languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Learn French with Frantastique

Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Jingpho

Babelon Langchyi

  1. Shawng e, mungkan ga ting na masha amyu ni hta tsun shaga ai ga langai sha nga ai rai nna dai ga hpe lang nga ma ai.
  2. Shanhte gaw sinpraw maga de htawt hkawm nga ma yang, Babelon mung hta nga ai pa layang langai mi de du nna dai yang e de nga ma ai.
  3. Shanhte gaw shada da hpe, “Sa marit! Anhte wut ju nna dai hpe ja hkra kabaw ga,” ngu nna tsun hkat ma ai. Dai rai nna, lang na wut ni hte wut ni hpe chya shakap na hka namsu ni hpe shanhte lu la ma ai.
  4. Shanhte gaw, “Lamu dep langchyi hte mare langai mi hpe anhte jawm galaw ga, shaloi anhte a matu amying gumhkawng shangun lu nna ga ntsa ting hta anhte n bra mat na ga ai,” ngu nna tsun ma ai.
  5. Dai hpang dai Madu gaw shinggyim masha ni galaw da sai mare hte langchyi hpe yu yu na nga, yu hkrat wa wu ai.
  6. Shi gaw, “Yu mu, ndai ni yawng gaw amyu langai sha rai nna ga langai hpe sha shanhte shaga nga ma ai; ndai gaw shanhte nnan galaw hpang ai amu rai nga malu ai. Kade n na yang, shanhte ra sharawng hpa lam hpe mung shanhte galaw lu na mara ai!
  7. Anhte yu sa nna, shanhte a ga hpe shanut kau ya ga; shaloi shada da tsun hkat ai ga hpe shanhte n chye na mat na mara ai,” ngu nna tsun wu ai.
  8. Dai rai nna dai Madu gaw shanhte hpe mungkan ga ting de shabra kau dat wu ai rai nna, mare de ai hpe shanhte jahkring kau ma ai.
  9. Dai Madu gaw amyu masha ni a ga hpe shanut kau nna mungkan ga ting de shabra kau wu ai majaw, dai mare hpe Babelon ngu nna shamying mu ai.

Source: Ningpawt Ninghpang (Genesis). Jingphaw Common Language Bible. Myanmar Bible Society.

Contributed by Wolfgang Kuhl

Jingpho is a Tibeto-Burman language mainly spoken in Kachin State in Burma and Yunnan Province in China.

More information about Jingpho
http://en.wikipedia.org/wiki/Jingpho_language
http://www.ethnologue.com/language/kac

Tower of Babel in Tibeto-Burman languages

Achang, Angami, Burmese, Chang, Chin Falam, Chin Haka, Chin Tedim, Gangte, Hrangkhol, Jingpho, Karbi, Karen, Konyak, Kuki, Ladakhi, Lahu, Lashi, Lhao Vo, Liangmai Naga, Lisu, Garo, Hmar, Mara Chin, Mizo, Paite Chin, Phom (Naga), Poumei (Naga), Siyin, Sunuwar, Tangkhul, Tibetan, Vaiphei, Wancho (Naga), Zeme

Other Tower of Babel translations

By language | By language family


Cheap Web Hosting