The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Babel

Bikol

Ang pagkaralaenlaen kan tataramon

 1. Kan panahon na iyan saro sana an tataramon sa bilog na kinaban asin saro sana man an magña tataramon.
 2. Asin nangyari na, huli ta naghale sinda sa siragñan, nakanompong sinda nin sarong kapantayan sa daga ni Shimar, asin sinda nagñagererok duman.
 3. Asin sominabi an iba duman sa iba: Tara gomibo kita nin ladrillo asin lotoon ta sa kalayo. Asin guinamit nindang kasalihid an ladrillo kan gapo, asin an betun iyo an guinamit na mezcla.
 4. Asin sinda nagsarabi: Tara, maguibo kita sa sato nin sarong banuaan asin sarong halangkao na torre, na an saiyang alitoktok somokdo sa lagñit; asin ta mabantog an satuyang gñaran; kun sa halimbaua kita makauarak sa ibabao kan bilog na kinaban.
 5. Asin hominilig si Jehova ta mahiling kann banuaan asin kan torre na pinagpapatindog kan magña aki kan magña tauo.
 6. Asin sominabi si Jehova: Uya an banuaan saro sana, asin in gabos iguang sarong tataramon: asin nagporoon nin pagguibo, asin dai mayong makakapasibog sa sainda kan saindang inisip na guibohon.
 7. Gñonian nangad, mahilig kita, asin ta lalaglagon ta an saindang magña tataramon, ta gñaning dai mayong makasabot kan tataramon kan saiyang kaibahan.
 8. Siring na siniriblag sinda ni Jehova paghale duman sa ibabao kan bilog na kinaban, asin binayaan ninda an pagguibo kann banuaan.
 9. Kaya gñani inapod an gñaran niyang Babel, huli ta duman pinagriribong ni Jehova an tataramon kan bilog na kinaban, asin magpoon duman isiniriblag sinda sa ibabao kan bilog na kinaban.

Source: Magna Banal Na Kasuratan Na Iyo An Daan Asin An Bagong Tipan Na Binicol. Bicol Bible. Philippine Bible Society, 1978.

Central Bikol (bicolano central)

An Tore nin Babilon

 1. Kaidto, saro sana an lengwahe kan mga tawo sa kinaban.
 2. Sa pagparalakaw kan mga tawo sa sirangan, nakaabot sinda sa sarong kapatagan sa daga kan Babilonia asin duman na sinda nag-erok.
 3. Nag-orolay-olay sinda, “Gumibo kita nin mga ladrilyo asin lutoon ta nin marahay.” Kaya nagkaigwa sinda nin mga ladrilyo embes na gapo asin aspalto embes na semento.
 4. Dangan nagsabi sinda, “Gumibo kita nin sarong syudad, na igwa nin tore na abot sa langit, tanganing mabantog kita asin dai magkasiriblag sa bilog na kinaban.”
 5. Naghilig an Kagurangnan tanganing hilingon an syudad asin an tore na ginibo kan mga tawo.
 6. Nagtaram siya, “An mga tawong ini nagkakasararo asin saro sana an saindang lengwahe; iyo ini an kapinonan kan saindang mga gigibohon. Dai mahahaloy magigibo na ninda an ano man na saindang mawoton.
 7. Magduman kita asin ribongon ta an saindang lengwahe tanganing dai na sinda magkasinarabotan.”
 8. Kaya iwinarak nin Kagurangnan an mga tawo sa bilog na kinaban asin binayaan kan mga ini an pagtugdok kan syudad.
 9. An syudad nginaranan Babilon, huli ta duman rinibong nin Kagurangnan an lengwahe kan gabos na tawo, asin hale duman iwinarak niya sinda sa bilog na kinaban.

Source: Marahay na Bareta Biblia. Bible in Central Bicol. Philippine Bible Society, 1992.

Contributed by Wolfgang Kuhl

Information about Bikol | Basahan script, Phrases | Numbers | Tower of Babel

Tower of Babel in Philippine languages

Ata Manobo, Balangao, Bantoanon, Bikol, Bontoc, Cebuano, Cuyono, Hiligaynon, Iloko, Ifugao, Isnag, Itawis, Kagayanen, Kankanaey, Kapampangan, Keley-i, Kinaray-a, Malaweg, Maranao, Matigsalug Manobo, Pangasinan, Pangutaran Sama, Sangirese, Sarangani Blaan, Sarangani Manobo, Southern Kalinga, Tagabawà, Tagalog, Tagbanwa, Talaud, Tuwali, Waray-Waray, Western Bukidnon

Other Tower of Babel translations

By language | By language family

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

SpanishPod101 - learn Spanish for free

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com