languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Learn French with Frantastique

Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Tuwali

Hay nawadaan di nunhihinnatkon an kali

  1. Handih pinghana ya oha ya abuy kalin di tatagu.
  2. Handih mungkadakol da ya numpae dah nangappit hi timilan di algo ya dinatngan da on nundotal an lutad Babilon ot mumboble dah di.
  3. Indani ya waday ninomnom dah aton da. Ot kanan day "Aga ket iphod taku tun boble takut mundingngol.
  4. Mangapya takuh nakattag-en binattun bale ta datnganad kabunyan ta mundingngol taku ya adi taku miwahit." Ot ilappu dan mangapya.
  5. Indani ya immalih APU DIOS ot tibona nan boblen pun-iphod datuwen tatagu ya nan binattun balen pungkapya da.
  6. Kananay "Datuwen tatagu ya niohha da ya ohay kalida . Hituwey kilappuwan di pangatan da nadah pinpinhod dan aton, ta loktat ya am-in di nomnomon dan aton ya mabalin an aton da.
  7. Kinali agat punhihinnatkonon takuy kalida ta adida mungkakainnawatan."
  8. Athidiy inat APU DIOS ot miwahit da tuh luta ot itikod dan mangapya nah pumboblayan da.
  9. Hay nungngadan dan diyen boble ya Babel te hidiy nunhimongan APU DIOS ke dida an hinannotanay kalida hi nunhihinnatkon ot iwahit na didah kabobboble tuh luta.

Source: Nan Kalin Apu Dios. The Holy Bible in Tuwali Ifugao. Bible League, 2004.

Contributed by Wolfgang Kuhl

Information about the Tuwali language
http://en.wikipedia.org/wiki/Tuwali_language
http://www.ling.hawaii.edu/ldtc/languages/ifugao/

Tower of Babel in Philippine languages

Ata Manobo, Balangao, Bikol, Bontoc, Cebuano, Cuyono, Hiligaynon, Iloko, Ifugao, Itawis, Ivatan, Kagayanen, Kankanaey, Kapampangan, Keley-i, Kinaray-a, Malaweg, Maranao, Matigsalug Manobo, Pangasinan, Pangutaran Sama, Southern Kalinga, Tagabawà, Tagalog, Tagbanwa, Tuwali, Waray-Waray, Western Bukidnon

Other Tower of Babel translations

By language | By language family


Cheap Web Hosting