The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Limba română (Romanian)


Palia de la Orăștie (1581)

A version of the Tower of Babel story in Romanian from the Palia de la Orăștie bible of 1581 (in the Cyrillic alphabet)

Source: https://imgur.com/a/WpE55iV

Transcription

 1. A tot pământul era o limbă şi o beseadă.
 2. Şi fu când ei mergea cătră răsărită, aflară un pământ şes, în pământul lui Siniiar şi acolo lăcuiră.
 3. Şi grăiră unii cătră alalţi: “Ni, să facem cărămide şi să ardem;” şi luară cărămidă în locul pietrilor, şi im în locul varului.
 4. Şi ziseră: “Ni, să dzidim o cetate şi turnul cui vârvul să agiungă la ceriu, cum să facem nume noao, că doară că ne vom răsfira pre pământ lat.”
 5. Şi pogorî Domnul să vază cetatea şi turnul care ficiorii oaminilor era dzidit.
 6. Şi zise Domnul: “Iaca, un rod de oameni, şi între toţi aceștea iaste o limbă, şi au început aceasta a face, nemică nu vor lăsa, de în aceaia ce au început a face.
 7. “Ni, să pogorâm ǧos, şi să turburăm limba lor, cum nice unul să înțeleagă beseada altuia.”
 8. Şi derepta aceaia răsfiră Domnul de acolo pre ei pre tot pământul, şi fu lor a părăsi zidirea cetăţiei.
 9. De icea fu numele lui chiemat “Vavilon”, prin ce Domnul acolo turbură limba a tot pământului, şi de icea pre ei răsfiră prespre tot pământul.

[top]

[top]


Biblia de la București (1688)

A version of the Tower of Babel story in Romanian from the Biblia de la București of 1688 (in the Cyrillic alphabet)

Transcription

 1. Şi era tot pământul un rost şi un glas la toţi.
 2. Şi fu dupa ce au purces ei de la răsărit, aflară câmpu în locul lui Senaar, şi lăcuiră acolo.
 3. Şi zise om cătră vecinul său: “Veniţi să facem cărămizi şi să le ardem în foc.” Şi le fu lor cărămida în loc de piatră, şi varul le era lutul.
 4. Şi ziseră: “Veniţi să ne zidim noao cetate şi turnu căruia vârful va fi până în ceriu, şi vom face noao nume mai nainte decât ne vom răsipi pre faţa a tot pământul”.
 5. Şi pogorî Domnul a vedea cetatea şi turnul carele l-au zidit fiii oamenilor.
 6. Şi zise Domnul: “Iată, un neam şi un rost tuturora, şi aceasta au început a face. Acum nu va lipsi dentru dânşii toate câte vor apuca a face.
 7. “Veniţi şi, pogorând, să turburăm acolo limbile lor, pentru ca să nu auză fieştecarele glasul aproapelui său”.
 8. Şi-i răsipi pre dânşii Domnul de acolo preste faţa a tot pământul, şi potoliră a face cetatea şi turnul.
 9. Pentru aceaea s-au chemat numele ei Turburare, pentru că acolo au turburat Domnul rosturile a tot pământul şi de acolo au răsipit pre dânşii Domnul preste faţa a tot pământul.

[top]


Biblia Ortodoxa

 1. În vremea aceea era în tot pământul o singură limbă şi un singur grai la toţi.
 2. Purcezând de la răsărit, oamenii au găsit în ţara Senaar un şes şi au descălecat acolo.
 3. Apoi au zis unul către altul: "Haidem să facem cărămizi şi să le ardem cu foc!" Şi au folosit cărămida în loc de piatră, iar smoala în loc de var.
 4. Şi au zis iarăşi: "Haidem să ne facem un oraş şi un turn al cărui vârf să ajungă la cer şi să ne facem faimă înainte de a ne împrăştia pe faţa a tot pământul!"
 5. Atunci S-a pogorât Domnul să vadă cetatea şi turnul pe care-l zideau fiii oamenilor.
 6. Şi a zis Domnul: "Iată, toţi sunt de un neam şi o limbă au şi iată ce s-au apucat să facă şi nu se vor opri de la ceea ce şi-au pus în gând să facă.
 7. Haidem, dar, să Ne pogorâm şi să amestecăm limbile lor, ca să nu se mai înţeleagă unul cu altul".
 8. Şi i-a împrăştiat Domnul de acolo în tot pământul şi au încetat de a mai zidi cetatea şi turnul.
 9. De aceea s-a numit cetatea aceea Babilon, pentru că acolo a amestecat Domnul limbile a tot pământul şi de acolo i-a împrăştiat Domnul pe toată faţa pământului.

Source: http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=25&p=11

[top]


Biblia de la Blaj (1795)

Tower of Babel story in Romanian from Biblia de la Blaj (1795)

Source: https://imgur.com/a/T7Yx3w4

Transcription

 1. Şi era tot pământul un rost şi un glas tuturor.
 2. Şi au fost după ce au purces ei de la răsărit, au aflat câmp în pământul Senar şi au descălecat acolo.
 3. Şi au zis omul cătră vecinul său: “Veniți să facem cărămizi şi să le ardem în foc.” Şi le-au fost lor cărămida în loc de piiatră, şi var le era lor lutul.
 4. Şi au zis: “Veniți să ne zidim noao înşine cetate şi turn, a căruia vârful să fie până în ceriu, şi să ne facem noao nume mai înainte de ce ne vom râsipi pre fața a tot pământul.”
 5. Şi s-au pogorât Domnul să vază cetatea şi turnul care-l zidea fiii oamenilor.
 6. Şi au zis Domnul: “Iată, un neam şi o gură tuturor, aceasta au început a face, şi acum nu vor înceta de la toate, oricâte să vor apuca a face.
 7. “Veniți şi pogorându-ne, să amestecăm acolo limba lor, ca să nu înțăleagă nici unul glasul deaproapelui.”
 8. Şi i-au împrăştiiat pre ei Domnul de acolo preste fața a tot pământul, şi au încetat a zidi cetatea şi turnul.
 9. Pentru aceaea s-au chemat numele locului aceluia Mestecare, că acolo au amestecat limbile a tot pământul şi de acolo i-au râsipit pre ei Domnul preste fața a tot pământul.

[top]


Biblia sacra que coprinde Vechiul si Nuoul Testament (1858)

 1. Şi era peste tot pămêntul o limba singură şi o singură voce la toți.
 2. Şi s’ a întemplat la miscarea lor dela Resărituri de au aflat o câmpie în pămêntul Sennaar, şi s’ au pus cu locuinț’a acolo.
 3. Şi ḑisse Omul către appropele seu: veniți să facemu căramide şi să le cocemu în focu; şi le servi lor cărămid’a drept petră, şi de asfalt le fu hum’a.
 4. Şi ḑisserŏ (iarŏ): veniți să ne edificam o cetate şi turnu, al quăruia capu să fiă pînŏ la ceru şi să ne facem nume mai nainte de a ne respândi pe faç’a pămêntului.
 5. Dumneḑeu attunci descidu a vede cetatea şi turnul que edificau filii omenilor.
 6. Şi ḑisse Domnul: eccĕ un popol şi o limbă sunt cu toți, şi que s’ au appucat să faça! acum darŏ nu le vor lipsi pînŏ la un’a din quâte au cugetat a făcce.
 7. Veniți, şi descindênd să turburăm acolo limb’a (lor) qua fia-quare să nu ințellegă limb’a approapelui su.
 8. Şi ’ia respândit pe dênşii Domnul de acolo peste totă faça pămêntului, şi încetarŏ d’a mai edifica cetatea şi turnul.
 9. Pentru aquesta se chiemo numele cetații Confusiŏ (Babel); quŏci acolo a confus Domnul limbele pămêntului tot, şi de acolo respândi pe dênşii Domnul (Dumneḑeu) peste faç’a pămêntului tot.

Source: Biblia sacra que coprinde Vechiul si Nuoul Testament / tradusa din hellenesce dupŏ A Quellor Septedeci de I. Heliade R.

[top]


Sânta Scriptură a Vechiului şi Noului Testamentŭ (1873)

Source: https://books.google.com/books?id=xkFbAAAAQAAJ

[top]


Biblia română (1924)

 1. Tot pămîntul avea o singură limbă şi aceleaşi cuvinte.
 2. Pornind ei înspre răsărit, au dat peste o cîmpie în ţara Şinear; şi au descălecat acolo.
 3. Şi au zis unul către altul: ,,Haidem! să facem cărămizi, şi să le ardem bine în foc.`` Şi cărămida le -a ţinut loc de piatră, iar smoala le -a ţinut loc de var.
 4. Si au mai zis: ,,Haidem! să ne zidim o cetate şi un turn al cărui vîrf să atingă cerul, şi să ne facem un nume, ca să nu fim împrăştiaţi pe toată faţa pămîntului.``
 5. Domnul S'a pogorît să vadă cetatea şi turnul, pe care -l zideau fiii oamenilor.
 6. Şi Domnul a zis: ,,Iată, ei sînt un singur popor, şi toţi au aceeaş limbă; şi iacă de ce s'au apucat; acum nimic nu i-ar împedeca să facă tot ce şi-au pus în gînd.
 7. Haidem! să Ne pogorîm şi să le încurcăm acolo limba, ca să nu-şi mai înţeleagă vorba unii altora.``
 8. Şi Domnul i -a împrăştiat de acolo pe toată faţa pămîntului; aşa că au încetat să zidească cetatea.
 9. De aceea cetatea a fost numită Babel, căci acolo a încurcat Domnul limba întregului pămînt, şi de acolo i -a împrăştiat Domnul pe toată faţa pămîntului.

Source: Biblia română - Romanian Bible

[top]


Cornilescu Bible (1924, revised 2014)

 1. Тот пэмынтул авя о сингурэ лимбэ ши ачеляшь кувинте.
 2. Порнинд ей ынспре рэсэрит, ау дат песте о кымпие ын цара Шинеар ши ау дескэлекат аколо.
 3. Ши ау зис унул кэтре алтул: „Хайдем сэ фачем кэрэмизь ши сэ ле ардем бине ын фок!” Ши кэрэмида ле-а цинут лок де пятрэ, яр смоала ле-а цинут лок де вар.
 4. Ши ау май зис: „Хайдем сэ не зидим о четате ши ун турн ал кэруй вырф сэ атингэ черул ши сэ не фачем ун нуме, ка сэ ну фим ымпрэштияць пе тоатэ фаца пэмынтулуй!”
 5. Домнул С-а коборыт сэ вадэ четатя ши турнул пе каре-л зидяу фиий оаменилор.
 6. Ши Домнул а зис: „Ятэ, ей сунт ун сингур попор ши тоць ау ачеяшь лимбэ, ши ятэ де че с-ау апукат; акум нимик ну й-ар ымпедика сэ факэ тот че шь-ау пус ын гынд.
 7. „Хайдем сэ Не коборым ши сэ ле ынкуркэм аколо лимба, ка сэ ну-шь май ынцелягэ ворба уний алтора!”
 8. Ши Домнул й-а ымпрэштият де аколо пе тоатэ фаца пэмынтулуй, аша кэ ау ынчетат сэ зидяскэ четатя.
 9. Де ачея, четатя а фост нумитэ Бабел, кэч аколо а ынкуркат Домнул лимба ынтрегулуй пэмынт ши де аколо й-а ымпрэштият Домнул пе тоатэ фаца пэмынтулуй.

Turnul Babel

 1. Tot pământul avea o singură limbă şi aceleaşi cuvinte.
 2. Pornind ei înspre răsărit, au dat peste o câmpie în ţara Şinear şi au descălecat acolo.
 3. Şi au zis unul către altul: „Haidem să facem cărămizi şi să le ardem bine în foc!” Şi cărămida le-a ţinut loc de piatră, iar smoala le-a ţinut loc de var.
 4. Şi au mai zis: „Haidem să ne zidim o cetate şi un turn al cărui vârf să atingă cerul şi să ne facem un nume, ca să nu fim împrăştiaţi pe toată faţa pământului!”
 5. Domnul S-a coborât să vadă cetatea şi turnul pe care-l zideau fiii oamenilor.
 6. Şi Domnul a zis: „Iată, ei sunt un singur popor şi toţi au aceeaşi limbă, şi iată de ce s-au apucat; acum nimic nu i-ar împiedica să facă tot ce şi-au pus în gând.
 7. Haidem să Ne coborâm şi să le încurcăm acolo limba, ca să nu-şi mai înţeleagă vorba unii altora!”
 8. Şi Domnul i-a împrăştiat de acolo pe toată faţa pământului, aşa că au încetat să zidească cetatea.
 9. De aceea, cetatea a fost numită Babel, căci acolo a încurcat Domnul limba întregului pământ şi de acolo i-a împrăştiat Domnul pe toată faţa pământului.

Source: Biblia, Traducerea Dumitru Cornilescu, 1924, ediția revizuită în 2014

Hear a recording of this text by Gabriela Fetmas

[top]


Some translations and transcriptions provided by Corey Murray

Information about Romanian | Useful phrases | Silly phrases | Numbers | Family words | Time | Tower of Babel | Books about Romanian on: Amazon.com and Amazon.co.uk [affilate links]

Learn Romanian online with RomanianPod101
Find Romanian Tutors with LanguaTalk
Learn Romanian with Ling

Tower of Babel in Romance languages

Aragonese, Aromanian, Asturian, Catalan, Corsican, French, Galician, Italian, Ladino, Latin, Portuguese, Romanian, Romansh, Sicilian, Spanish, Valencian

Other Tower of Babel translations

By language | By language family

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

SpanishPod101 - learn Spanish for free

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

If you're looking for home or car insurance in the UK, why not try Policy Expert?

[top]

iVisa.com