Meitei Script Meitei Script (ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛ / Meitei Mayek)

The Meitei Script is used to write Manipuri, a member of the Kuki-Chin-Naga branch of the Tibeto-Burman language family spoken mainly in Manipur in the northeast of India, where it is an official language. The Meitei Script is one of the official scripts of India.

The Meitei Script was possibly first used in the 6th century AD, although that is disputed. It was certainly used from the 11th to the early 18th century, when it was replaced by the Bengali alphabet for writing Manipuri. Its origins are not known.

During the 1940s and 50s, Manipuri scholars began campaigning to bring back the old Manipuri alphabet. In 1976 at a writers conference all the scholars agreed on a new version of the alphabet containing a number of additional letters to represent sounds not present in the language when the script was first developed. The current Meitei script is a reconstruction of the ancient Manipuri script.

Since the early 1980s a modernized version of the Meitei script alphabet as been taught in schools in Manipur, and education through Manipuri is available in schools and universities in Manipur.

The Meitei script is also known as Meitei Mayek (ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛ),the Meetei script (ꯃꯤꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛ / Meetei Mayek), Kanglei script (ꯀꯪꯂꯩ ꯃꯌꯦꯛ/ꯀꯪꯂꯩ ꯏꯌꯦꯛ - Kanglei Mayek/Kanglei Iyek) or the Kok Sam Lai script (ꯀꯣꯛ ꯁꯝ ꯂꯥꯏ ꯃꯌꯦꯛ - Kok Sam Lai Mayek).

Notable features

Meitei script

Manipuri alphabet

Download script charts for Manipuri alphabets (Excel)

Learn how to write the Manipuri letters:

Sample text

ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯄꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯤꯡꯇꯝꯃ, ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯖꯖꯠꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯛ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯂꯩꯖꯩ꯫ꯃꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯋꯥꯈꯜ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯁꯦꯡꯏ, ꯑꯐ ꯐꯠꯇ ꯈꯡꯏ, ꯑꯗꯨꯅꯑꯃꯅ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯌꯅꯕꯗ ꯃꯆꯤꯟ ꯃꯅꯥꯑꯣꯒꯨꯝꯅ ꯂꯣꯌꯅꯒꯗꯕꯅꯤ꯫

IPA transcription

míːójbə kʰud̯íŋmək pókpə mət̯ə̀md̯ə níːŋt̯ə̀mmi, əməd̯i iːdʒət əməʃùng hə́k màːnənə lɐ̀jdʒɐ̀j. məkʰój púmnəmək wakʰə̀l lə̀wʃiŋ ʃèŋi, əpʱə̀ pʱə́ːt̯ə kʰə́ŋi, əd̯unə əmənə əməgə lòjnəbəd̯ə mət͡ʃìn mənáwgùmnə lójnəgəd̯əbəni'.

Transliteration

Mioiba khudingmak pokpa matamda ningtammi amadi ijjat amasung hak mānnana leijei, makhoi pumnamak wākhal loushing shengi, apha phatta khangi, aduna amana amaga loinabada machin manāogumna loinagadabani.

Translation

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
(Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights)

Information about the Manipuri scripts and pronunciation compiled and corrected by Wolfram Siegel and Athouba Chingakham.

Information about Manipuri | Manpuri script (Modern) | Manpuri script (Old) | Meetei Yelhou Mayek | Phrases | Numbers

Links

Information about the Meitei script
https://en.wikipedia.org/wiki/Meitei_script
https://en.wikibooks.org/wiki/Modern_Meitei
https://www.endangeredalphabets.net/alphabets/meitei-mayek/

Abugidas / Syllabic alphabets

Ahom, Aima, Arleng, Badagu, Badlit, Basahan, Balinese, Balti-A, Balti-B, Batak, Baybayin, Bengali, Bhaiksuki, Bhujimol, Bilang-bilang, Bima, Blackfoot, Brahmi, Buhid, Burmese, Carrier, Chakma, Cham, Cree, Dehong Dai, Devanagari, Dham Lipi, Dhankari / Sirmauri, Ditema, Dives Akuru, Dogra, Ethiopic, Evēla Akuru, Fox, Fraser, Gond, Goykanadi, Grantha, Gujarati, Gunjala Gondi, Gupta, Gurmukhi, Halbi Lipi, Hanifi, Hanuno'o, Hočąk, Ibalnan, Incung, Inuktitut, Jaunsari Takri, Javanese, Kaithi, Kadamba, Kamarupi, Kannada, Kawi, Kharosthi, Khema, Khe Prih, Khmer, Khojki, Khudabadi, Kirat Rai, Kōchi, Komering, Kulitan, Kurukh Banna, Lampung, Lanna, Lao, Lepcha, Limbu, Lontara/Makasar, Lota Ende, Magar Akkha, Mahajani, Malayalam, Meitei (Modern), Manpuri (Old), Marchen, Meetei Yelhou Mayek, Meroïtic, Masarm Gondi, Modi, Mon, Mongolian Horizontal Square Script, Multani, Nandinagari, Newa, New Tai Lue, Ojibwe, Odia, Ogan, Pahawh Hmong, Pallava, Phags-pa, Purva Licchavi, Qiang / Rma, Ranjana, Rejang (Kaganga), Sasak, Savara, Satera Jontal, Shan, Sharda, Sheek Bakrii Saphaloo, Siddham, Sinhala, Sorang Sompeng, Sourashtra, Soyombo, Sukhothai, Sundanese, Syloti Nagri, Tagbanwa, Takri, Tamil, Tanchangya (Ka-Pat), Tani, Thaana, Telugu, Thai, Tibetan, Tigalari, Tikamuli, Tocharian, Tolong Siki, Vatteluttu, Warang Citi

Other writing systems

Page last modified: 24.01.24

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

SpanishPod101 - learn Spanish for free

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com