languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Learn French with Frantastique

Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

iciBemba (Bemba)

Ulupungu Iwa Babeli

  1. Kale abantu pakubala baaleelanda ululimi lumo lwinefye icaalo conse, baaleesosa naamashiwi yamo yeenefye.
  2. Nomba ilyo baaimine nookulaalola lubali lwakukabanga, baafikiliile pamo apaabatama mucaalo ca Shina, epo baaikala.
  3. Elyo baalaaebana abati: “Bane, aleeni tutame amatafwali, tuyooce nookuyooca.” Baapekanya amatafwali, eemabwe yaabo ayaakukuulila, baapekanya naamanenekela, eeloba lyabo ilyakukuulila.
  4. Baalaati nookuti; “Aleeni, naatuikuulile umusumba, tukuulemo noolupungu ulutali ulwakuti lukafike nakumuulu kwine. Uleke tukalumbuke, twikasalanganina mucaalo conse.”
  5. Imfumu Leesa eepakwika kukwisamona umusumba noolupungu ulo abantu baaleekuula.
  6. Elyo aasosa ati: “Niico aba bantu baaba umutundu umo winefye nookulanda niico baalanda ululimi lumo lwinefye, eco baatendekeele ukulaacita ici cintu; nakuntanshi kwine takwakaleeba cintu ico bakalaafilwa ukucita.
  7. Aleeni, naatwike, tuyefulunganya ululimi lwabo, eepakuti cila muntu eelaatesha ifyo umunankwe aleelanda.”
  8. Kanshi Imfumu Leesa eepakubasalanganishisha mufyaalo fyonse, abantu nabo eemilekele, baaleka nookulaakuula umusumba.
  9. Eco umusumba wabo waleeitilwa Babeli, pantu nimu Babeli emo Imfumu yafulunganishiishe ululimi lwabantu bonse, kabiti emo mwine yasalanganishiishe abantu bonse mufyaalo fyonse.

Source: Ifipangano Fyakwa Leesa. The Bible in Bemba. The Bible Society of Zambia, Lusaka, 1983.

Contributed by Wolfgang Kuhl

Information about Bemba | Phrases | Tower of Babel

Tower of Babel in Bantu languages

Bemba, Beti, Bulu, Chichewa, Dawida, Kamba, Kikuyu, Kinyarwanda, Kirundi, Koti, Kwanyama, Lamba, Lingala, Lozi, Luba-Katanga, Luganda, Luragooli, Mbunda, Mpongwe, Ndebele, Ndonga, Nkore, Northern Sotho, Nyakyusa, Sango, Sena, Shona, Soga, Southern Sotho, Sukuma, Swahili, Swati, Tetela, Tonga, Tsonga, Tswana, Tumbuka, Venda, Xhosa, Yao, Zulu

Other Tower of Babel translations

By language | By language family


Cheap Web Hosting