Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Polski (Polish)


Brest Bible (1563)

 1. Czáſu onego ieden był ięźyk y iednáka mowá po wſzytkiey źiemi.
 2. Y przydáło ſię gdy wyſzli od wſchodu ſłońcá / ználeźli rownią w źiemi Sennáár / y mieſzkáli tám.
 3. Tedy mowili miedzy ſobą / Náczyńmy cegły y wypalmy ią w ogniu. Tedy nápalili cegły miáſtho kámienia / á glinę iłowáthą mieli miáſtho wapná.
 4. Potym rzekli. Nuźeſz zbuduymy ſobie miáſto y wieźę / ktoreyby wierzch doſtał do niebá / ábychmy ſobie vczynili ſławę / przed tym niż ſię ſnadż roſproſzemy po wſzey źiemi.
 5. Tedy Pan ſtąpił áby oglądał miáſto ono y wieźę / ktorą budowáli ſynowie ludzcy.
 6. Y rzekł Pan. Oto lud ten ieden ieſt / á wſzyſcy iednym ięzykiem mowią / á toć ieſt początek ſprawy ich / á ták nic nie będźie coby im przekaźiło na co ſię vſádżili.
 7. Nuż tedy ſtąpmy / á pomieſzaymy tám ięzyki ich / áby jeden drugiego nie zrozumiał.
 8. A ták Pan rozproszył ie ſtámtąd po wſzytkiey źiemi / ták iż zániecháli budowáć miáſtá onego.
 9. A dlategoż wezwáne ieſt Babel / ábowiem tám Pan pomieſzał ięźyki wſzey źiemie / y ſtámtąd ie roſproſzył po wſzytkiey źiemi.

[top]


Gdansk Bible (1632)

 1. A byłá wſzyſtka źiemiá jednego języká / y jedney mowy.
 2.  2. Y ſtáło śię / gdy wyſzli od wſchodu słońcá ználeźli rowninę w źiemi Senáár / y mieſzkáli tám.
 3.  3. Y rzekł jeden do drugiego: Nuże náczyńmy cegły / y wypálmy ją ogniem: y mieli cegłę miáſto kámienia / á glinę iłowátą mieli miáſto wapná.
 4.  4. Potym rzekli / Nużeſz / zbuduymy ſobie miáſto / y wieźą / ktoreyby wierzch dośięgáł do niebá / á uczyńmy ſobie imię / byſmy śię ſnadź nie rozproſzyli po obliczu wſzyſtkiey źiemie.
 5.  5. Tedy Pan zſtąpił áby oglądáł miáſto ono / y wieźą ktorą budowáli ſynowie ludzcy.
 6.  6. Y rzekł Pan: Oto lud ieden y język jeden tych wſzyſtkich: á toć jeſt záczęćie dźiełá ich / á teráz nie zábroni im nikt wſzyſtkiego co zámyślili uczynić.
 7.  7. Przetoż zſtąpmy á pomieſzaymy tám język ich / áby jeden drugiego języká nie zrozumiał.
 8.  8. A ták rozproſzył je Pan z támtąd po obliczu wſzyſtkiey źiemie: y przeſtali budowáć / miáſta onego.
 9.  9. Przetoż názwał imię jego Babel: iż tam pomieſzáł Pan język wſzyſtkiey źiemie: y z támtąd rozproſzył je Pan po obliczu wſzyſtkiey źiemie.

[top]


Szent István Társulati Biblia (katolikus) (1996)

 1. Mieszkańcy całej ziemi mieli jedną mowę, czyli jednakowe słowa
 2. A gdy wędrowali ze wschodu, napotkali równinę w kraju Szinear i tam zamieszkali.
 3. I mówili jeden do drugiego: "Chodźcie, wyrabiajmy cegłę i wypalmy ją w ogniu". A gdy już mieli cegłę zamiast kamieni i smołę zamiast zaprawy murarskiej,
 4. rzekli: "Chodźcie, zbudujemy sobie miasto i wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba, i w ten sposób uczynimy sobie znak, abyśmy się nie rozproszyli po całej ziemi".
 5. A Pan zstąpił z nieba, by zobaczyć to miasto i wieżę, które budowali ludzie,
 6. i rzekł: "Są oni jednym ludem i wszyscy mają jedną mowę, i to jest przyczyną, że zaczęli budować. A zatem w przyszłości nic nie będzie dla nich niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić.
 7. Zejdźmy więc i pomieszajmy tam ich język, aby jeden nie rozumiał drugiego!"
 8. W ten sposób Pan rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi, i tak nie dokończyli budowy tego miasta.
 9. Dlatego to nazwano je Babel, tam bowiem Pan pomieszał mowę mieszkańców całej ziemi. Stamtąd też Pan rozproszył ich po całej powierzchni ziemi.

Hear a recording of this text by Pawel Klosinski:

[top]

Information about Polish | Phrases | Numbers | Time | Terms of endearment | Tongue twisters | Tower of Babel | Learning materials

Tower of Babel in Slavic languages

Belarusian, Bosnian, Bulgarian, Church Slavonic, Croatian, Czech, Macedonian, Polish, Russian, (Old) Ruthenian, Serbian, Slovak, Slovenian, Sorbian, Ukrainian

Other Tower of Babel translations

By language | By language family

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

Learn a Language with gymglish

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com