languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Learn French with Frantastique

Universal Declaration of Human Rights (Article 1)

Language family: Tai-Kadai

Lao (ພາສາລາວ)

ມະນຸດເກີດມາມີສິດເສລີພາບ ແລະ ສະເໝີໜ້າກັນໃນທາງກຽດຕິສັກ ແລະ ທາງສິດດ້ວຍມະນຸດມີສະຕິສຳປັດຊັນຍະ(ຮູ້ດີຮູ້ຊົ່ວ)ແລະມີມະໂນທຳຈື່ງຕ້ອງປະພຶດຕົນຕໍ່ກັນໃນທາງພີ່ນ້ອງ.

Transliteration
Manut thuk khôn kœ̄t māmīkẏat sâk sī, sitthi, sēlī phôp læ khwôm smœ̄ phôp thàw thẏam kân. Thuk thuk khôn mīhēt phôn læ khwômkhit khwôm hian swàn tôw khɔ̄̄ṅ phai khɔ̄ṅ mân, tǣ̀vồ manut thuk thuk khôn khwan paphʉt tàṁ kân khʉ̄ kân kâp pianốy nɔ̄́ṅ kân.

Thai (ภาษาไทย)

เราทุกคนเกิดมาอย่างอิสระ เราทุกคนมีความคิดและความเข้าใจเป็นของเราเอง เราทุกคนควรได้รับการปฏิบัติในทางเดียวกัน.

Transliteration
Rao túk kon gèrt maa yàang ìt-sà-rà, rao túk kon mee kwaam kît láe kwaam kâo jai bpen kŏng rao ayng. Rao túk kon kuan dâi ráp gaan bpà-dtì-bàt nai taang dieow gan.

Transliteration by http://www.thai2english.com/online/

Hear a recording of this text by Jo S.

Zhuang (Vaƅcueŋƅ) - Latin alphabet (1955 version)

Bouч bouч ma dəŋƨ laзƃɯn couƅ miƨ cɯyouƨ, cinƅyenƨ cəuƽ genƨli bouчbouч biŋƨdəŋз. Gyɵŋƽ vunƨ miƨ liзsiŋ cəuƽ lieŋƨsim, ɯŋdaŋ daiƅ gyɵngƽ de lumз beiчnueŋч ityieŋƅ.

Zhuang (Vahcuengh) - Latin alphabet (1986 version)

Boux boux ma daengz lajmbwn couh miz cwyouz, cinhyenz caeuq genzli bouxboux Bingzdaengj. Gyoengq vunz miz lijsing caeuq liengzsim, wngdang daih gyoengq de lumj beixnuengx ityiengh.

Old Zhuang script (sawndip)

Sample text in Zhuang (sawndip)

If you would like to make any corrections or additions to this page, or if you can provide recordings, please contact me.

Other language families


Cheap Web Hosting