languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Learn French with Frantastique

Universal Declaration of Human Rights (Article 1)

Language family: Sino-Tibetan


Chinese (Sinitic) languages

Cantonese (廣東話)

Traditional characters (繁體中文)

人人生出嚟就係自由嘅,喺尊嚴同權利上一律平等。佢哋具有理性同良心,而且應該用兄弟間嘅關係嚟互相對待。

Simplified characters (简体中文)

人人生出嚟就系自由慨,喺尊严同权利上一律平等。渠哋具有理性同良心,而且应该用兄弟间慨关系嚟互相对待

Transliteration (Yale Romanization)

Yàhnyàhn sàangchēutlàih jauhhaih jihyàuh ge, hái jyùnyìhm tùhng kyùhnléih seuhng yātleuht pìhngdáng. Kéuihdeih geuihyáuh léihsing tùhng lèuhngsàm, yìhche yìnggòi yuhng hìngdaihgāan ge gwàanhaih laih wuhsēung deuidoih.

Hear a recording of this text by Cantophilia

Classical Chinese

人人生者
均有權法
有知情仁
必為人弟

Transliteration (Mandarin pronunciation)
Rén rén shēng zhě
jūn yǒu quán fǎ
yǒu zhī qíng rén
bì wéi rén dì

Translated by the Carmenta Classical Chinese Tutor

Gan (赣语 / 江西话)

人人生而自由,在志向跟权利上一律平等。渠们赋有理性跟良心,并理当以弟兄义气相对待。

Transliteration

Ngin ngin sang e ciiu, cai zi son gen kuanli song itlit piangdeng. Giemen fuiu lising gen liangsin, bing li dong i tixiang ngi ci siong ditai.

Hakka (客家话)

人人生而自由,在尊严同权利上一律平等。佢丁人赋有理性同好心田,并应以兄弟关系个精神相对待。

Transliteration

Ngin-ngin sang yi cii-iu, coi zun-ngiam tung kienli song id-lid pin-den. Gi den ngin fu-iu li-xin tung ho-xim tien, bin en i hiung-ti guan-he ge jin-siin xiong dui-tai.

Mandarin Chinese (普通話 / 漢語 / 國語 / 華語)

Traditional characters (繁體中文)

人人生而自由﹐在尊嚴和權利上一律平等。他們賦有理性和良心﹐並應以兄弟關係的精神互相對待。

Mandarin Chinese (普通话 / 汉语 / 国语 / 华语)

Simplified characters (简体中文)

人人生而自由,在尊严和权利上一律平等。他们赋有理性和良心,并应以兄弟关系的精神互相对待。

Transliteration (Hànyŭ Pīnyīn / 漢語拼音 / 汉语拼音)

Rénrén shēng ér zìyóu, zài zūnyán hé quánlì shàng yīlù píngděng. Tāmen fùyǒu lǐxìng hé liángxīn, bìng yīng yǐ xiōngdì guānxì de jīngshén hùxiāng duìdài.

Hear a recording of this text

Shanghainese (上海闲话 / Zanhe-ëwo)

人人生而自由,拉尊严脱仔权利上一律平等。伊拉有理性脱仔良心,并应以兄弟关系个精神相对待。

Transliteration

Nyin nyin sen r yeuzy, lah nyietsen thehtsy jioeli zaon ihlih binten. I lah yeu lisin thehtsy liansin, bin in i shiondi kuaeci geh tsinzen sian tede.

Taiwanese (臺語 / Tâi-gí)

人皆生而自由;在尊嚴及權利上均各平等。人各賦有理性良知,誠應和睦相處,情同手足。

Transliteration (Pe̍h-ōe-jī)

Lâng-kai sing jî tsū-iû, tsāi tsun-giâm ki̍p khuân-lī siōng koh pîng-tíng. Lâng koh hù-iú lí-sìng liông-ti, sîng-ìng huê bo̍k sann tshù, tsîng tông tshiú tsiok.


Tibeto-Burman languages

Burmese (ဗမာစကား)

လူတိုင်းသည် တူညီ လွတ်လပ်သော ဂုဏ်သိက္ခာဖြင့် လည်းကောင်း၊ တူညီလွတ်လပ်သော အခွင့်အရေးများဖြင့် လည်းကောင်း၊ မွေးဖွားလာသူများ ဖြစ်သည်။ ထိုသူတို့၌ ပိုင်းခြား ဝေဖန်တတ်သော ဉာဏ်နှင့် ကျင့်ဝတ် သိတတ်သော စိတ်တို့ရှိကြ၍ ထိုသူတို့သည် အချင်းချင်း မေတ္တာထား၍ ဆက်ဆံကျင့်သုံးသင့်၏။

Hear a recording of this text by Lynnie T. Htoo

Dzongkha / Bhutanese (རྫོང་ཁ)

འགྲོ་བ་མི་རིགས་ག་ར་དབང་ཆ་འདྲ་མཏམ་འབད་སྒྱེཝ་ལས་ག་ར་ གིས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་སྤུན་ཆའི་དམ་ཚིག་བསྟན་དགོ།

Transliteration

’Gro-ba-mi-rigs-ga-ra-dbaṅ-cha-’dra-mtam-’bad-sgyew-las-ga-ra-gis-gcig-
gis-gcig-lu-spun-cha’i-dam-tshig-bstan-dgo /

Hani

Aqsol liq yoqdeivq yoqpyuq bo, meeqyaovq ssolnei colpyuq qiq kov dei. Davqtavcolssaq neenyuq bel neema meeq ya siq, laongaoq meilnaol nadul meil e gaq ssol hhyul hha bavqduv nia.

Karen (Pwo)

ၦကိၪဂၩ ဂဲၫထဲၩ့လၩ့ဖျဲၪလၧ ဆၧပျီၩဖျ့ၪမီၪ့ဎီၩ့ အဆၧလၩဆၧဖၩ့အဖၩ့မွဲဂ့ၩႇ ၅ဆၧပျီၩဖျ့ၪမီၪ့ဎီၩ့ အခံွးအရ့ၩဖၧၩ့မဲွဂ့ၩနီၪလီၫႉ ၦၥံၪလဖၪြကၨၪအီၪလၧ ဆၧၥ့ၪယၪ နၪၥ့ၪ လၧအအၪ့နၩ့ဘဲၩ့ဖၪဆၧဒဲ ၥၪလၧအၥ့ၪယၫတခ့ၪဖဝၪတၪႇ ၦၥံၪလဖၪ ြကၨၪဖံၪထံၩဖံၪၥိၪလၧ ဆၧအဲၪဆၧကံွၩအဖၧၩ့နီၪလီၫႉ

Karen (S'gaw)

ဟီၣၲခိၣချၢ ပှၤကိးဂၤဒဲး အိၣၲဖဲျၣၲထီၣၲသဘ့ျဒီး ဒ်သိးသိးလၢ အသူးအသ့ၣ်ဒီး အခွဲးအယၥၲတဖၣၲလီၤႋ အဝဲသ့ၣ် ဘၣၲတၢၲဟ့ၣၲသါ အီၤ လတၢၲကူၣၲသ့သးဆးဒီး သးလၢအနီၤဖး တၢၲဂ့ၤဒီးတၢၲအၢအ ဆၢန့ၣၲလီၤႉ အဃိႇ တဂၤဒီးတဂၤ ြကၢးရ့လိၥၲမၣၲ လိၥၲအသး လၢ ဒီပုၢၲဝဲၢၲအသူၣၲအသးန့ၣၲလီၤႉ

Manipuri (মনিপুরি / Meetei Mayek)

ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯄꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯤꯡꯇꯝꯃ, ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯖꯖꯠꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯛ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯂꯩꯖꯩ꯫ꯃꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯋꯥꯈꯜ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯁꯦꯡꯏ, ꯑꯐ ꯐꯠꯇ ꯈꯡꯏ, ꯑꯗꯨꯅꯑꯃꯅ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯌꯅꯕꯗ ꯃꯆꯤꯟ ꯃꯅꯥꯑꯣꯒꯨꯝꯅ ꯂꯣꯌꯅꯒꯗꯕꯅꯤ꯫

ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯄꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯤꯡꯇꯝꯃ, ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯖꯖꯠꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯛ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯂꯩꯖꯩ꯫ꯃꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯋꯥꯈꯜ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯁꯦꯡꯏ, ꯑꯐ ꯐꯠꯇ ꯈꯡꯏ, ꯑꯗꯨꯅꯑꯃꯅ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯌꯅꯕꯗ ꯃꯆꯤꯟ ꯃꯅꯥꯑꯣꯒꯨꯝꯅ ꯂꯣꯌꯅꯒꯗꯕꯅꯤ꯫

Transliteration

Mioiba khudingmak pokpa matamda ningtammi amadi ijjat amasung hak ma¯nnana leijei, makhoi pumnamak wa¯khal loushing shengi, apha phatta khangi, aduna amaga amaga loinabada machin mana¯ogumna loinagadabani.

Sample text in Manipuri (Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights)

Mizo (Mizo ṭawng)

Mi zawng zawng hi zalèna piang kan ni a, zahawmna leh dikna chanvoah intluk tlâng vek kan ni. Chhia leh ṭha hriatna fîm neia siam kan nih avangin kan mihring puite chungah inunauna thinlung kan pu tlat tur a ni.

Tamang (Eastern)

म्होक्कोन (गोदोप) नोन म्हीम केपान्हापा हेन्छे नुन हाङपाङवा (स्वतन्त्र) याङवा हीन्ना । थे म्होक्कोनला (गोदोपला) च्योच्यो याङताम थेन महत्व मुला । थेनीकादेरी सेमबाङ (विचार शक्ति) देन थु-सेमसाङ मुबासे थेनीजुगुसे ह्राङन्हाङरी नुन थेत्माला सेमलेङमोग्याम्से (भवनाबाट) ग्ये लातोबान मुला ।

Tibetan (བོད་སྐད་)

འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་རྒྱུད་ཡོངས་ལ་སྐྱེས་ཙམ་ཉིད་ནས་ཆེ་མཐོངས་དང༌། ཐོབ་ཐངགི་རང་དབང་འདྲ་མཉམ་དུ་ཡོད་ལ། ཁོང་ཚོར་རང་བྱུང་གི་བློ་རྩལ་དང་བསམ་ཚུལ་བཟང་པོ་འདོན་པའི་འོས་བབས་ཀྱང་ཡོད། དེ་བཞིན་ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་བུ་སྤུན་གྱི་འདུ་ཤེས་འཛིན་པའི་བྱ་སྤྱོད་ཀྱང་ལག་ལེན་བསྟར་དགོས་པ་ཡིན༎

Tibetan (རྒྱུག་ཡིག་ - gyuk yig script)

Transliteration

Skye-bo-re-rer-gsal-bsgrags-’di-naṅ-bkod-pa’i-thob-thaṅ-daṅ raṅ-dbaṅ-ste / mi-rigs-daṅ / ša-mdog / pho-mo / skad yig / chos-lugs / srid-don-bcas-sam ’dod-tshul-gžan dag-daṅ / rgyal-khab-daṅ-spyi-tshogs-kyi-’byuṅ-khuṅs / mkhar-dbaṅ / rigs-rgyud / de-min-gans-tshul-’di-rigs-gaṅ-yaṅ-ruṅ-bar-dbye-’byed-med pa’i-thob-dbaṅ-yod //

Tujia (Bizisa)

Novdiex nongv liex hufniv dav zer nier, zunxyanr niex qianrlir garhaf hufniv dav zer nier. Gixzex livxinf niex lianrxinx xief, xiongxdif guanxxif nier jinxsenr gof dav duifdaif dor.

Yi (ꆈꌠ - Nuosu)

ꊿꂷꃅꃧꐨꐥ, ꌅꅍꀂꏽꐯꒈꃅꐥꌐ. ꊿꊇꉪꍆꌋꆀꁨꉌꑌꐥ, ꄷꀋꁨꂛꊨꅫꃀꃅꐥꄡꑟ.

Transliteration (by Shawn Kilpatrick)
Nbo ma mu viex jjux jjo, nzy ddu i qix jjy yyx mu jjo sat. Nbo wox ngop mge si nip bbop hxie nyi jjo, ddix ap bbop hmap zyt hnip mop mu jjo tat xi.


If you would like to make any corrections or additions to this page, or if you can provide recordings, please contact me.

Other language families


Cheap Web Hosting