languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Learn French with Frantastique

Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Tshivenḓa (Venda)

  1. Shango ḽo vha ḽi na lulimi luthihi na kuambele kuthihi.
  2. Vha tshi pfulutshela thungo ya Vhubvaḓuvha, vha wana mudavhi shangoni ḽa Sineari, vha fhaṱa hone.
  3. Vha langana vha ri: Iḓani ri forome tshidina, ri tshi fhise tshi tswuke. Tshidina tsha mbo vha matombo avho a u fhaṱa, phulamavu ya mbo vha matope avho.
  4. Vha ri: Iḓani ri fhaṱe muḓi, na mutsheṱo mulapfu, une ṱhodzi yawo ya guma makoleni; hu vhe u ḓiitela dzina, uri ri sa ḓo balangana na shango ḽoṱhe.
  5. Yehova a mbo tsa a vhona muḓi na mutsheṱo une vhana vha vhathu vha khou u fhaṱa.
  6. Yehova a mbo ri: Nga ngoho, lushaka ulu ndi luthihi, vha amba luambo luthihi. Zwine vha khou ita afha, hu kha ḓi vha u ranga. Vha ḓo ṱuwa vha tshi ri: A hu na tshine tsha ri kunda.
  7. Litshani ri ye ri piringanye luambo lwavho, uri vha si tsha pfana.
  8. Huno Yehova a vha balanganya, vha ṱuwa henefho vha ya mashangoni oṱhe, vha si tsha fhaṱa uyo muḓi.
  9. Ndi zwine fhethu afho ha pfi Babele, ndi u ri phiringano, ngauri henefho ndi he Yehova a piringanya luambo lwa vhathu va shango, ndi he Yehova a vha balanganya na shango ḽoṱhe.

Source: Genesi (Tsiko). Bivhili. Ya Oṱhe Maṅwalo Makhethwa A Testamente Ya Kale Na A Testamente Ntswa. The Bible in Venda. Bible Society of South Africa, 1982.


Cheap Web Hosting