Yaghnobi (yaɣnobī́ zivók / яғнобӣ зивок)

Yaghnobi is a member of the Eastern Iranian branch of Indo-Iranian languages. It is spoken by about 12,500 in Tajikistan who originally lived in the Yaghnob valley in Zarafshan in the northwest of Tajikistan, but who were moved to Zafarobod in Sughd province in the 1990s. Some have since returned to Yaghnob.

Yaghnobi is used mainly within families, while Tajik is used for business and formal situations. In the 1990s a way of writing the language using the Latin alphabet was devised; before then the language was not written. There is also a version of the Cyrillic alphabet as used for Tajik which was adapted for Yaghnobi by Sayfiddīn Mīrzozoda of the Tajik Academy of Sciences.

Latin alphabet for Yaghnobi

Latin alphabet for Yaghnobi

Cyrillic alphabet for Yaghnobi

Cyrillic alphabet for Yaghnobi

Download an alphabet chart for Yaghnobi (Excel)

Sample text in Yaghnobi

Sample text in Yaghnobi

Source: А.Л. Хромов, Ягнобский язык, издательство «Наука», Москва – 1972.

Sample text supplied by Wolfgang Kuhl

Transcription of the sample text in the Latin alphabet

 1. Odámt bisyór ǰām avór, aǰáx šikóri ašáw. Ávyora kúti-š vórta vúta-x. Ɣowkóyay xášta máxšay-ríti. Kúti-š xásta-š vúta.
 2. Nī́mi šaw vítišt-k ǰaxóšt rākí vor. Ax véstišt vótišt kúti káma vántom, kútik na-máxšayik vántišt. Nóstitšt tirt. Šawóšt xayr.
 3. Ráxšin vítišt. Či sar hoy wóvošt: kúti-d hay kun! Ɣórtiš iš máxša xast. Sári-sa hoy wóftišt: hoy, iš máxša-x! Nádaŭtišt. Wóvošt: o muttahám, naxšī́r avés, kút-id hay kun! Tiig wóftišt: kud na-x, máxša-x. Ke wóvošt: tu čo akuní? Kúti káma novastá máxšayik vásta-t-x, noɣirivón. Hámma mū́nož nī́žor.
 4. Ax x°at-š du naxšī́ri čágdortišt. Tóra vútišt, áwi náwenošt. Áŭ xšap x°ač piráxstišt, wáfir čuqúr kúntišt.
 5. Máyni nī́žošt, wóvošt: ax kū avú? Wóvoš: šarmandagí-š nī́niiž gumū́n: kúti káma úšta máxšayik vásta-š-x, šarmandagí magár híčokay náwovim-xántoš-mox.
 6. Sahár šawóšt: du naxšī́ri-š čágdorta. X°ač wáfri-táki nísta-x. Wóftišt: ána, ǰūeá, man du naxšī́ri dásti-pi ačágdorim. Xántošt, wóvošt: máxšay-pi čágdorta-t-x.

Transcription of the sample text in the Cyrillic alphabet

 1. Ода́мт бисё́р ҷа̄м аво́р, аҷа́х шико́ри аша́ԝ. а́вёра ку́ти-ш во́рта ву́та-х. Ғоԝко́яй ха́шта ма́хшай-ри́ти. Ку́ти-ш ха́ста-ш ву́та.
 2. Нӣ́ми шаԝ ви́тишт-к ҷахо́шт ра̄ки́ вор. Ах ве́стишт во́тишт ку́ти ка́ма ва́нтом, ку́тик на-ма́хшайик ва́нтишт. Но́ститшт тирт. Шаԝо́шт хайр.
 3. Ра́хшин ви́тишт. Чи сар ҳой ԝо́вошт: ку́ти-д ҳай кун! Ғо́ртиш иш ма́хша хаст. Са́ри-са ҳой ԝо́фтишт: ҳой, иш ма́хша-х! На́даўтишт. Ԝо́вошт: о муттаҳа́м, нахшӣ́р аве́с, ку́т-ид ҳай кун! Тииг ԝо́фтишт: куд на-х, ма́хша-х. Ке ԝо́вошт: ту чо акуни́? Ку́ти ка́ма новаста́ ма́хшайик ва́ста-т-х, ноғириво́н. Ҳа́мма мӯ́нож нӣ́жор.
 4. Ах хԝат-ш ду нахшӣ́ри ча́гдортишт. То́ра ву́тишт, а́ԝи на́ԝеношт. а́ў хшап хԝач пира́хстишт, ԝа́фир чуқу́р ку́нтишт.
 5. Ма́йни нӣ́жошт, ԝо́вошт: ах кӯ аву́? Ԝо́вош: шармандаги́-ш нӣ́нииж гумӯ́н: ку́ти ка́ма у́шта ма́хшайик ва́ста-ш-х, шармандаги́ мага́р ҳи́чокай на́ԝовим-ха́нтош-мох.
 6. Саҳа́р шаԝо́шт: ду нахшӣ́ри-ш ча́гдорта. Хԝач ԝа́фри-та́ки ни́ста-х. Ԝо́фтишт: а́на, ҷӯеа́, ман ду нахшӣ́ри да́сти-пи ача́гдорим. Ха́нтошт, ԝо́вошт: ма́хшай-пи ча́гдорта-т-х.

Transcriptions of the sample text provided by Michael Peter Füstumum

Sample videos in Yaghnobi

Information about Yaghnobi | Numbers

Links

Information about Yaghnobi
http://en.wikipedia.org/wiki/Yaghnobi_language
http://yaghnobi.wordpress.com/
http://yaghnobi.wordpress.com/yaghnobi-language/the-yaghnobi-language-by-a-l-khromov-1972/
http://en.wikipedia.org/wiki/Yaghnobi_people

Online Yaghnobi - Tajik - English lexicon (PDF)
http://yaghnobi.files.wordpress.com/2007/07/yaghnobi-english-tajik-lexicon.pdf

Aspects of Yaghnobi Grammar
http://yaghnobi.wordpress.com/yaghnobi-language/aspects-of-yaghnobi-grammar/

Iranian languages

Avestan, Bactrian Baluchi, Bartangi, Dari, Gilaki, Hazaragi, Ishkashimi, Judeo-Persian, Juhuri, Khufi, Kumzari, Kurdish, Luri, Mazandarani, Munji, Ossetian, Ormuri, Oroshor, Persian, Parthian, Pashto, Rushani, Sanglechi, Sarikoli, Shabaki, Shughni, Tajik, Talysh, Tat, Wakhi, Wanetsi, Yaghnobi, Yazghulami, Yidgha, Zazaki

Languages written with the Latin alphabet

Page last modified: 05.10.22

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

Conversations - learn languages through stories

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com