languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Learn French with Frantastique

Babel

Příběh o Babylonské věži / The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

čeština (Czech) - Bible Kralická

 1. Byla pak všecka země jazyku jednoho a řeči jedné.
 2. I stalo se, když se brali od východu, nalezli pole v zemi Sinear, a bydlili tam.
 3. A řekli jeden druhému: Nuže, nadělejme cihel, a vypalme [je] ohněm. [I] měli cihly místo kamení, a zemi lepkou místo vápna.
 4. Nebo řekli: Nuže, vystavějme sobě město a věži, jejíž by vrch [dosahal] k nebi; a [tak] učiňme sobě jméno, abychom nebyli rozptýleni po vší zemi.
 5. Sstoupil pak Hospodin, aby viděl to město a věži, kterouž stavěli synové lidští.
 6. A řekl Hospodin; Aj, lid jeden a jazyk jeden všechněch těchto, a toť jest začátek díla jejich; nyní pak nedadí sobě v tom překaziti, což umínili dělati.
 7. Protož sstupme a změťme tam jazyk jejich, aby jeden druhého jazyku nerozuměl.
 8. A tak rozptýlil je Hospodin odtud po vší zemi; i přestali stavěti města toho.
 9. Protož nazváno jest jméno jeho Bábel; nebo tu zmátl Hospodin jazyk vší země; a odtud rozptýlil je Hospodin po vší zemi.

Listen to a recording of this text by Zbyněk Bambušek

Česky (Czech) - Bible Ekumenická

 1. Celá země byla jednotná v řeči i činech.
 2. Když táhli na východ nalezli v zemi Šineáru pláň a usadili se tam.
 3. Tu si řekli vespolek: "Nuže, nadělejme cihel a důkladně je vypalme." Cihly měli místo kamene a asfalt místo hlíny. 
 4. Nato řekli: "Nuže, vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi. Tak si učiníme jméno a nebudeme rozptýleni po celé zemi."
 5. I Sestoupil Hospodin, aby zhlédl město i věž, které synové lidští budovali.
 6. Hospodin totiž řekl. "Hle, jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč. A toto je teprve začátek jejich díla. Pak nebudou chtít ustoupit od ničeho, co si usmyslí provést.
 7. Nuže sestoupíme a zmateme jim tam řeč aby si navzájem nerozuměli."
 8. I rozehnal je Hospodin po celé zemi, takže upustili od budování města.
 9. Proto se jeho jméno nazývá Bábel (to je zmatek), že tam Hospodin zmátl řeč veškeré země a lid rozehnal po celé zemi.

Listen to a recording of this text by Zbyněk Bambušek

Information about Czech | Phrases | Weather | Idioms | Tongue twisters | Tower of Babel | Learning materials

Links

Babylonská věž (Věra Doubková) - notes on the Tower of Babel story and the Czech translation (in Czech): http://www.bible-cz.org/bibl_lit/536b.html
http://rhinospike.com/audio_requests/jurcik/4383/ (recording of this text)

Tlumočení a české překlady cizích jazyků
http://tlumoceni.org

Learn Czech online with CzechClass101
Learn Czech with Glossika

Tower of Babel in Slavic languages

Belarusian, Bosnian, Bulgarian, Church Slavonic, Croatian, Czech, Macedonian, Polish, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Sorbian, Ukrainian

Other Tower of Babel translations

By language | By language family


Cheap Web Hosting