Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Kagayanen

Turi Ta Babel

  1. Anay pa sa, tanan na mga ittaw ta bilog na kalibutan may isya nang na linggwai.
  2. Na mga ittaw galapta naan ta kalibutan alin ta sennangngan, duma ya ki danen kalambot ta wayang na patag naan ta lugar na Sinar. Gatukod danen ta iran na mga balay daw naan dya gaistar.
  3. Gasapol danen daw gambal, “Mag-ubra ki ta mga kwadrado na lunang daw lutuon ta asta na magdessen.” Yon na gabuat danen ta kwadrado na lunang daw paluto danen bilang sal-i ta bato daw gakamang danen ta alkitran na gamiten bilang pangdekket ta iran na pagsampaw-sampaw ta mga kwadrado.
  4. Gasapol danen isab na gambal, “Magtukod ki ta banwa daw sikat datas na turi na kalambot ta kalangitan aged mabantog ki daw dili man matabo na magbelagay ki daw maglapta naan ta bilog na kalibutan.”
  5. GINUO an gapanaog aged tan-awen din banwa an daw turi na patukod ta mga ittaw.
  6. Pagtan-aw ta GINUO, ambal din ta iya na kaugalingen, “Mga ittaw isya nang ta nasyon daw iran na ambal isya nang man. Yi na banwa daw turi umpisa nang pa ta iran na mga buaten tak daw ino naan ta iran na isip sigurado na buaten danen.
  7. Ilingan ta danen an daw iran na mga linggwai buaten ta na lain-lain na mga linggwai aged dili danen mag-intindiay.”
  8. Pagtapos ta ambal ta GINUO, papalapta din danen an naan ta bilog na kalibutan na ula en danen an gaintindiay. Yon na ula danen nadayon pagtukod ta banwa.
  9. Lugar ya na naan dya pabuat ta mga ittaw turi ya pangaranan na Babel* tak naan ta Babel linggwai ta mga ittaw pabuat ta GINUO ta lain-lain na mga linggwai para dili danen an mag-intindiay. Alin Babel palapta danen an ta GINUO naan ta bilog na kalibutan.

*Naan ta linggwai na Hebreo gaanggiray nang daw matian ngaran na Babel daw amba na gamo.

Source: Pulong Ta Dyos, Genesis Daw Bag-o Na Kasugtanan. Genesis and the New Testament in Kagayanen of Palawan Province, Philippines. The Bible League - 2007.

Contributed by Wolfgang Kuhl

Information about Kagayanen | Numbers | Tower of Babel

Tower of Babel in Philippine languages

Ata Manobo, Balangao, Bantoanon, Bikol, Bontoc, Cebuano, Cuyono, Hiligaynon, Iloko, Ifugao, Isnag, Itawis, Kagayanen, Kankanaey, Kapampangan, Keley-i, Kinaray-a, Malaweg, Maranao, Matigsalug Manobo, Pangasinan, Pangutaran Sama, Sangirese, Sarangani Blaan, Sarangani Manobo, Southern Kalinga, Tagabawà, Tagalog, Tagbanwa, Talaud, Tuwali, Waray-Waray, Western Bukidnon

Other Tower of Babel translations

By language | By language family

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

iVisa.com

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com