languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Learn French with Frantastique

Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

Fon (Fon gbè)

Síngbó ɖaxó Babɛ́li tɔn

  1. Xóxó hwenu ɔ́, gbe ɖokpó ɔ́ wɛ gbɛtɔ́ lɛ́ɛ bǐ nɔ́ dó, bó nɔ́ zán xógbe ɖokpó lɛ́ɛ.
  2. Zǎnzǎnhwe jí wɛ gbɛtɔ́ lɛ́ɛ gosín, bó yi mɔ tɔdo ɖé ɖo Mɛzopotamíi, bó jɛ agban nyi fínɛ́.
  3. Yě ɖɔ nú yěɖée ɖɔ: “Éénɛ́! Din ɔ́, mǐ ní sún blǐki, bó xo zo dó ɖo kpó mɛ.” Yě sɔ́ blǐki lɛ́ɛ dó ɖó awǐnnya, bó sɔ́ gudlɔ́n dó ɖó kɔ́ nyinya.
  4. Yě lɛ́ ɖɔ: “Din ɔ́, mǐ ní gbá toxo ɖaxó ɖokpó, síngbó ɖaxó ɖokpó, bɔ é ná yi jǐ yi sɔ́ jǐnukúnsin. Énɛ́ ɔ́, nyǐkɔ mǐtɔn ná yi jǐ, bɔ mǐ ná gba kpé ayǐkúngban ɔ́ bǐ jí ǎ.”
  5. wɛ gbɛtɔ́ lɛ́ɛ ɖe ɔ́ kpó,
  6. bó ɖɔ: “Yě bǐ nyí togun ɖokpó, bó ɖo gbe ɖokpó ɔ́ dó wɛ. Nǔ e yě ká sí te din bó ɖɔ émí ná bló é nɛ́. Yě lɛ́n nǔɖé bó ná wa din ɔ́, nǔɖé sɔ́ ɖe bó ná hɛn yě ɖó te ǎ.
  7. Ée é nyí mɔ̌ din ɔ́, mǐ ní jɛ te, bó ná sɔ́ gbe vovo dó nu nú yě; énɛ́ ɔ́, mɛ ɖě ɔ́ sɔ́ ná mɔ nǔ jɛ xó e ɖɔ wɛ mɛ ɖě ɔ́ ɖe ɔ́ mɛ ǎ.”
  8. Nǔgbó ɔ́, Mawu Mavɔmavɔ gba yě dó sín fínɛ́, bɔ yě gba kpé ayǐkúngban ɔ́ bǐ jí, bó jó toxo e gbá wɛ yě ɖe ɔ́ dó.
  9. Énɛ́ ɔ́ wú wɛ toxo ɔ́ nɔ́ nyí Babɛ́li; tínmɛ tɔn wɛ nyí hannyahannya, ɖó fínɛ́ wɛ Mawu Mavɔmavɔ sɔ́ gbe vovo e è nɔ dó ɖo ayǐkúngban jí lɛ́ɛ dó nu nú yě ɖe; fínɛ́ wɛ Mawu Mavɔmavɔ ka lɛ́ gba yě dó kpé ayǐkúngban ɔ́ bǐ jí ɖe.

Source: Bǐbέmε (Genesis). Fon Bible. Benin.

Contributed by Wolfgang Kuhl

Information about Fon | Tower of Babel in Fon

More information about Fon
http://en.wikipedia.org/wiki/Fon_language
http://www.ethnologue.com/language/fon
http://subsaharanafricanpeoples.imb.org/resources/item/learn-fon-guide

Tower of Babel in Volta-Niger languages

Achang, Angami, Burmese, Chang, Chin Falam, Chin Haka, Chin Tedim, Gangte, Hrangkhol, Jingpho, Karbi, Karen, Konyak, Kuki, Ladakhi, Lahu, Lashi, Lhao Vo, Liangmai Naga, Lisu, Garo, Hmar, Mara Chin, Mizo, Paite Chin, Phom (Naga), Poumei (Naga), Siyin, Sunuwar, Tangkhul, Tibetan, Vaiphei, Wancho (Naga), Zeme

Other Tower of Babel translations

By language | By language family


Cheap Web Hosting