languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Learn French with Frantastique

Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Mochungrr (Chang)

Babel Laangshong Lapheishon

  1. Kho jiha kaodak khümboa ngühyem che hoba ngühang che kikei.
  2. Hobaje haoen chaangbou aeto shoongjung haujinei haoenei Shinar kaoa yo che hapbei, hoba khünei kikei.
  3. Hobaje haoen si haoen joyoko laukei, “Kaiya, senei tham nyatan ipan wana yingko juokkho.” Hibü haoenei laang jeila tham juokbü kho lekei, hoba khangyola bunai lekei.
  4. Hobaje haoenei laukei, “Kaiya, senei sangnyua laangshong lapheishon che müha jakko yaüakho, khei yingsi seneibü nyen kilabü hoba kaonyudak shenko alinlabü.”
  5. Lausikei Bunyubou khunak shousi shuongei yaübü sangnyu hoba laangshong lapheishon chühla louyenkei.
  6. Hobaje Bunyubouei laukei, “Chühashi, haoen pendou phang che, hoba haoen pendou ngühyem che ong ki, hoba haoenei kümsilei ho tou khangbü ong hoba tou haoenei ai kümla maangangda, haoenei pendou thüklabü haang.
  7. Kaiya, sen yanakho hoba haoen cheei che aditenlabü lele haoeneibü ngühyem lusaktikho.”
  8. Hibü Bunyubouei haoen khüka kaonyudak shenko aatikei, hoba haoenei sangnyu yaübü nangkei.
  9. Hibü hoeibü nyen Babel dogo nyenkei, aieilausi khünei Bunyubouei khunakshousi ngühyem lusaktikukei hoba khüka Bunyubouei haoen kaonyudak shenko aatikei.

Source: Kaobak (Genesis). Saopobü Lai. Bible in Chang Naga. Bible Society of India, 2002.

Contributed by Wolfgang Kuhl

Chang is a Tibeto-Burman language spoken in north-eastern India by about 62,000.

More information about Chang
http://en.wikipedia.org/wiki/Chang_language
http://www.ethnologue.com/language/nbc


Cheap Web Hosting