languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Learn French with Frantastique

Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Kinaray-a

Ang tore sa Babel

  1. Ka gang bug-os nḡa duta may isa lamang ka hambal, kag isa man lamang ka mḡa polong.
  2. Kag nahanabu nḡa, sang sila nagapanlakatan sa Sidlanḡan, nasapwan nila ang isa ka kapatagan sa duta sang Sinar; kag nagpuluyô sila didto.
  3. Kag nagsiling ang iban sa iban: “¡Kari-kamo! Maghimo-kita sing tisa kag lutoan-naton ini sa kalayo.” Kag ang tisa ginḡamit nila nḡa salili sang bató, kag ang salong nḡa salili sang apog.
  4. Kag nagsililing sila: “¿Kari-kamo! Tukuron naton ang isa ka banwa kag isa ka tore, nḡa ang iya alibubunḡan maglambut sa lanḡit; kag maghimo-kita sa aton sing isa ka nḡalan, basi pa nḡa kita pag-alaplaagon sa bug-os nḡa nawung sang duta.“
  5. Kag kimunsad si Iehoba sa pagtanaw sang banwa ka sang tore, nḡa gintukud sang mḡa anak sang mḡa tawo.
  6. Kag sumiling si Iehoba: “Yari karon sila isa lamang ka banwa kag may isa lamang ka hambal sila nḡa tanan, kag ini amo ang ginsugdan, nila nḡa himoon; kag karon walay bisan ano nḡa makaupang sang ila ginatuyo nḡa himoon.
  7. ¡Kari-kamo! Makunsad-kita, kag gumonon naton didto ang ila mḡa hambal, agud nḡa walay sin-o nḡa makahantup sang hambal sang iya kaúpud.“
  8. Amo ini ang pagpaalaplaag sa ila ni Iehoba gikan didto sa ibabaw sang nawung sang bug-os nḡa duta; kag ginbayaan nila ang pagtukud san banwa.
  9. Banḡud sini gintawag ang nḡalan niya nḡa Babel, * kay didto ginlibug ni Iehoba ang pagpamolong sang bug-os nḡa duta. Kag gikan didto ginpaalaplaag sila ni Iehoba sa ibabaw sang nawung sang bug-os nḡa duta.

*Babel, pagkalibug.

Source: La Santa Biblia. Ang Daan Nḡa Katipan. Sociedad Biblica America. Manila, 1912.

Contributed by Wolfgang Kuhl

Information about Kinaray-a
http://www.ethnologue.com/language/krj
http://en.wikipedia.org/wiki/Kinaray-a_language

Tower of Babel in Philippine languages

Ata Manobo, Balangao, Bikol, Bontoc, Cebuano, Cuyono, Hiligaynon, Iloko, Ifugao, Itawis, Ivatan, Kagayanen, Kankanaey, Kapampangan, Keley-i, Kinaray-a, Malaweg, Maranao, Matigsalug Manobo, Pangasinan, Pangutaran Sama, Southern Kalinga, Tagabawà, Tagalog, Tagbanwa, Tuwali, Waray-Waray, Western Bukidnon

Other Tower of Babel translations

By language | By language family


Cheap Web Hosting