languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Useful Zulu phrases

A collection of useful phrases in Zulu. Click on the English phrases to see them in many other languages.

Key to abbreviations: frm = formal, inf = informal, sg = singular (said to one person), pl = plural (said to more than one person).

English isiZulu (Zulu)
Welcome Ngiyakwemukela (sg)
Ngiyanemukela (pl)
Hello Sawubona (sg)
Sanibonani (pl)
Good morning Sawubona (sg)
Sanibonani (pl)
Good afternoon Sawubona (sg)
Sanibonani (pl)
Good evening Sawubona (sg)
Sanibonani (pl)
How are you? Unjani? (sg)
Ninjani? (pl)
I'm fine thanks, and you? Ngikhona, ngiyabonga. Wena unjani? (sg)
Sikhona, siyabonga. Nina ninjani? (pl)
Long time no see Mehlo madala! (old eyes)
What's your name? Ngubani igama lakho?
My name is ... Igama lami ngu...
Where are you from? Uphumaphi?
Uvelaphi?
I'm from ... Ngiphuma e ...
Ngivela e ...
Pleased to meet you Ngiyajabula ukukwazi
Good night Lala kahle! (sg)
Lalani kahle! (pl)
Goodbye Sala kahle (sg) >people staying
Salani kahle (pl) >people staying
Hamba kahle (sg) >people leaving
Hambani kahle (pl) >people leaving
Ube no hambo uluhle
Good luck Ngikufisela iwela!
Ngikufisela impumelelo!
Cheers/Good health! Impilontle!
Akubekuhle!
Have a nice day Ube nosuku oluhle! (sg)
Nibe nosulu ulohle! (pl)
Bon appetit Thokoleza ukudla!
Bon voyage Ube nohambo oluhle!
I understand Ngiyaqonda
I don't understand Angizwa
Yes Yebo
No Cha
Maybe Mhlawumbe
I don't know Angazi
Please speak more slowly Ngicela ukhulume kancane
Please say that again Ukwazi ukukuthi futhi na?
Please write it down Ngicela ukubhale
Do you speak English? Ukhuluma isiNgisi na?
Do you speak Zulu? Ukhuluma isiZulu na?
Yes, a little Yebo, ingcosana
Speak to me in Zulu Ngicela ukhulume nami ngesiZulu
How do you say ... in Zulu? ... ukusho kanjani ngesiZulu?
Sorry Ngiyaxolisa
Excuse me Uxolo!
How much is this? Kubiza malini?
Please Ake; Ngicela; Siza
Thank you Ngiyabonga
Ngiyabonga kakhulu (sg)
Siyabonga (pl)
Reply Uyamukelwa (sg)
Niyamukelwa (pl)
Where's the toilet? Likuphi ikamelo lokugezela?
Likuphi itholethe?
This gentleman will pay for everything Umnumzana uzokhokha konke
This lady will pay for everything Inenekazi lizokhokha konke
Would you like to dance with me? Uthanda ukudansa nami?
I love you Ngiyakuthanda
Get well soon Phila masinya
Leave me alone! Ndiyekele!
Help! Usizo!
Fire! Umlilo!
Stop! Ma!
Call the police! Biza amaphoyisa!
Merry Christmas and Happy New Year Ngikufisela uKhisimusi oMuhle noNyaka oMusha oNempumelelo
Happy Easter IPhasika elijabulayo
IPhasika elithokozayo
Happy Birthday Halala ngosuku lokuzalwa
One language is never enough Ulwimi ululodwa alonelanga
My hovercraft is full of eels
Why this phrase?
Umkhumbi wami ugcwele ngenyoka zemanzini

Learn Chinese Characters with the Omniglot Chinese app | Language Jobs at Jobseeker.co.uk
Special offer on SaySomethingInSpanish | Hosted by Kualo