Babel

The Tower of Babel (Chhòng-sè-kì / Genesis 11: 1-9)

Bân-lâm-oe / Southern Min (Amoy dialect)

Sin-kū-iok ê Sèng-keng (Amoy Romanized Bible) - 1933

  1. Hit-sî thiⁿ-ē ê kháu-im, giân-gú, lóng chi̍t-iūⁿ.
  2. In sóa--khì tang--sì ê sî-chūn, tī Si-ná tōe tú-tio̍h chi̍t-phiàn ê pîⁿ-iûⁿ, chiū tòa tī-hia.
  3. In tāi-ke chham-sióng kóng, "Lâi ah, lán tio̍h chòe chng, sio hō͘ i se̍k. In ū chng thang thòe chio̍h, koh ū chio̍h-iû thang thòe he-thô͘.
  4. Koh kóng, "Lâi ah, lán tio̍h khí siâⁿ kap thah, thah-téng tú-thiⁿ, ūi lán li̍p chi̍t ê miâ, bián-tit lán sì-sòaⁿ tī choân-tōe."
  5. Iâ-hô-hoa kàng-lîm, beh khòaⁿ sè-kan lâng só͘ khí ê siâⁿ kap thah.
  6. Iâ-hô-hoa kóng, "Khòaⁿ ah, chiah ê peh-sìⁿ lóng ha̍p-it, giân-gú ia̍h chi̍t-iūⁿ; hiān-kim í-keng khí-chhiú chòe chit ê sū; í-aū in só͘ beh chòe ê, bô chi̍t-hāng ōe kìm-chí.
  7. Lâi ah, lán lo̍h--lâi-khì,tī-hia phah-loān in ê kháu-im, hō͘ in giân-gú tāi-ke bōe siong-thong."
  8. Tùi án-ni, Iâ-hô-hoa hō͘ in tùi-hia sì-sòaⁿ tī choân-tōe; in chiū thêng-kang, bô khí hit ê siâⁿ.
  9. Só͘-í hit ê siâⁿ miâ-kiò Pa-pia̍t, in-ūi Iâ-hô-hoa tī-hia phah-loān thiⁿ-ē ê giân-gú; Iâ-hô-hoa hō͘ lâng tùi-hia sì-sòaⁿ tī choân-tōe-chiūⁿ.

Southern Min pages on Omniglot


Tower of Babel in Sinitic languages

Cantonese, Classical Chinese, Dungan, Hakka, Mandarin, Min (Eastern), Min (Southern), Taiwanese

Other Tower of Babel translations

By language | By language family


Chinese pages

Written Chinese: Oracle Bone Script, Simplified characters, Bopomofo, Types of characters, Structure of written Chinese, Evolution of characters, How the Chinese script works, Xiao'erjing, General Chinese

Spoken Chinese: Mandarin, Dungan, Wu, Shanghainese, Wenzhounese, Yue, Cantonese, Weitou, Min, Jian'ou, Taiwanese, Teochew, Fuzhounese, Puxian, Hakka, Xiang, Gan, How many people speak Chinese?

Other Chinese pages: Chinese numbers (數碼) | Chinese classifiers (量詞) | Electronic dictionaries | Chinese links | Books: Chinese characters and calligraphy | Cantonese | Mandarin, Shanghainese, Hokkien and Taiwanese

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

iVisa.com

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com