Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Bantoanon

Kag Tore It Babel

  1. Pagkalipas it baha, ausa yang kag linggwahe it mga tawo sa kalibutan, ag pare-pareho kag inra pagbisaya.
  2. Sa inra pagsaydo-saydo, nakaabot sinra sa usang patag sa lugar it Sinar nak tong huli ay naging Babilonya hampig sa subatan, ag ruto sinra nag-istar.
  3. Tong huli, nagsiling sinra sa usa'g-usa, “Mahuman kita it mga kwadradong yunang ag ato atadihon it maado, agor magtibay ag agamiton nato sa pagtugrok it mga bayay.” Imaw kali kag inra inggamit imbes nak mga bato ag ingpapangpahupot kali it mga ispalto pag nagtutugrok sinra it bayay.
  4. Ag nag-abot kag panahon tong nagsiling sinra nak, “Maley, mahuman kita it syudad nak inggwa't mataas nak tore nak abot hastang sa langit, agor kita ay mababantog sabaling kita ay magkabuyag-buyag sa ibabaw it kalibutan.”
  5. Pero nagpilhig kag GINO-O Ingsisiling sa bisayang Hebreo nak “kag GINO-O ay nagpilhig sa syudad” agor muyatan kag natatabo. Dili ay pay ing-agit-agit it Dios kag mga tawo dahil sa inra subrang pagpangabudlay para yang mapatugrok kag tore nak inra ingpapahambog nak kabi ninra ay kayay ninrang magsaka sa langit parayan dili. Pero kag Dios ay bukoey kinahangyan nak magpakahirap pa para yang makapilhig it abang yado agor muyatan kag inra inghihimo. ag ingmuyatan it maado kaling syudad nak inra gingtutugrok, laloey kaling tore nak inra ingpapatukor.
  6. Ag nagsiling Sida, “Muyati kaling mga tawo. Nagkausa sinra nak himuon kali dahil kag inra linggwahe ay ausa yang. Imaw pa yang kali kag una ninrang inghuhuman. Indi marugay ag atumanoney ninra kag aber ni-o kag inra magustuhan.
  7. Kitay, Ato sinra aguluhon pramas mag-iba-iba kag inra linggwahe, agor indi sinra magkaintyendihan.”
  8. Ag inghimo matuor it GINO-O nak iba-iba kag inra mga linggwahe, kada kag ibang mga tawo ay indi maintyendihan it iba pang mga tawo. Kada natungnan kag pagpatugrok ninra it syudad ag sinra ay ingpangpabuyag-buyag it GINO-O ag nagkadat sinra sa ibabaw it kalibutan.
  9. Kada ingpangayanan ninra katong banwa nak Babel nak kag gustong bisayahon ay “inggulo it GINO-O kag inra linggwahe,” ag halin ruto ingpangpabuyag-buyag ag ingpangkadat sinra it GINO-O sa ibabaw it kalibutan.

Source: https://www.bible.com/en-GB/bible/2174/GEN.11.bnoNTgnex

Contributed by Wolfgang Kuhl

Information about Bantoanon | Numbers | Tower of Babel

Tower of Babel in Philippine languages

Ata Manobo, Balangao, Bantoanon, Bikol, Bontoc, Cebuano, Cuyono, Hiligaynon, Iloko, Ifugao, Isnag, Itawis, Kagayanen, Kankanaey, Kapampangan, Keley-i, Kinaray-a, Malaweg, Maranao, Matigsalug Manobo, Pangasinan, Pangutaran Sama, Sangirese, Sarangani Blaan, Sarangani Manobo, Southern Kalinga, Tagabawà, Tagalog, Tagbanwa, Talaud, Tuwali, Waray-Waray, Western Bukidnon

Other Tower of Babel translations

By language | By language family

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

iVisa.com

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com