languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

བོད་སྐད (Tibetan)

  1. ཡང་མི་ཀུན་ལ་སྐད་ཅིག་དང་གཧམ་གཅི་ག་ཡོད།
  2. དེ་ཚོ་ཤར་ཕྱོགས་སུ་སོང་སྐབས་ཤི་ནེ་ཨར་ཞེས་པའི་ཡུལ་གྱི་ཐང་ཞིག་ལ་སླེབས་ནས་དེར་གཞིས་ཆགས་བྱས་།
  3. ཡང་ཁོ་ཚོས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་“ད་ང་ཚོས་ས་ཕག་བཟོས་ནས་མེ་ལ་ནན་གྱིས་སྲེག་དགོས་”ཞེས་ཟེར་།   དེ་ལྟར་བྱས་ནས་དེ་རྣམས་ཀྱིས་རྡོའི་ཚབ་ལ་ས་ཕག་དང་།   ཨར་འདམ་ཀྱི་ཚབ་ལ་སྣུམ་ནག་བེད་སྤྱོད་བྱས་།
  4. ཡང་ཁོ་ཚོས་“ང་ཚོ་མིང་གྲགས་ཆོད་པའི་ཕྱིར་དང་།   ང་ཚོ་འཛམ་གླིང་ཡོངས་སུ་གཏོར་བར་མི་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་ད་ང་ཚོས་རང་གི་ན་དུ་གྲོང་ཁྱེར་ཞིག་དང་དེའི་ནང་མཁར་མཐོ་པོ་ནམ་མཁའ་ལ་ཐུག་པ་ཞིག་རྩིག་དགོས་”ཞེས་ཟེར་།
  5. དེ་ནས་ཡ་ལྦེ་དཀོན་མཆོག་གིས་མི་རྣམས་ཀྱིས་བརྩིགས་པའི་གྲོང་ཁྱེར་དང་མཁར་མཐོ་པོ་གཟིགས་པར་མར་ཕེབས་པ་དང་།
  6. ཁོང་གིས་“གེ་ཚོ་སྐད་གཅིག་དང་མི་རིགས་གཅིག་ཡིན་པས་དེ་ལྟ་བུའི་ལས་འགོ་འཛུགས་པ་ཡིན་།   ད་ཕྱིན་ཆད་ཁོ་ཚོས་གང་བྱེད་འདོད་པ་ཚང་མ་མི་སྲིད་པ་གང་ཡང་མེད་།
  7. ད་ཁོ་ཚོའི་སྐད་དེ་ཕན་ཚུན་བརྡ་མི་འཕྲོད་པའི་ཕྱིར་ང་ཚོ་བབས་ནས་སྐད་དེ་དཀྲུག་པར་བྱེད་དགོས་”ཞེས་གསུངས་པ་དང་།
  8. ཡ་ལྦེ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོ་ཚོ་ས་ཆ་དེ་ནས་ས་གཞི་ཀུན་ལ་གཏོར་བས་ཁོ་ཚོས་གྲོང་ཁྱེར་དེ་བརྩིག་རྒྱུ་མཆམས་བཞག་
  9. དེའི་ཕྱིར་གྲོང་ཁྱེར་དེའི་མིང་ལ་བ་བེལ་ཞེས་བཏགས་།   གང་ཡིན་ཟེར་ན་།   དེར་ཡ་ལྦེ་དཀོན་མཆོག་གིས་མིརྣམས་ཀྱི་སྐད་དཀྲུགས་ནས་ས་གཞི་ཀུན་དུ་གཏོར་བ་གནང་ངོ་།།

Information about Tibetan | Tibetan phrases | Tower of Babel in Tibetan | Tibetan learning materials

Tower of Babel in Tibeto-Burman languages

Achang, Angami, Ao Naga, Burmese, Chang, Chin Falam, Chin Haka, Chin Tedim, Gangte, Hrangkhol, Jingpho, Karbi, Karen, Konyak, Kuki, Lahu, Lashi, Lhao Vo, Lisu, Lotha, Garo, Hmar, Mara Chin, Mizo, Paite Chin, Phom (Naga), Poumei (Naga), Sangtam (Naga), Siyin, Sunuwar, Tangkhul, Tibetan, Vaiphei, Wancho (Naga), Yimchungrü, Zeme

Other Tower of Babel translations

By language | By language family


Learn Chinese Characters with the Omniglot Chinese app | Language Jobs at Jobseeker.co.uk
Special offer on SaySomethingInSpanish | Learn Languages faster | Hosted by Kualo