Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

བོད་སྐད (Tibetan)

  1. ཡང་མི་ཀུན་ལ་སྐད་ཅིག་དང་གཧམ་གཅི་ག་ཡོད།
  2. དེ་ཚོ་ཤར་ཕྱོགས་སུ་སོང་སྐབས་ཤི་ནེ་ཨར་ཞེས་པའི་ཡུལ་གྱི་ཐང་ཞིག་ལ་སླེབས་ནས་དེར་གཞིས་ཆགས་བྱས་།
  3. ཡང་ཁོ་ཚོས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་“ད་ང་ཚོས་ས་ཕག་བཟོས་ནས་མེ་ལ་ནན་གྱིས་སྲེག་དགོས་”ཞེས་ཟེར་།   དེ་ལྟར་བྱས་ནས་དེ་རྣམས་ཀྱིས་རྡོའི་ཚབ་ལ་ས་ཕག་དང་།   ཨར་འདམ་ཀྱི་ཚབ་ལ་སྣུམ་ནག་བེད་སྤྱོད་བྱས་།
  4. ཡང་ཁོ་ཚོས་“ང་ཚོ་མིང་གྲགས་ཆོད་པའི་ཕྱིར་དང་།   ང་ཚོ་འཛམ་གླིང་ཡོངས་སུ་གཏོར་བར་མི་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་ད་ང་ཚོས་རང་གི་ན་དུ་གྲོང་ཁྱེར་ཞིག་དང་དེའི་ནང་མཁར་མཐོ་པོ་ནམ་མཁའ་ལ་ཐུག་པ་ཞིག་རྩིག་དགོས་”ཞེས་ཟེར་།
  5. དེ་ནས་ཡ་ལྦེ་དཀོན་མཆོག་གིས་མི་རྣམས་ཀྱིས་བརྩིགས་པའི་གྲོང་ཁྱེར་དང་མཁར་མཐོ་པོ་གཟིགས་པར་མར་ཕེབས་པ་དང་།
  6. ཁོང་གིས་“གེ་ཚོ་སྐད་གཅིག་དང་མི་རིགས་གཅིག་ཡིན་པས་དེ་ལྟ་བུའི་ལས་འགོ་འཛུགས་པ་ཡིན་།   ད་ཕྱིན་ཆད་ཁོ་ཚོས་གང་བྱེད་འདོད་པ་ཚང་མ་མི་སྲིད་པ་གང་ཡང་མེད་།
  7. ད་ཁོ་ཚོའི་སྐད་དེ་ཕན་ཚུན་བརྡ་མི་འཕྲོད་པའི་ཕྱིར་ང་ཚོ་བབས་ནས་སྐད་དེ་དཀྲུག་པར་བྱེད་དགོས་”ཞེས་གསུངས་པ་དང་།
  8. ཡ་ལྦེ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོ་ཚོ་ས་ཆ་དེ་ནས་ས་གཞི་ཀུན་ལ་གཏོར་བས་ཁོ་ཚོས་གྲོང་ཁྱེར་དེ་བརྩིག་རྒྱུ་མཆམས་བཞག་
  9. དེའི་ཕྱིར་གྲོང་ཁྱེར་དེའི་མིང་ལ་བ་བེལ་ཞེས་བཏགས་།   གང་ཡིན་ཟེར་ན་།   དེར་ཡ་ལྦེ་དཀོན་མཆོག་གིས་མིརྣམས་ཀྱི་སྐད་དཀྲུགས་ནས་ས་གཞི་ཀུན་དུ་གཏོར་བ་གནང་ངོ་།།

Information about Tibetan | Phrases | Numbers | Tower of Babel | Books about Tibetan on: Amazon.com and Amazon.co.uk [affilate links]

Tower of Babel in Tibeto-Burman languages

Achang, Akha, Angami, Burmese, Chang, Bawm, Chin Falam, Chin Haka, Chin Tedim, Gangte, Hrangkhol, Jingpho, Karbi, Karen (S'gaw), Konyak, Kuki, Ladakhi, Lahu, Lashi, Lhao Vo, Liangmai Naga, Lipo, Lisu, Garo, Hmar, Mara Chin, Mizo, Paite Chin, Phom (Naga), Poumei (Naga), Siyin, Sunuwar, Tangkhul, Thadou, Tibetan, Vaiphei, Wancho (Naga), Zeme

Other Tower of Babel translations

By language | By language family

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

SpanishPod101 - learn Spanish for free

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com