languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Learn French with Frantastique

Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Paite Chin (Paite)

  1. Huan, leia mi tengteng pau khat leh thugen dan khat ahi ua.
  2. Huan, hichi ahia, suahlama a kisuan jel laiun Sinar gamah phaijang a mu ua; huaiah a tengta uhi.
  3. Huan, Kisa un; teklei I bawl dia, hoih takin I hal ding, a kichita uhi. Huchiin, suang sikin teklei a nei ua, suanghukna sikin, longnai a nei uhi.
  4. Huan, Kisa un, khopi i bawl dia, insang a vum van sun dingin I bawl dia, I min I thangsak ding uh; huchilouin jaw lei pumpiah hihdalhin I omkha ding, a chi uh.
  5. Huan, Toupa mite taten khopi leh insang a lam khawng uh en dingin a hoh suka.
  6. Huan, Toupan ngai dih ua, mipi te pumkhat ahi ua, a vek un lah pau khat a nei ngal ua; hiai thil a hih pan uhi; tun jaw a thilhih tup himhimte uh leng kham vual a hita kei ding.
  7. Kisa un, I va hoh suk ding, pau a kitheituah theihlouhna ding un, huailaiah a pau uh I vasuklamdangsak ding, a chi a.
  8. Huchiin, Toupan amaute huai akipanin lei tengteng ah a dalhsaka: huchiin a kho bawl uh a tawpsanta uhi.
  9. Huaijiakin a min Babel a chi uh; Toupan amaute leitung tengteng ah a dalhsakta hi.

Paite is a Tibeto-Burman language spoken in India and Burma by about 54,000 people.

See also: http://www.wolframalpha.com/entities/languages/chin_paite/ut/vj/el/

Tower of Babel in Tibeto-Burman languages

Achang, Angami, Burmese, Chang, Chin Falam, Chin Haka, Chin Tedim, Gangte, Hrangkhol, Jingpho, Karbi, Karen, Konyak, Kuki, Ladakhi, Lahu, Lashi, Lhao Vo, Liangmai Naga, Lisu, Garo, Hmar, Mara Chin, Mizo, Paite Chin, Phom (Naga), Poumei (Naga), Siyin, Sunuwar, Tangkhul, Tibetan, Vaiphei, Wancho (Naga), Zeme

Other Tower of Babel translations

By language | By language family


Cheap Web Hosting