languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Learn French with Frantastique

Useful phrases in Haitian Creole

A collection of useful phrases in Haitian Creole. You can see them in many other languages by clicking on the English versions.

English Kreyòl ayisyen (Haitian Creole)
Welcome Byen venu
V byenvini
N bèlantre
Hello (General greeting) Bonjou
How are you? Sak pase?
Koman ou ye?
Ki jan ou ye?
Reply to 'How are you?' Mwen byen (I'm well)
N'ap boule
M ap boule (I'm fine, lit. 'I'm on fire')
Kon si, kon sa (So, so)
M ap viv (I'm living)
et ou (mem)? (and you?)
Long time no see Sa fè lontan
Sa fe lon temps nou pa we
What's your name? Koman ou rele?
Ki jan ou rele?
Ki non ou?
Ki non w?
My name is ... M rele ...
Mwen rele ...
Non m se ...
Where are you from? Ki kote ou sòti?
Kote ou sòti?
I'm from ... M'soti ...
Pleased to meet you Anchante
M'kontan fè konesans ou
Mwe kontan fe konesana ou
Se youn plaisir fè konesans ou!
Good morning
(Morning greeting)
Bonjou
Bon maten
Good afternoon
(Afternoon greeting)
Bon apre-midi
Good evening
(Evening greeting)
Bonswa
Good night Bònn nui
Bonswa
Bonswa et bon rev
Goodbye
(Parting phrases)
Adye
Orevwa
Babay
N a wè pi ta
A pi ta (see you later)
A demen (until tomorrow)
Good luck! Bòn chans
Cheers! Good Health!
(Toasts used when drinking)
Ochan!
Sante!
Onè Respè!
Have a nice day Pase yon bònn jounen
Bònn jounen
Bon appetit /
Have a nice meal
Bon apeti
Bon voyage /
Have a good journey
Bon vwayaj
Do you understand? Ou konprann?
Eske ou konprann?
I understand Mwen konprann
I don't understand Mwen pa komprann
Yes Wi
No Non
Maybe Petèt
I don't know Mwen pa konnen
Please speak more slowly Souple pale dousma
Ou ka pale dousman souple?
Please say that again Ou ka repete souple?
Please write it down Es'ke ou ka ecri'l, tanpri?
Do you speak English? Eske ou pale angle?
Do you speak Haitian Creole? Eske ou pale kreyòl?
Yes, a little
(reply to 'Do you speak ...?')
Wi, piti piti
Wi, on ti kal
How do you say ... in Haitian Creole? Kijan ou di ... an kreyòl?
Kij an yo di...an kreyòl?
Kòman ou di ... an Kreyòl??
Excuse me Eskize mwen
Eskize m
How much is this? Konbyen?
Sorry Dezole!
Mwen regret sa!
Padon!
Please Souple
Thank you Mesi
Mesi ampil
Reply to thank you Merite
Padekwa
De ryen
Where's the toilet? Kote twalèt la?
This gentleman/lady will pay for everything  
Would you like to dance with me? Eske ou vle danse?
I miss you Mwen sonje w
I love you Mwen renmen w
Get well soon Fè mye talè
Go away! Ale vou zan!
Leave me alone! Ki te'm anrepo'm!
Help! Anmwe!
Fire! Dife!
Stop! Rete!
Call the police! Rele la polis!
Christmas and New Year greetings Jwaye Nowèl e Bònn Ane
Easter greetings Bònn fèt pak
Birthday greetings Bonn fèt
Erez anivèsè
One language is never enough Yon sèl lang se janm ase
My hovercraft is full of eels
Why this phrase?
 

Cheap Web Hosting