Koreanclass101.com

Learn Hebrew online

Talk In Arabic

Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

isiNdebele (Southern Ndebele)

  1. Umhlaba wonke wawulolimi lunye lokukhuluma okufananayo.
  2. Kwathi abantu belokhu betshudukela empumalanga, bafumana indawo evulekileyo eShinari basebesakha khona.
  3. Basebetshelana bathi, "Kasitshayeni izitina sizitshise kakhulu." Babesebenzisa izitina endaweni yamatshe, lethara endaweni yodaka.
  4. Basebesithi, "Zwanini, kasizakheleni idolobho libe lomphongolo ofika emazulwini, ukuze sizenzele ibizo singaze sasabalala umhlaba wonke."
  5. Kodwa uJehova wehla wazalibona idolobho kanye lomphongolo abantu ababewakha.
  6. UJehova wathi, "Nxa bengabantu banye bekhuluma limi lunye sebeqalisile ukwenza lokhu, pho kakukho okungabehlula.
  7. Zwanini, kasehleni siye phansi sisanganise ulimi lwabo bangabe besazwana."
  8. Kanjalo uJehova wabahlakaza emhlabeni wonke, bakhawula ukwakha idolobho.
  9. Kungakho labizwa ngokuthi yiBhabheli – ngokuba khonapho uJehova wasanganisa ulimi lomhlaba wonke. Kusukela lapho uJehova wabahlakazela emhlabeni wonke.

If you need to type in many different languages, the Q International Keyboard can help. It enables you to type almost any language that uses the Latin, Cyrillic or Greek alphabets, and is free.

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.