languagesoftware.net - which is the best language course or software - compare

Learn French with Frantastique

著者について

A photo of Simon Ager, author of Omniglot, taken on Roman Camp in Bangor on 19th March 2017

私はサイモン・エガといいます。イギリス・ウエールズ州の北西にあるバンガーという町に住んでいます。そしてこのウェブサイトで生計を立てています。オリジナルはイギリスの北西部のランカシャー州出身です。母国での生活以外にスコットランド、アイルランド、フランス、台湾そして日本で留学や仕事をした経験があります。

言語はいつも私を魅了し続けています。習得したレベルは言語毎に異なりますが、様々な言語に触れながら勉強してきています。中国語、フランス語、ウェールズ語、アイルランド語はかなり流暢に話せます。ドイツ語、スペイン語、日本語、スコットランド・ゲール語、マン島語はある程度理解できます。これらの言語の他、イタリア語、ポルトガル語、そしてエスペラントの読み書きが少しできます。チェコ語、ロシア語、ブルトン語、台湾語、広東語、イギリス手話(BSL)の基本言語知識もあります。

私の詳しい語学歴についてはこちらをご覧ください.

言語の次に私が興味あるものはなんといっても音楽。色々なグループで歌ったり作曲したり、 様々な楽器を演奏します。またよくコンサートにも足を運びます。言語や音楽以外で好きな事は読書、スケート、サイクリング、一輪車やジャッグリング等、とにかく色々なことに興味があります。

話は変わりますがよく聞かれるのが私の名字がどう発音するかということ。私の名字“Ager”は/'eɪgə/と読みます。あえて日本語で表記するなら“エガ”といった感じです。“Ager”の由来はゲルマン民族の一派であるサクソンの“Ēadgār”という言葉から来ており"ēad"=「裕福な、富裕な、祝福された、幸福な」、”gār"=「槍、弓、武器」という意味になります。

Paypalを通してOmnigliotに寄付サポートすることができますので宜しくお願いします。

Donations can be made in UK pounds

or in US dollars

もしくはこのサイトを発展させるため他の方法での協力も歓迎します

Chosha ni tsuite

Watashi wa Saimon ega to īmasu. Igirisu uēruzu-shū no hokusei ni aru Bangā to iu machi ni sunde imasu. Soshite kono ūebusaito de seikei o tatete imasu. Orijinaru wa Igirisu no hokuseibu no Rankashā shūshusshindesu. Bokoku de no seikatsu igai ni Sukottorando, Airurando, Furansu, Taiwan soshite Nihon de ryūgaku ya shigoto o shita keiken ga arimasu.

Gengo wa itsumo watashi o miryō shi tsudzukete imasu. Shūtoku shita reberu wa gengo-goto ni kotonarimasuga, samazamana gengo ni furenagara benkyō shite kite imasu. Chūgokugo, furansugo, ūēruzu-go, Airurando-go wa kanari ryūchō ni hanasemasu. Doitsugo, Supeingo, nihongo, Sukottorando gēru-go, Man-jima-go wa aruteido rikai dekimasu. Korera no gengo no ta, Itaria-go, Porutogaru-go, soshite esuperanto no yomikaki ga sukoshi dekimasu. Cheko-go, Roshiago, buru tongo, Taiwan-go, Kanton-go, Igirisu shuwa (BSL) no kihon gengo chishiki mo arimasu.

Watashi no kuwashī gogaku-reki ni tsuite wa kochira o goran kudasai.

Gengo no tsugini watashi ga kyōmi aru mono wa nanto itte mo ongaku. Iroirona gurūpu de utatsutari, sakkyoku shi tari, samazama na gakki o ensō shimasu. Mata yoku konsāto ni mo ashi o hakobimasu. Gengo ya ongaku igai de sukina koto wa dokusho, sukēto, saikuringu, ichirinsha ya jagguringu-tō, tonikaku iroirona koto ni kyōmigārimasu.

Hanashi wa kawarimasuga yoku kika reru no ga watashi no myōji ga dō hatsuon suru ka to iu koto. Watashi no myōji “Ager” wa /'eɪgə/ to yomimasu. Aete nihongo de hyōki surunara “ega” to itta kanjidesu. “Ager” no yurai wa gerumanminzoku no ippadearu sakuson no “Ēadgār” to iu kotoba kara kite ori" ēad" = 'yūfukuna, fuyūna, shukufuku sa reta, kōfukuna',” gār" = 'yari, yumi , Buki' to iu imi ni narimasu.

Paypal o tōshite Omnigliot ni kifu sapōto suru koto ga dekimasunode yoroshiku onegaishimasu.

Donations can be made in UK pounds

or in US dollars

Moshikuwa kono saito o hatten sa seru tame hoka no hōhō de no kyōryoku mo kangei shimasu.

Japanese translation by dante-learning.com

Japanese language | Written Japanese | Hiragana | Katakana | Kanji | Rōmaji | Phrases | Numbers | Colours | Time | Tower of Babel | Articles | Links | Learning materials

About me in other languages

About this site | Omniglot - a potted history | About me | My language learning adventures | My singing adventures | My songs | My tunes | My musical adventures | My juggling adventures


Cheap Web Hosting