languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Learn French with Frantastique

Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Swati (siSwati)

Umbhoshongo waseBhabheli

  1. Umhlaba wonkhe wawukhuluma lulwimi lunye lunemagama manye etintfo.
  2. Batsi basahambahamba ngasemphumalanga, bakhandza litsafa eveni laseShinari, bafike bahlala khona.
  3. Base bakhulumisana bodvwana batsi: "Wotani, asente titini, sitishise." Basebentisa titini esikhundleni sematje, nelitiyela esikhundleni seludzaka.
  4. Batsi: "Wotani, sitakhele lidolobha, nembhoshongo lotawufikela ezulwini, sitentele ligama, sitekwatiwa, khona singetiwulahlekelana sisakateke nemhlaba wonkhe."
  5. Simakadze wehla atewubona lelidolobha nalombhoshongo lowawakhiwa bantfu.
  6. Simakadze watsi: "Ase nibheke labantfu basive sinye, nelulwimi lunye; loku kusicalo saloko labatakwenta, kute labatawutsi nabatimisele kukwenta behluleke kukwenta.
  7. Wotani, sehle, siyewusanganisa lulwimi lwabo, khona bangetiwuvana."
  8. Ngako Simakadze wabahlakata nemhlaba wonkhe, bayekela kulakha lelo dolobha.
  9. Ngako-ke wetsiwa libito kwatsiwa yiBhabheli, ngobe Simakadze wasanganisa lulwimi lwemhlaba wonkhe. Kusuka lapho Simakadze bantfu wabasakata nemhlaba wonkhe.

Source: Siswati 1996 Bible.


Cheap Web Hosting