Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Basa Bali (Balinese)

Tugu ring Babel

  1. Duk punika basan manusane ring sakuub jagate sami pateh.
  2. Rikala ipun pada magingsir nganginang, ipun raris manggihin tanah sane dangsah ring tanah Babilonia, irika ipun magumana.
  3. Raris ipun pada mabaos ring timpal-timpalipune, sapuniki: "Jalanja iraga ngae citakan, laut tunjel anggon bata." Raris batane punika anggen ipun pinaka batu, tur gala-gala anggen ipun pinaka engketnyane.
  4. Malih ipun pada mabaos kadi asapuniki: "Jalanja iraga ngwangun kota pabuat dewek iragane, ane misi tugu ane muncukne kantos entuk ka langite, tur jalanja iraga nginggilang adan iragane, apanga eda iraga pablesat."
  5. Ida Sang Hyang Widi Wasa raris tumurun, praya ngaksi kota miwah tugu sane kakardi antuk jadmane punika.
  6. Ida tumuli masabda sapuniki: "Ia ajaka makejang ene dadi abangsa tur ngelah basa tuah abesik. Ene mara pagaennyane ane pangawit. Ngawit uli jani apaja ane lakar gaena, tusing ada ane lakar tuara kasidan.
  7. Jani melahan iraga tumurun tur ngadukang basannyane, apanga ia kanti pada tusing ngresep teken raos timpalne suang-suang."
  8. Kadi asapunika indik ipune kasebar ka sakuub jagate antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur ipun wusan ngwangun kota punika.
  9. Punika awinanipun kotane punika kawastanin Babel, santukan irika Ida Sang Hyang Widi Wasa ngadukang basan manusane makasami, tur saking irika ipun kasebar ka sakuub jagate antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa.

Source: Cakepan Suci. Today's Bali Bible. Lembaga Alkitab Indonesia. Indonesian Bible Society, 1990.

Contributed by Wolfgang Kuhl

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

The Fastest Way to Learn Korean with KoreanClass101

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com