Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)
Příběh o Babylonské věži

čeština (Czech)


Bible of Kralice (1579)

 1. BYla pak vſſecka země gazyku gednoho/ a řeči gedné.
 2. Y ſtalo se/ když ſe brali od wýchodu/ nalezli pole w zemi Sinear/ a bydlili tam:
 3. A řekli geden druhému; Nuže, naděleyme cyhel/ a wypalme [ge] ohněm: [Y] měli cyhly mjſto kamenj/ a zemi lepkou mjſto vápna.
 4. Nebo řekli; Nuže, wyſtavěgme ſobě měſto a věži/ gegyž by wrch [doſahal] k nebi: a [tak] včiňme ſobě gméno/ abychom nebyli rozptýleni po wſſj zemi.
 5. Sſtaupil pak Hoſpodin aby widěl to měſto a wěži, kterauž ſtawěli ſynowé lidſſtj:
 6. A řekl Hoſpodin; Ay lid geden/ a gazyk geden wſſechněch těchto/ a toť geſt začátek díla gegich/ nynj pak nedadj ſobě w tom překazyti, což vmjnili dělati:
 7. Protož sſtupme/ a změťme tam gazyk gegich/ aby geden druhého gazyku nerozuměl.
 8. A tak rozptýlil ge Hoſpodin odtud po wſſj zemi/ y přeſtali ſtawěti měſta toho.
 9. Protož nazwáno geſt gméno geho, Bábel: nebo tu zmátl Hoſpodin gazyk wſſj země a odtud rozptýlil ge Hoſpodin po wſſj zemi.

[top]


Bible Kralická (1613)

 1. Byla pak všecka země jazyku jednoho a řeči jedné.
 2. I stalo se, když se brali od východu, nalezli pole v zemi Sinear, a bydlili tam.
 3. A řekli jeden druhému: Nuže, nadělejme cihel, a vypalme [je] ohněm. [I] měli cihly místo kamení, a zemi lepkou místo vápna.
 4. Nebo řekli: Nuže, vystavějme sobě město a věži, jejíž by vrch [dosahal] k nebi; a [tak] učiňme sobě jméno, abychom nebyli rozptýleni po vší zemi.
 5. Sstoupil pak Hospodin, aby viděl to město a věži, kterouž stavěli synové lidští.
 6. A řekl Hospodin; Aj, lid jeden a jazyk jeden všechněch těchto, a toť jest začátek díla jejich; nyní pak nedadí sobě v tom překaziti, což umínili dělati.
 7. Protož sstupme a změťme tam jazyk jejich, aby jeden druhého jazyku nerozuměl.
 8. A tak rozptýlil je Hospodin odtud po vší zemi; i přestali stavěti města toho.
 9. Protož nazváno jest jméno jeho Bábel; nebo tu zmátl Hospodin jazyk vší země; a odtud rozptýlil je Hospodin po vší zemi.

Listen to a recording of this text by Zbyněk Bambušek

[top]


Bible Ekumenická (1979)

 1. Celá země byla jednotná v řeči i činech.
 2. Když táhli na východ nalezli v zemi Šineáru pláň a usadili se tam.
 3. Tu si řekli vespolek: "Nuže, nadělejme cihel a důkladně je vypalme." Cihly měli místo kamene a asfalt místo hlíny. 
 4. Nato řekli: "Nuže, vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi. Tak si učiníme jméno a nebudeme rozptýleni po celé zemi."
 5. I Sestoupil Hospodin, aby zhlédl město i věž, které synové lidští budovali.
 6. Hospodin totiž řekl. "Hle, jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč. A toto je teprve začátek jejich díla. Pak nebudou chtít ustoupit od ničeho, co si usmyslí provést.
 7. Nuže sestoupíme a zmateme jim tam řeč aby si navzájem nerozuměli."
 8. I rozehnal je Hospodin po celé zemi, takže upustili od budování města.
 9. Proto se jeho jméno nazývá Bábel (to je zmatek), že tam Hospodin zmátl řeč veškeré země a lid rozehnal po celé zemi.

Listen to a recording of this text by Zbyněk Bambušek

[top]

Information about Czech | Useful phrases | Silly phrases | Numbers | Family words | Colours | Weather | Idioms | Tongue twisters | Tower of Babel | Learning materials

Links

Babylonská věž (Věra Doubková) - notes on the Tower of Babel story and the Czech translation (in Czech): http://www.bible-cz.org/bibl_lit/536b.html
http://rhinospike.com/audio_requests/jurcik/4383/ (recording of this text)

Tlumočení a české překlady cizích jazyků
http://tlumoceni.org

Learn Czech online with CzechClass101
Learn Czech with Glossika
Learn Czech with Ling

Tower of Babel in Slavic languages

Belarusian, Bosnian, Bulgarian, Church Slavonic, Croatian, Czech, Macedonian, Polish, Russian, (Old) Ruthenian, Serbian, Slovak, Slovenian, Sorbian, Ukrainian

Other Tower of Babel translations

By language | By language family

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

Learn a Language with gymglish

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com