna leh dikna chanvoah intluk tlâng vek kan ni. Chhia leh ṭha hriatna fîm neia siam kan nih avangin kan mihring puite chungah inunauna thinlung kan pu tlat tur a ni.

Newar (नेपाल भाषा) - Devanagari script

सकलें मनूत स्वतन्त्र व ज्वलिज्वः आत्मसम्मान व वां दइकथं बुइ । इपिं स्वविवेक व सद्बुद्धि दयाः विवेकशील जुइ अले थवंथवय् दाजुकिजाकथं हनाबना याइ ।

Newar - Newa script

𑐳𑐎𑐮𑐾𑑄 𑐩𑐣𑐹𑐟 𑐳𑑂𑐰𑐟𑐣𑑂𑐟𑑂𑐬 𑐰 𑐖𑑂𑐰𑐮𑐶𑐖𑑂𑐰𑑅 𑐁𑐟𑑂𑐩𑐳𑐩𑑂𑐩𑐵𑐣 𑐰 𑐰𑐵𑑄 𑐡𑐂𑐎𑐠𑑄 𑐧𑐸𑐂 𑑋 𑐂𑐥𑐶𑑄 𑐳𑑂𑐰𑐰𑐶𑐰𑐾𑐎 𑐰 𑐳𑐡𑑂𑐧𑐸𑐡𑑂𑐢𑐶 𑐡𑐫𑐵𑑅 𑐰𑐶𑐰𑐾𑐎𑐱𑐷𑐮 𑐖𑐸𑐂 𑐀𑐮𑐾 𑐠𑐰𑑄𑐠𑐰𑐫𑑂 𑐡𑐵𑐖𑐸𑐎𑐶𑐖𑐵𑐎𑐠𑑄 𑐴𑐣𑐵𑐧𑐣𑐵 𑐫𑐵𑐂 𑑋

Newar - Ranjana script

Article 1 of the UDHR in the Ranjana script in Newar

Pahari (पहरी)

फकौ मुन्छीतया मानव अधिकार थ्या बुजात थुथु थ्या मान दौउदु। उसीनऔं थु अकिल काना यउथुदु। छिरी थुथु दाजु मन्जाया थिङया मिलेजुना चइमाउ छु।

Transliteration

phakau munchītayā mānav adhikār thyā bujāt thuthu thyā mān dau'udu. usīnāuṁ thu akil kānā yauthudu. chirī thuthu dāju manjāyā thiṅayā milejunā ca'imāu chu.

Paite

Mi tengteng zalena piang ihi ua, zahomna leh dikna tanvou ah kibangvek ihi. Sia leh pha theihna pilna neia siam ihihziakun imihingpihte tungah unauna lungsim feltak iputngai ahi.

Sherpa (शोर्वि तम्ङे)

तेरी मिमाङगी चिजिन तङ ओछाकी ग्युला क्येने ज्युन कुन्ङ्यम गिवी। खोङ तिवा तेरीकी रिक्पा ल्येमो खुर्ने हुङगु यिन तङ तेरीकी पर्ला चिग्डील हुङगु लाका कि गोकी।

IPA transcription

t̪eriː mimʌŋaɡiː tsidzina t̪aŋa otsʰɑkiː ɟulʌ cene dʒuna kunɲama ɡiwiː. kʰoŋa t̪iwʌ t̪eriːkiː rikpɑ ljemo kʰurne huŋaɡu jiŋa t̪eriːkiː parlʌ tsiɡɖiːla huŋaɡu lʌkʌ ki ɡokiː.

Tibetan (Central) (བོད་སྐད་)

འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་རྒྱུད་ཡོངས་ལ་སྐྱེས་ཙམ་ཉིད་ནས་ཆེ་མཐོངས་དང༌། ཐོབ་ཐངགི་རང་དབང་འདྲ་མཉམ་དུ་ཡོད་ལ། ཁོང་ཚོར་རང་བྱུང་གི་བློ་རྩལ་དང་བསམ་ཚུལ་བཟང་པོ་འདོན་པའི་འོས་བབས་ཀྱང་ཡོད། དེ་བཞིན་ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་བུ་སྤུན་གྱི་འདུ་ཤེས་འཛིན་པའི་བྱ་སྤྱོད་ཀྱང་ལག་ལེན་བསྟར་དགོས་པ་ཡིན༎

Tibetan (རྒྱུག་ཡིག་ - gyuk yig script)

Transliteration (Wylie)

'gro ba mi'i rigs rgyud yongs la skyes tsam nyid nas che mthongs dang*/_thob thangagi rang dbang 'dra mnyam du yod la/_khong tshor rang byung gi blo rtsal dang bsam tshul bzang po 'don pa'i 'os babs kyang yod/_de bzhin phan tshun gcig gis gcig la bu spun gyi 'du shes 'dzin pa'i bya spyod kyang lag len bstar dgos pa yin//

Generated by THL's Online Tibetan Transliteration Converter

Tujia (Bizisa)

Novdiex nongv liex hufniv dav zer nier, zunxyanr niex qianrlir garhaf hufniv dav zer nier. Gixzex livxinf niex lianrxinx xief, xiongxdif guanxxif nier jinxsenr gof dav duifdaif dor.

Yi (ꆈꌠ - Nuosu)

ꊿꂷꃅꃧꐨꐥ, ꌅꅍꀂꏽꐯꒈꃅꐥꌐ. ꊿꊇꉪꍆꌋꆀꁨꉌꑌꐥ, ꄷꀋꁨꂛꊨꅫꃀꃅꐥꄡꑟ.

Transliteration (by Shawn Kilpatrick)
Nbo ma mu viex jjux jjo, nzy ddu i qix jjy yyx mu jjo sat. Nbo wox ngop mge si nip bbop hxie nyi jjo, ddix ap bbop hmap zyt hnip mop mu jjo tat xi.

[top]


Tujia languages

Northern Tujia (Bifzivsar)

Novdiex nongv liex hufniv dav zer nier, zunxyanr niex qianrlir garhaf hufniv dav zer nier. Gixzex livxinf niex lianrxinx xief, xiongxdif guanxxif nier jinxsenr gof dav duifdaif dor.

Mijisa Tujia

Novzeu nongv lie kylix dav zeu xi, zunyan nie qianlif gahaf kylix dav zeu xi. Gyxzeu livxinf nie lixtolo ca xie, xiongdif guanxif ai jinsen go duifdaif do.

Mijisa is a dialect of Northern Tujia spoken mainly in Baojing County in Hunan Province in central China.

More information
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=bz2
https://en.wikipedia.org/wiki/Tujia_language

[top]


If you would like to make any corrections or additions to this page, or if you can provide recordings, please contact me.

Other language families

Afroasiatic, Languages of North America, Languages of South America, Austro-Asiatic, Austronesian, Caucasian, Dravidian, Hmong-Mien, Indo-European: Baltic, Celtic, Germanic, Indo-Iranian, Italic/Romance, Slavic, Other, Quechuan, Mongolic, Niger-Congo, Nilo-Saharan, Sino-Tibetan, Tai-Kaidai, Tungusic, Turkic, Uralic, Yukaghir, Isolates, Sign Languages, Pidgins and Creoles, International Auxiliary Languages (IALS), Alternative writing systems, Constructed/fictional languages and alphabets, Index

Index of UDHR translations

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

Conversations - learn languages through stories

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com