Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Jarai

Rơñan Babel

  1. Blung hlâo, abih bang mơnuih amăng lŏn tơnah anai hơmâo kơnơ̆ng sa tơlơi pơhiăp laih anŭn yua kơnơ̆ng hơdôm boh hiăp hrup đôč.
  2. Tơdang ƀing gơñu rơbat hyu amăng tring gah ngŏ̱, ƀing gơñu truh amăng anih tơhnă̱ ƀơi anih lŏn Sinar laih anŭn dŏ pơ anŭn.
  3. Tơdơi kơ anŭn ƀiă, ƀing gơñu pơlaĭ kơ tơdruă gơñu tui anai, “Nă, brơi ƀing ta pơkra pơtâo ƀrĭk bĕ hăng čuh ñu sui amăng apui.” Tui anŭn, ƀing gơñu hơmâo khul ƀrĭk kiăng kơ ma̱n pơdơ̆ng laih anŭn ia čai ƀlit kiăng kơ pơkle̱p tơdruă khul ƀrĭk anŭn.
  4. Laih anŭn ƀing gơñu laĭ, “Nă, ră anai brơi ƀing ta pơdơ̆ng đĭ bĕ sa boh plei prŏng hơmâo sang kơtŭm hăng rơñan hlŏng truh pơ adai, tui anŭn brơi ƀing ta pơjing bĕ sa boh anăn hing ang kơ ta pô, laih anŭn ƀing ta ƀu čơlah čơlap amăng djŏp lŏn tơnah dơ̆ng tah.”
  5. Giŏng anŭn, Yahweh trŭn lăng ƀơi plei prŏng sang kơtŭm hơmâo rơñan anŭn jing anih ƀing ană mơnuih hơmâo ma̱n đĭ laih.
  6. Tui anŭn, Yahweh laĭ tui anai, “Anai nê, ƀing gơñu jing sa kơnung djuai laih anŭn pơhiăp sa tơlơi pơhiăp hrup; anai kơnơ̆ng jing tơlơi blung hlâo amăng lu tơlơi ƀing gơñu hlak ngă đôč. Ƀrư̆ tui ƀing gơñu či dưi ngă hơget tơlơi ƀing gơñu kiăng yơh!
  7. Bĕ ƀing ta trŭn laih anŭn pơlŭk lăk hĭ boh hiăp gơñu, tui anŭn ƀing gơñu ƀu či dưi thâo hluh kơ tơdruă dơ̆ng tah.”
  8. Tui anŭn, Yahweh pơčơlah hĭ abih bang ƀing gơñu amăng djŏp lŏn tơnah laih anŭn ƀing gơñu lui hĭ tơlơi ma̱n pơdơ̆ng đĭ plei prŏng anŭn.
  9. Plei prŏng anŭn arăng iâu Babel, yuakơ pơ anih anŭn yơh Yahweh hơmâo pơlŭk lăk hĭ laih abih boh hiăp ƀing mơnuih; laih anŭn mơ̆ng anŭn mơ̆n, Yahweh pơčơlah hĭ ƀing gơñu amăng djŏp lŏn tơnah.

Source: Čơdơ̆ng-Phŭn (Genesis). Hơdrôm Hră Rơgoh Hiam. Holy Bible in Jarai (Jorai) language. Jorai Bible Association, 2013.

Contributed by Wolfgang Kuhl

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

SpanishPod101 - learn Spanish for free

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com