languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Learn French with Frantastique

Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

isiNdebele (Southern Ndebele)

  1. Umhlaba wonke wawulolimi lunye lokukhuluma okufananayo.
  2. Kwathi abantu belokhu betshudukela empumalanga, bafumana indawo evulekileyo eShinari basebesakha khona.
  3. Basebetshelana bathi, "Kasitshayeni izitina sizitshise kakhulu." Babesebenzisa izitina endaweni yamatshe, lethara endaweni yodaka.
  4. Basebesithi, "Zwanini, kasizakheleni idolobho libe lomphongolo ofika emazulwini, ukuze sizenzele ibizo singaze sasabalala umhlaba wonke."
  5. Kodwa uJehova wehla wazalibona idolobho kanye lomphongolo abantu ababewakha.
  6. UJehova wathi, "Nxa bengabantu banye bekhuluma limi lunye sebeqalisile ukwenza lokhu, pho kakukho okungabehlula.
  7. Zwanini, kasehleni siye phansi sisanganise ulimi lwabo bangabe besazwana."
  8. Kanjalo uJehova wabahlakaza emhlabeni wonke, bakhawula ukwakha idolobho.
  9. Kungakho labizwa ngokuthi yiBhabheli – ngokuba khonapho uJehova wasanganisa ulimi lomhlaba wonke. Kusukela lapho uJehova wabahlakazela emhlabeni wonke.

Cheap Web Hosting