Babel

The Tower of Babel (Chhòng-sè-kì / Genesis 11: 1-9)

Bân-lâm-oe / Southern Min (Amoy dialect)

Sin-kū-iok ê Sèng-keng (Amoy Romanized Bible) - 1933

  1. Hit-sî thiⁿ-ē ê kháu-im, giân-gú, lóng chi̍t-iūⁿ.
  2. In sóa--khì tang--sì ê sî-chūn, tī Si-ná tōe tú-tio̍h chi̍t-phiàn ê pîⁿ-iûⁿ, chiū tòa tī-hia.
  3. In tāi-ke chham-sióng kóng, "Lâi ah, lán tio̍h chòe chng, sio hō͘ i se̍k. In ū chng thang thòe chio̍h, koh ū chio̍h-iû thang thòe he-thô͘.
  4. Koh kóng, "Lâi ah, lán tio̍h khí siâⁿ kap thah, thah-téng tú-thiⁿ, ūi lán li̍p chi̍t ê miâ, bián-tit lán sì-sòaⁿ tī choân-tōe."
  5. Iâ-hô-hoa kàng-lîm, beh khòaⁿ sè-kan lâng só͘ khí ê siâⁿ kap thah.
  6. Iâ-hô-hoa kóng, "Khòaⁿ ah, chiah ê peh-sìⁿ lóng ha̍p-it, giân-gú ia̍h chi̍t-iūⁿ; hiān-kim í-keng khí-chhiú chòe chit ê sū; í-aū in só͘ beh chòe ê, bô chi̍t-hāng ōe kìm-chí.
  7. Lâi ah, lán lo̍h--lâi-khì,tī-hia phah-loān in ê kháu-im, hō͘ in giân-gú tāi-ke bōe siong-thong."
  8. Tùi án-ni, Iâ-hô-hoa hō͘ in tùi-hia sì-sòaⁿ tī choân-tōe; in chiū thêng-kang, bô khí hit ê siâⁿ.
  9. Só͘-í hit ê siâⁿ miâ-kiò Pa-pia̍t, in-ūi Iâ-hô-hoa tī-hia phah-loān thiⁿ-ē ê giân-gú; Iâ-hô-hoa hō͘ lâng tùi-hia sì-sòaⁿ tī choân-tōe-chiūⁿ.

Southern Min pages on Omniglot


Tower of Babel in Sinitic languages

Cantonese, Classical Chinese, Dungan, Hakka, Mandarin, Min (Eastern), Min (Southern), Taiwanese

Other Tower of Babel translations

By language | By language family


Chinese pages

Written Chinese: Oracle Bone Script, Simplified characters, Bopomofo, Types of characters, Structure of written Chinese, Evolution of characters, How the Chinese script works, Xiao'erjing

Spoken Chinese: Mandarin, Dungan, Wu, Shanghainese, Wenzhounese, Yue, Cantonese, Min, Taiwanese, Teochew, Fuzhounese, Puxian, Hakka, Xiang, Gan, How many people speak Chinese?

Other Chinese pages: Chinese numbers (數碼) | Chinese classifiers (量詞) | Video lessons | Electronic dictionaries | Chinese links | Books: Chinese characters and calligraphy | Cantonese | Mandarin, Shanghainese, Hokkien and Taiwanese


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

If you need to type in many different languages, the Q International Keyboard can help. It enables you to type almost any language that uses the Latin, Cyrillic or Greek alphabets, and is free.

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Learn a nuevo language while you browse with toucan

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.