Babel

The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)

chiTumbuka (Tumbuka)

Chigongwe cha Babele

  1. Ŵantu ŵa mu charu chose ŵakaŵa na kayowoyero kamoza na mazgu ghamoza.
  2. Ŵantu ŵakati ŵasamira ku mafumiro gha dazi, ŵakasanga dambo mu charu cha Shinara, ndipo ŵakakhara mwenemumo.
  3. Ŵakayowoyeskana ŵakati, Tiyeni, tiwumbe njerwa, toche zipye chomene. Ŵakaŵa na njerwa mu malo gha mawe, na ulambwe wakunata mu malo gha topi.
  4. Ŵakati, Tiyeni tijizengere msumba, na chigongwe chakuya kafika ku mtambo, ndipo zina lithu liti limanyikwe, mzire tiparanyikire mu charu chose.
  5. Fumu yikikhira kwiza kawona msumba na chigongwe, vyeneivyo ŵantu ŵara ŵakazenganga.
  6. Fumu yikati, Ŵantu ŵose mbamoza, ŵali na kayowoyero kamoza. Ndipo uku ndiko nkwamba waka kwa ivyo ŵizamkuchita; ndipo kuti ŵamkutondeka chara kuchita kantu ako ŵangaghanaghana kukachita.
  7. Tiyeni tikhilire kwenekura tikatimbanizge kayowoyero kaŵo, kuti ŵareke kupulikana.
  8. Nteura Fumu yikaŵabarariskira mu charu chose, ŵakareka kuzenga msumba.
  9. Pa chifukwa ichi malo ghara ghakatyika zina la Babele, pakuti ndipo penepara Fumu yikaŵabarariskira mu yero ka mu charu chose; ndipo kufuma penepara Fumu yikaŵabarariskira mu charu chose.

Source: Mazgu Gha Chiuta. Ndilo Pangano la Kale na Pangano la Sono. The Bible in Tumbuka (including the Deutero-canonical books), Wupu Wa Baibolo Mu Malawi, Bible Society of Malawi, Blantyre, 1981.

Contributed by Wolfgang Kuhl

[top]


Green Web Hosting - Kualo

Why not share this page:

 

Learn a Language with gymglish

If you like this site and find it useful, you can support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in other ways. Omniglot is how I make my living.

 

Note: all links on this site to Amazon.com, Amazon.co.uk and Amazon.fr are affiliate links. This means I earn a commission if you click on any of them and buy something. So by clicking on these links you can help to support this site.

Get a 30-day Free Trial of Amazon Prime (UK)

[top]

iVisa.com