languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Learn French with Frantastique

Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Vaiphei / Phaipei

Babel Insâng Thu

  1. Zia hun a hin, khawvel ah pau chi khat bep leh thumal kibang mat ahi.
  2. Mihingte chu sualam gam in a kipêm pek ua, Shinar phâijawl a hung tung tau ah, zia tak ah chun um mun a khual tau a.
  3. Chun, a hung kiho ua, “Kisau in, cheklei siam hitiu in, pha tak in hâl tâk hitiu,” a tiu a. Tichun, suang thasâng in cheklei leh a châlmatna ding thingnâi thasâng ah thauvomman a hun nei tau a.
  4. Amau chun, “Kisau in, khawpi siam hitiu; chuleh, In sâng vân supha hial ah sâng in bawl hitiu in, I min uh thansak hitiu; achutiloleh, lei chung zosia ah hin thejak in hung um kha tawl hitiu,” a tiu a.
  5. Tichun, mihingte khawpi leh Insâng bawlte entha dingin Lalpa chu a chia suk tai.
  6. Lalpa chun, “Ngai tiam un, mite hi chi khat leh pau khat bep a hiu ah, zia thil hi a bawl pan tau hilam; tu’hin vang a nop nop uh bawl leule a bawl maw ding uh pakhat cha le umlo ahi hilam!
  7. Hung unla, vachia suk hitiu in, a kihotua theilona ding un a pau uh va sukdanglam piak hitiu,” a tia.
  8. Chutichun, Lalpa’n amau haw chu zia tak ah kipat chun lei chung zosia’n a thejak ta’n; tichun, a khawpi bawl lai uh chu a haisan tau hi.
  9. Ziaziakchun, a min in Babel a sau ah; Lalpa’n zia tak ah chun mi zosia pau a la sukdanglam tâk ziakin: zia kipat chun Lalpa’n amau chu lei chung zosia’n a thejak ta ahi.

Source: Thilsiam Thu (Genesis). Pathian Lekhabu Thiangtho. The Bible in Phaipei language. Bible Society of India, 2006.

Contributed by Wolfgang Kuhl

Vaiphei is a Tibeto-Burman language spoken in Manipur, Assam, Meghalaya and Tripura in India.

More information about Vaiphei
http://www.ethnologue.com/language/vap

Tower of Babel in Tibeto-Burman languages

Achang, Angami, Burmese, Chang, Chin Falam, Chin Haka, Chin Tedim, Gangte, Hrangkhol, Jingpho, Karbi, Karen, Konyak, Kuki, Ladakhi, Lahu, Lashi, Lhao Vo, Liangmai Naga, Lisu, Garo, Hmar, Mara Chin, Mizo, Paite Chin, Phom (Naga), Poumei (Naga), Siyin, Sunuwar, Tangkhul, Tibetan, Vaiphei, Wancho (Naga), Zeme

Other Tower of Babel translations

By language | By language family


Cheap Web Hosting