languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Learn French with Frantastique

Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

isiZulu (Zulu)

  1. Umhlaba wonke wawunolimi lunye nokukhuluma kunye.
  2. Kwathi ekusukeni kwabo empumalanga bafumana ithafa ezweni laseShineyari; bakha khona.
  3. Base bethi omunye komunye: "Wozani, ake senze izitini, sizishisise." Izitini zaba ngamatshe abo, nebitume laba ludaka lwabo.
  4. Bathi: "Wozani, asakhe umuzi nombhoshongo osiqongo sawo sisezulwini, sizenzele igama, funa sihlakazeke ebusweni bomhlaba wonke."
  5. UJehova wehla ukuba abone umuzi nombhoshongo okwakhiwa ngabantwana babantu.
  6. UJehova wathi: "Bheka, bonke basizwe sinye nolimi lunye; yikho abaqala ngakho; manje abayikunqanyulelwa lutho abahlosa ukulwenza.
  7. Wozani sehle, siye ukusanganisa ulimi lwabo ukuba bangezwani, kube yilowo nalowo ulimi lomunye."
  8. Kanjalo uJehova wabahlakazela emhlabeni wonke, bephuma lapho; bayeka ukwakha umuzi.
  9. Ngalokho igama lawo lathiwa iBabele, ngokuba uJehova wasanganisa khona ulimi lomhlaba wonke; wabahlakazela emhlabeni wonke.

Cheap Web Hosting